Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με τους Κομμουνιστές, για την πραγματική διαφορά υπέρ του λαού!

Ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», μαζί με το Δήμαρ­χο Και­σα­ρια­νής Ηλία Στα­μέ­λο και εκ νέου υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» θα περιο­δεύ­σουν στην Και­σα­ρια­νή το Σάβ­βα­το 2 Μαρ­τί­ου στις 10.00πμ. Θα ακο­λου­θή­σει συζή­τη­ση με κατοί­κους στην πλα­τεία Δημάρ­χου Παν. Μακρή.

ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΚΕ — ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ

Γιάν­νης Πρω­τού­λης Υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Αττικής

Μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Αττι­κής από το 2014. Υπήρ­ξε Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ (2007 — 2011), βου­λευ­τής Β’ Αθή­νας (2007 — 2012). Σήμε­ρα υπεύ­θυ­νος του Εργα­τι­κού Συν­δι­κα­λι­στι­κού Τμή­μα­τος της ΚΕ του ΚΚΕ. Διε­τέ­λε­σε μέλος της διοί­κη­σης του ΕΚΑ (2001 — 2006).

Ηλί­ας Στα­μέ­λος Υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Καισαριανής

Μέλος της Τ.Ε. Ανα­το­λι­κού Τομέα της ΚΟΑ του ΚΚΕ. Δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής από το 2015 και από το 2010 επι­κε­φα­λής της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης και δημο­τι­κός σύμ­βου­λος. Διε­τέ­λε­σε αντι­πρό­ε­δρος στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ & πρό­ε­δρος του Κλα­δι­κού Συν­δι­κά­του Ενέρ­γειας. Από τα ιδρυ­τι­κά στε­λέ­χη του ΠΑΜΕ & μέλος της Εκτε­λε­στι­κής του Επι­τρο­πής.

Εργα­ζό­με­νε, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νε, άνερ­γε, συντα­ξιού­χε, νέε και νέα.

Στις εκλογές για την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, που συμπίπτουν με τις ευρωεκλογές, ενίσχυσε αποφασιστικά το ΚΚΕ.

Για να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων, των ανθρώπων του μόχθου. Για να μπουν μεγαλύτερα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί δυνατό ΚΚΕ είναι όρος και προϋπόθεση για τη λαϊκή αντεπίθεση, για να πάρει πραγματικές ανάσες ο λαός και να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές και ανατροπές προς όφελος του.

Σήμε­ρα έχεις εμπει­ρία από κυβερ­νή­σεις, περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές αρχές δια­χρο­νι­κά. Στά­σου απέ­να­ντι στην κάλ­πι­κη αντι­πα­ρά­θε­ση των εκπρο­σώ­πων του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ σε Δήμους και Περι­φέ­ρεια, για το ποιος θα είναι οδη­γός και ποιος συνο­δη­γός στην δια­χεί­ρι­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής και της φτώ­χειας που δημιουρ­γεί. Που στη­ρί­ζουν, την τοπι­κή φορο­λο­γία, την αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα, την παρα­χώ­ρη­ση υπη­ρε­σιών των δήμων σε ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, σε βάρος των λαϊ­κών αναγκών.

Έχεις εμπει­ρία από τάχα ανε­ξάρ­τη­τους, νέους και ικα­νούς που “αγα­πά­νε την πόλη τους”. Αυτούς που μπρο­στά στις εκλο­γές δεν βγά­ζουν άχνα για τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα που ζει ο λαός, την ανερ­γία, τη φτώ­χια, τη φορο­λη­στεία. Αυτούς που αφού εκλε­γούν παίρ­νουν το ένα αντι­λαϊ­κό μέτρο μετά το άλλο και δηλώ­νουν ανή­μπο­ροι να διεκ­δι­κή­σουν και να αντι­πα­λέ­ψουν την πολι­τι­κή που προ­ω­θεί η εκά­στο­τε κυβέρ­νη­ση και η EE.

Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού, στις ευρωεκλογές, στις βουλευτικές, στις εκλογές για την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, θα κάνει την πραγματική διαφορά υπέρ του λαού!

Αξιο­ποί­η­σε την πεί­ρα σου! Η εκλο­γή περισ­σό­τε­ρων δημάρ­χων, δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών συμ­βού­λων από τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, σημαί­νει αλλα­γή του συσχε­τι­σμού υπέρ των λαϊ­κών δυνά­με­ων.

Για να δυνα­μώ­σει η καθη­με­ρι­νή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση στην κεντρι­κή εξου­σία. Για να εμπο­δί­ζου­με καλύ­τε­ρα και πιο απο­φα­σι­στι­κά αντι­λαϊ­κά μέτρα. Για την ανα­κού­φι­ση και τη βελ­τί­ω­ση της ζωής των εργα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων, των αυτοαπασχολούμενων.

ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ

ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ

  

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο