Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους θα δέχονται γονείς και κηδεμόνες τη βαθμολογία των μαθητών

Στο ηλε­κτρο­νι­κό ταχυ­δρο­μείο τους θα δέχο­νται γονείς και κηδε­μό­νες τη βαθ­μο­λο­γία των μαθη­τών και των μαθη­τριών, αφού πλέ­ον δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα αυτή μέσω του συστή­μα­τος «myschool».

Όπως ενη­μέ­ρω­σε σχε­τι­κά το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, η δυνα­τό­τη­τα απο­στο­λής των βαθ­μο­λο­γιών μέσω mail έγι­νε δυνα­τή μέσω της ενερ­γο­ποί­η­σης της λει­τουρ­γι­κό­τη­τας αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­νης μαζι­κής απο­στο­λής βαθ­μών στους γονείς και κηδε­μό­νες των μαθη­τών και των μαθη­τριών. Έτσι, από σήμε­ρα, οι βαθ­μο­λο­γί­ες θα πηγαί­νουν ηλε­κτρο­νι­κά στους γονείς και τους κηδεμόνες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο