Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με τη Νατάσσα Μποφίλιου, ενάντια στον αντικομμουνιστικό συρφετό των αθλίων

Και ο Πρε­τε­ντέ­ρης; Και ο Φαή­λος; Και τα συνή­θη ακρο­δε­ξιά τρολ του Twitter και των άλλων μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης; Ναι! Η… «αφρό­κρε­μα» του αντι­κομ­μου­νι­σμού και της αντί­δρα­σης έβα­λε και πάλι στο στό­χα­στρο τη Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου. Επει­δή είναι γυναί­κα, επει­δή είναι καλ­λι­τέ­χνης που δεν φοβά­ται να αρθρώ­σει πολι­τι­κό λόγο, επει­δή συμ­με­τέ­χει στα Φεστι­βάλ της ΚΝΕ, επει­δή είναι ΚΚΕ!

Από το στα­σί­δι του στα «ΝΕΑ», η ντρο­πή της δημο­σιο­γρα­φί­ας που ακού­ει στο όνο­μα Πρε­τε­ντέ­ρης, αφού υπερ­θε­μά­τι­σε υπέρ του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ ως συνή­θως, έμπα­σε στις βρω­μιές του και τη Νατάσ­σα. «Οι πόλε­μοι κερ­δί­ζο­νται με όπλα, όχι με συναυ­λί­ες της Μπο­φί­λιου» έγρα­ψε ο αμε­ρι­κα­νο­τσο­λιάς, προ­φα­νώς ενο­χλη­μέ­νος από το γεγο­νός ότι η γνω­στή τρα­γου­δί­στρια δεν συντάσ­σε­ται (σαν κάποιους άλλους πρό­θυ­μους καλ­λι­τέ­χνες) με την φιλο­να­τοι­κή προ­πα­γάν­δα που, ειδι­κά τον τελευ­ταίο χρό­νο, οργιά­ζει στη χώρα μας. Έχει, ωστό­σο, ένα δίκιο η ντρο­πή της δημο­σιο­γρα­φί­ας: Πράγ­μα­τι, οι πόλε­μοι κερ­δί­ζο­νται με όπλα. Με τα όπλα θα κερ­δη­θεί και ο ασί­γα­στος πόλε­μος της εργα­τι­κής τάξης ενά­ντια στο σάπιο σύστη­μα που υπη­ρε­τούν οι «πρε­τε­ντέ­ρη­δες».

Εκτός απ’ τα πρε­τε­ντε­ροει­δή, η Νατάσ­σα φαί­νε­ται πως ενο­χλεί σφό­δρα και κάτι ανυ­πό­λη­πτα φασι­στοει­δή τύπου Φαή­λου Κρα­νι­διώ­τη. Έτσι, σε σχό­λιο του στο Twitter, η πολι­τι­κή αυτή δια­σταύ­ρω­ση Λεπέν και Μετα­ξά, απο­φά­σι­σε να κάνει «χιου­μο­ρά­κι» με τη Μπο­φί­λιου που «θα πήγαι­νε στο μέτω­πο του Ντο­νέ­τσκ να τρα­γου­δή­σει για τα κόκ­κι­να στρα­τά» (sic) αλλά «φοβά­ται ο Πού­τιν, πως θα τους πάρει ο ύπνος και θα τους πάρ­πυν κωλο­βε­ρά­τζα οι Ουκρα­νοί». Τι να περι­μέ­νει κανείς από τον ομο­γά­λα­κτο του Τζή­με­ρου και πρώ­ην σύμ­μα­χο του Μπο­γδά­νου εκτός από ηλι­θιό­τη­τες, χυδαιό­τη­τες και «χιού­μορ» για τεκενέδες.

Είναι σαφές ότι η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου τους «πονά».

Βλέ­πε­τε, στον αντι­κομ­μου­νι­στι­κό συρ­φε­τό δεν αρέ­σουν οι καλ­λι­τέ­χνες που υψώ­νουν φωνή και δη φωνή υπέρ του ΚΚΕ.

Τους ενο­χλεί τόσο η απο­δο­χή που έχει η Μπο­φί­λιου στη νεο­λαία, η επι­τυ­χη­μέ­νη δια­δρο­μή της αλλά και η στα­θε­ρή πολι­τι­κής της θέση, σε μια περί­ο­δο που το σύστη­μα θέλει τους καλ­λι­τέ­χνες απο­λι­τίκ, άχρω­μους και άοσμους μακριά από κόμ­μα­τα και πολι­τι­κές ιδεολογίες.

Κρα­τά­ει χρό­νια αυτή η κολώ­νια των χυδαί­ων επι­θέ­σε­ων κατά της Μπο­φί­λιου. Από τότε που σε συνέ­ντευ­ξή της δήλω­νε ότι πιστεύ­ει στην οργα­νω­μέ­νη πάλη, ότι ψηφί­ζει ΚΚΕ, ότι η ΕΕ είναι δικτα­το­ρία. Από τότε που αντα­πο­κρί­νε­ται στα καλέ­σμα­τα του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος και είναι παρού­σα, να συμ­βάλ­λει με τις δικές της δυνά­μεις στον αγώ­να για μια νέα κοινωνία.

Άστους να βυσο­δο­μούν, Νατάσ­σα. «Η καρ­διά πονά­ει πάντα όταν ψηλώ­νει» και ‘συ, με την καλ­λι­τε­χνι­κή σου παρου­σία, δίνεις μπόι στην προ­σπά­θεια της νεο­λαί­ας και του λαού για «το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλονιστικό».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο