Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με τον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ ΤΟΥ Σ/Κ 28–29 Μάη: Σε ένθετη έκδοση το θεατρικό έργο «Συνέντευξη με τον Μαρξ»

Πανεξόρμηση σχεδιάζουν οι Κομματικές Οργανώσεις

Με μια μονα­δι­κή προ­σφο­ρά θα κυκλο­φο­ρή­σει ο «Ριζο­σπά­στης του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 28 — 29 Μάη, καθώς μαζί με την εφη­με­ρί­δα και την πλού­σια ύλη της οι ανα­γνώ­στες θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να προ­μη­θευ­τούν και να δια­βά­σουν το θεα­τρι­κό έργο της Ελέ­νης Ζαφει­ρί­ου «Συνέ­ντευ­ξη με τον Μαρξ».

Πρό­κει­ται για δρα­μα­το­ποί­η­ση του βιβλί­ου «Ο Εμφύ­λιος Πόλε­μος στη Γαλ­λία» του Καρλ Μαρξ, το οποίο γρά­φτη­κε με βάση την πεί­ρα από την Κομ­μού­να του Παρι­σιού το 1871, όπου η εργα­τι­κή τάξη για πρώ­τη φορά στην Ιστο­ρία κατέ­λα­βε την εξου­σία. Στο θεα­τρι­κό έργο ο Καρλ Μαρξ απα­ντά στις ερω­τή­σεις του Αμε­ρι­κα­νού δημο­σιο­γρά­φου Ρ. Λάντορ, ξεδι­πλώ­νο­ντας τις 72 ηρω­ι­κές και ματω­μέ­νες μέρες της μεγά­λης εξέ­γερ­σης της Παρι­σι­νής Κομμούνας.

Το έργο ανέ­βη­κε με επι­τυ­χία τη χει­με­ρι­νή θεα­τρι­κή σεζόν 2021 — 2022 στην Αθή­να, ενώ παρου­σιά­στη­κε και σε άλλες πόλεις της Ελλά­δας, σε σκη­νο­θε­σία του Κώστα Στα­μα­τό­που­λου και ερμη­νεία του Δημο­σθέ­νη Φίλιππα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο