Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με το «καλημέρα» «έπεσε» το σύστημα της τηλεκπαίδευσης

Με υπο­χρε­ω­τι­κή τηλε-εκπαί­δευ­ση για την κάλυ­ψη νέας διδα­κτι­κής ύλης λει­τουρ­γούν από σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, και για τις επό­με­νες τρεις εβδο­μά­δες τα γυμνά­σια και τα λύκεια στην Ελλά­δα, όμως τα προ­βλή­μα­τα είναι πολ­λά καθώς από το πρωί αρκε­τοί μαθη­τές δεν μπο­ρούν να συν­δε­θούν με την πλατ­φόρ­μα για να παρα­κο­λου­θή­σουν τα μαθήματα.

Η Ανώ­τα­τη Συνο­μο­σπον­δία Γονέ­ων Μαθη­τών Ελλά­δας έχει δεχθεί εκα­το­ντά­δες κλή­σεις και μηνύ­μα­τα για το συγκε­κρι­μέ­νο πρόβλημα.Πολλά και τα σχό­λια από γονείς στα social media

Παρό­τι, γονείς, μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κοί, εδώ και ημέ­ρες είχαν εκφρά­σει την ανη­συ­χία τους για το αν θα αντέ­ξει το δίκτυο την ταυ­τό­χρο­νη χρή­ση ιντερ­νέτ από χιλιά­δες μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κούς, δεν ελή­φθη­σαν τα μέτρα εκεί­να που θα δια­σφά­λι­ζαν την ομα­λή λει­τουρ­γία της τηλεκ­παί­δευ­σης. Ακό­μα και εκεί­νοι που κατα­φέρ­νουν να συν­δε­θούν, πολ­λές φορές τους «πετά­ει έξω» το σύστη­μα, ή κολ­λά­ει ο ήχος και η εικόνα. 

Σύμ­φω­να με πηγές του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας «έπε­σε» μία σελί­δα τηλεκ­παί­δευ­σης ενώ αυτή την ώρα γίνο­νται προ­σπά­θειες απο­κα­τά­στα­σης των τεχνι­κών προβλημάτων.

Κατά τα άλλα, το Υπ. Παι­δεί­ας ήταν καθ’ ολα έτοι­μο για την τηλεκ­παί­δευ­ση…  Όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα επα­να­λάμ­βα­νε ότι το σύστη­μα είναι έτοι­μο και ικα­νό να αντα­πο­κρι­θεί στις απαι­τή­σεις της τηλεκπαίδευσης.

Χώρια που πολ­λές οικο­γέ­νειες δεν έχουν τα μέσα για να συν­δε­θούν. Μάλι­στα, μια οικο­γέ­νεια με δύο παι­διά στο Γυμνά­σιο ή το Λύκειο χρειά­ζε­ται δύο μέσα, με δεδο­μέ­νο ότι η τηλεκ­παί­δευ­ση είναι σύγ­χρο­νη και αφο­ρά νέα ύλη και όχι επα­νά­λη­ψη που έκα­ναν πέρσι. 

Το πρόγραμμα

Η έναρ­ξη των μαθη­μά­των μέσω σύγ­χρο­νης εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­σης έχει ορι­στεί στις 8:00 για τα λύκεια και στις 8:30 για τα γυμνά­σια και κάθε διδα­κτι­κή ώρα διαρ­κεί 40 λεπτά. Έτσι, το πρό­γραμ­μα των λυκεί­ων θα ολο­κλη­ρώ­νε­ται στις 13:40 και των γυμνα­σί­ων στις 14:10.

Τα δια­δι­κτυα­κά μαθή­μα­τα θα διαρ­κούν 40 λεπτά, ενώ το πλαί­σιο για για την τηλεκ­παί­δευ­ση έχει ορι­στεί από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, από τον Σεπτέμ­βριο, καθώς ανά πάσα στιγ­μή θα μπο­ρού­σε να στα­μα­τή­σει τα δια ζώσης μαθή­μα­τα ένα σχο­λείο ή κάποια σχο­λι­κή τάξη.

Από σήμε­ρα στα σχο­λεία θα πρέ­πει να πηγαί­νουν οι εκπαι­δευ­τι­κοί που δεν δια­θέ­τουν υπο­λο­γι­στή στο σπί­τι τους για να κάνουν εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­ση, σύμ­φω­να με υπουρ­γι­κή από­φα­ση που ανα­φέ­ρει τα εξής: «Όλοι οι εκπαι­δευ­τι­κοί που υπηρετούν σε σχο­λι­κή μονάδα που τελεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εκπαι­δευ­τι­κοί οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλε­κτρο­νι­κό υπο­λο­γι­στή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχoυν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανο­νι­κά την διοι­κη­τι­κή τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξο­πλι­σμού που διαθέτει η σχο­λι­κή μονάδα».

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα

Η έναρ­ξη των μαθη­μά­των μέσω σύγ­χρο­νης εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­σης ορί­ζε­ται στις 8:00 για τα Λύκεια και στις 8:30 για τα Γυμνά­σια, και η διάρ­κεια της διδα­κτι­κής περιό­δου στα 40 λεπτά. Η δια­μόρ­φω­ση του ωρο­λο­γί­ου προ­γράμ­μα­τος θα γίνε­ται σύμ­φω­να με τα παρα­κά­τω προγράμματα:

ΩΡΑΡΙΟ ΓΕΛ — ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ώρα διδα­σκα­λί­ας

1η 8:00 8:40
2η 8:50 9:30
3η 9:40 10:20
4η 10:30 11:10
5η 11:20 12:00
6η 12:10 12:50
7η 13:00 13:40

ΩΡΑΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ώρα διδα­σκα­λί­ας

1η 8:30 9:10
2η 9:20 10:00
3η 10:10 10:50
4η 11:00 11:40
5η 11:50 12:30
6η 12:40 13:20
7η 13:30 14:10

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο