Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με τις αγορές;

Εκχω­ρή­σα­τε οικειο­θε­λώς τις ζωές σας στις «αγο­ρές», ψηφί­ζο­ντας επί δεκα­ε­τί­ες τα κόμ­μα­τα τους και τώρα αν και κλα­ψου­ρί­ζε­τε για­τί σας εγκλώ­βι­σαν στην ακραία φτώ­χεια, ετοι­μά­ζε­στε να τα ξανα­ψη­φί­σε­τε, είτε τα παλιά είτε τα και­νούρ­για κι αρνεί­στε να συντα­χτεί­τε με την μονα­δι­κή πολι­τι­κή δύνα­μη που εγγυά­ται την απε­λευ­θέ­ρω­ση σας απ’ αυτές…

…καλά να πάθετε!!!

Ευτυ­χώς που υπάρ­χουν κι οι κάποιοι λίγοι που έχουν υπο­στεί ή όχι την ακραία φτώ­χεια, κρα­τούν ψηλά την Ανθρώ­πι­νη αξιοπρέπεια…

Νίκος Βουρ­τσά­νης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο