Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με τον σθεναρό και επίμονο αγώνα παραμένουν στις εργασίες τους και συνεχίζουν να παλεύουν για ΛΑΡΚΟ ανοιχτή

Μια ακό­μα επι­τυ­χία, ένα σημα­ντι­κό απο­τέ­λε­σμα πέτυ­χαν οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ και τα Σωμα­τεία τους με τον σθε­να­ρό, επί­μο­νο και αλύ­γι­στο αγώ­να τους. Παρα­μέ­νουν στις εργα­σί­ες και τα σπί­τια τους, κερ­δί­ζο­ντας χρό­νο για να συνε­χί­σουν να παλεύ­ουν για την επα­να­λει­τουρ­γία της ΛΑΡΚΟ, για τη ζωή και τις οικο­γέ­νειές τους, για να μη μαρα­ζώ­σει ο τόπος τους.

Η συγκλο­νι­στι­κή ενό­τη­τα και συσπεί­ρω­ση των εργα­ζο­μέ­νων, το δίκιο, το πεί­σμα και η ατα­λά­ντευ­τη στά­ση τους σε κάθε κρί­σι­μη καμπή, αλλά και η πλα­τιά εργα­τι­κή — λαϊ­κή αλλη­λεγ­γύη είναι αυτά που τους κρα­τά­νε όρθιους 4,5 χρό­νια τώρα.

Ο αγώ­νας αυτός και η τερά­στια απή­χη­σή του είναι που στρί­μω­ξαν για ακό­μη μια φορά την κυβέρ­νη­ση και ανέ­τρε­ψαν ξανά τους σχε­δια­σμούς της να πετά­ξει τους εργα­ζό­με­νους στον δρό­μο και το ταμείο ανεργίας.

Ο αγώ­νας και το δίκιο των ακλό­νη­των επι­χει­ρη­μά­των τους για τις ολέ­θριες συνέ­πειες των εγκλη­μα­τι­κών σχε­δια­σμών της κυβέρ­νη­σης έφε­ραν την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για παρα­μο­νή όλων των εργα­ζο­μέ­νων στις εργα­σί­ες τους μέχρι τις 18 Ιού­νη και την εκδί­κα­ση των ασφα­λι­στι­κών μέτρων που έχουν κατα­θέ­σει τα Σωμα­τεία. Από­φα­ση που ο πρω­θυ­πουρ­γός στη συνά­ντη­ση που είχε με τα Σωμα­τεία δεσμεύ­τη­κε ότι θα εφαρμοστεί.

Η παρα­μο­νή στην εργα­σία έγι­νε δεκτή στους εργα­ζό­με­νους ως δικαί­ω­ση του αγώ­να τους και της ανυ­πο­χώ­ρη­της στά­σης τους, αλλά και ως δυνα­τό­τη­τα να συνε­χί­σουν να αγω­νί­ζο­νται για να καπνί­σει ξανά η τσι­μι­νιέ­ρα της ΛΑΡΚΟ. Η ανη­συ­χία και η ανα­στά­τω­ση μετα­τρά­πη­κε σε ανα­κού­φι­ση και συγκρα­τη­μέ­νη αισιοδοξία.

Δηλώ­νουν απο­φα­σι­σμέ­νοι να συνε­χί­σουν τον αγώ­να τους για να επα­να­λει­τουρ­γή­σει η ΛΑΡΚΟ, να παρα­μεί­νουν στις εργα­σί­ες και τα σπί­τια τους, για να μη μαρα­ζώ­σει ο τόπος τους, αξιο­ποιώ­ντας και τις δεσμεύ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού για συνέ­χι­ση του δια­λό­γου με βάση τις θέσεις των εργαζομένων.

Τα Σωμα­τεία θα προ­χω­ρή­σουν σε γενι­κές συνε­λεύ­σεις, με τους εργα­ζό­με­νους στο εργο­στά­σιο της Λάρυ­μνας να συγκε­ντρώ­νο­νται ξανά στις 10 σήμε­ρα το βρά­δυ στην πύλη του εργοστασίου.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της συνά­ντη­σης με τον πρω­θυ­πουρ­γό ο Δημή­τρης Παπαϊ­ω­άν­νου, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυ­μνα, δήλωσε:

«Δεσμεύ­τη­κε να τηρή­σει την προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή των ασφα­λι­στι­κών μέτρων που σημαί­νει ότι θα συνε­χί­σου­με να είμα­στε μέχρι να ολο­κλη­ρω­θεί η δικα­στι­κή δια­δι­κα­σία στις θέσεις εργα­σί­ας μας. Δεσμεύ­τη­κε να δει ο ίδιος το ζήτη­μα της ΛΑΡΚΟ, της εξεύ­ρε­σης επεν­δυ­τή, ούτως ώστε να δια­σφα­λι­στεί η συνέ­χι­ση της λει­τουρ­γί­ας και αξιο­ποί­η­σης του ορυ­κτού πλού­του της χώρας, μέρος της οποί­ας είναι και η ΛΑΡΚΟ.

Ταυ­τό­χρο­να δεσμεύ­τη­κε ότι δεν θα μετα­βλη­θεί η κατά­στα­ση στους οικι­σμούς, θα παρα­μεί­νει ο κόσμος στα σπί­τια του μέχρι να ολο­κλη­ρω­θεί η δια­δι­κα­σία. Και τα σχο­λεία, ιατρεία και λοι­πές παρο­χές που υπήρ­χαν μέχρι τώρα στη ΛΑΡΚΟ θα συνε­χί­σουν να υπάρ­χουν μέχρι να ολο­κλη­ρω­θεί η διαδικασία.

Εμείς προ­χω­ρά­με σε μαζι­κές συνε­λεύ­σεις να ενη­με­ρώ­σου­με τον κόσμο, να δού­με πώς θα κινη­το­ποι­η­θού­με το επό­με­νο διά­στη­μα. Σε κάθε περί­πτω­ση συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να για να συνε­χί­σει η επα­να­λει­τουρ­γία της ΛΑΡΚΟ, να παρα­μεί­νου­με στα σπί­τια μας, να μη μαρα­ζώ­σει ο τόπος μας».

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο