Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με το λαό στο προσκήνιο

Τα «στοιχήματα» της νέας δεκαετίας και τα «οράματα», οι «ιστορικές προκλήσεις» και τα «εθνικά διακυβεύματα» έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες, αποχαιρετώντας τη δεκαετία που φεύγει.

Το νήμα που συν­δέ­ει τις ανα­λύ­σεις των αστι­κών επι­τε­λεί­ων, περι­λαμ­βά­νει, για παρά­δειγ­μα, τη δια­πί­στω­ση ότι «πάθα­με και μάθα­με» από την καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση και ότι «ο λαός ζού­σε πάνω από τις δυνά­μεις του». Κάπως έτσι, η «νου­θε­σία» προς τους εργα­ζό­με­νους για τη χρο­νιά και τη δεκα­ε­τία που ανα­τέλ­λει, βγαί­νει αβί­α­στα: Οι απαι­τή­σεις και οι διεκ­δι­κή­σεις πρέ­πει να μεί­νουν στον πάτο του βαρε­λιού, μαζί και κάθε προσ­δο­κία για ανά­κτη­ση των απω­λειών από τα χρό­νια της κρίσης.

Περι­λαμ­βά­νει επί­σης την …ανα­κού­φι­ση ότι «επι­τέ­λους ωρι­μά­ζει το πολι­τι­κό σύστη­μα», αφού εξα­σφα­λί­ζε­ται η «συναί­νε­ση» όλων των αστι­κών κομ­μά­των, «με εξαί­ρε­ση το ΚΚΕ», μπρο­στά στις «εθνι­κές προ­κλή­σεις», όπως αυτή της «γεω­πο­λι­τι­κής ανα­βάθ­μι­σης» της αστι­κής τάξης, της μετα­τρο­πής της χώρας σε «πυλώ­να στα­θε­ρό­τη­τας» στην περιοχή.

Πρό­κει­ται για προ­κλη­τι­κή δια­φή­μι­ση της από­λυ­της στοί­χι­σης με τα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια, όπως αυτά απο­τυ­πώ­νο­νται στη Συμ­φω­νία Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ, που ήρθε στη Βου­λή παρα­μο­νή Χρι­στου­γέν­νων. Μια «στοί­χι­ση» που γίνε­ται ξεκά­θα­ρη και στην υλο­ποί­η­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών σε Αιγαίο και Κύπρο, με το πιστό­λι στον κρό­τα­φο των λαών της περιοχής.

Περι­λαμ­βά­νει ακό­μα τα «ορά­μα­τα» της αστι­κής τάξης και την προ­σπά­θειά της να απο­σπά­σει τη λαϊ­κή συναί­νε­ση σε αντερ­γα­τι­κές — αντι­λαϊ­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις, που θα εξα­σφα­λί­ζουν απρό­σκο­πτα την κερ­δο­φο­ρία της στην επο­χή της «ψηφια­κής οικο­νο­μί­ας», με το επι­χεί­ρη­μα ότι από τον πλού­το που θα αυξά­νε­ται, οι εργα­ζό­με­νοι έχουν να περι­μέ­νουν το «κάτι παρα­πά­νω», που θα ανοί­ξει τάχα το δρό­μο για την ευη­με­ρία τους.

Παράλ­λη­λα εξε­λίσ­σε­ται και η συζή­τη­ση για την Ελλά­δα της «κοι­νω­νι­κής συνο­χής», ως ανα­γκαία προ­ϋ­πό­θε­ση για να απο­κα­τα­στα­θεί η «κανο­νι­κό­τη­τα». Γι’ αυτό εναλ­λάσ­σουν το καρό­το και το μαστί­γιο, δηλα­δή την έντα­ση της κρα­τι­κής κατα­στο­λής με την καλ­λιέρ­γεια προσ­δο­κιών και αυτα­πα­τών ότι η «λύση» στα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα και αδιέ­ξο­δα βρί­σκε­ται στην ανά­καμ­ψη της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και στην ανα­βάθ­μι­ση της χώρας, στο πλαί­σιο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών και σχεδίων.

Το «νήμα» αυτό απο­τε­λεί συνέ­χεια εκεί­νου που ξετυ­λι­γό­ταν και όλη την περα­σμέ­νη δεκα­ε­τία, όταν μετά τους μεγά­λους ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης ήρθε η καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση και μαζί της η έντα­ση της επί­θε­σης στα εργα­τι­κά — λαϊ­κά στρώματα.

Είναι το νήμα που συν­δέ­ει τις εναλ­λα­γές κυβερ­νή­σε­ων του κεφα­λαί­ου, τη συντρι­πτι­κή διά­ψευ­ση των προσ­δο­κιών από την κυβέρ­νη­ση της «πρώ­τη φορά αρι­στε­ράς», την ενί­σχυ­ση της μοι­ρο­λα­τρί­ας. Που δια­περ­νά τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, τα κύμα­τα της προ­σφυ­γιάς και της μετα­νά­στευ­σης, το ξεμά­ντρω­μα των φασι­στι­κών συμ­μο­ριών για να τρο­μο­κρα­τούν Ελλη­νες και μετα­νά­στες εργά­τες, το απα­ραί­τη­το δηλα­δή «συμπλή­ρω­μα» του φιλι­κού επεν­δυ­τι­κού κλίματος…

Ο κόσμος όντως «αλλά­ζει» λοι­πόν. Μόνο που όσο παρα­μέ­νει απεί­ρα­χτο αυτό το «νήμα», τόσο αλλά­ζει προς το χει­ρό­τε­ρο, τόσο οι εργα­ζό­με­νοι θα υπο­βάλ­λο­νται σε νέες θυσί­ες για να συνε­χί­ζε­ται ο ίδιος δρό­μος, στο όνο­μα είτε της «βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης» είτε της «ανά­πτυ­ξης για όλους».

Η χρο­νιά που ξεκι­νά­ει και μαζί της η νέα δεκα­ε­τία μπο­ρούν να γεν­νή­σουν το πραγ­μα­τι­κά δια­φο­ρε­τι­κό για τους εργα­ζό­με­νους και το λαό, να φωτί­σουν τη διέ­ξο­δο. Ο λαός έχει τη δύνα­μη να βάλει τη δική του σφρα­γί­δα στις εξε­λί­ξεις, να ξεμπερ­δεύ­ει με το «νήμα» που συν­δέ­ει την εξα­θλί­ω­ση του χτες με τις θυσί­ες διαρ­κεί­ας του σήμε­ρα και του αύριο.

Η διέξοδος βρίσκεται στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, στην αλλαγή των συσχετισμών. Η λαϊκή ευημερία, η ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών — λαϊκών αναγκών περνούν μέσα από την οργάνωση της πάλης τους, κόντρα σε κυβερνήσεις, εργοδοσία και τις συμμαχίες τους, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ.

Περ­νούν μέσα από την ενί­σχυ­ση της Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας, την ανά­πτυ­ξη της αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής — αντι­μο­νο­πω­λια­κής πάλης σε κάθε μετε­ρί­ζι, με προ­ο­πτι­κή να βρε­θούν η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός στην εξου­σία, να πάρουν τα κλει­διά της οικο­νο­μί­ας στα χέρια τους.

Για να αλλάξει ο κόσμος, αλλά με το λαό και τις ανάγκες του στο προσκήνιο! 

Καλή αγωνιστική χρονιά!


Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τη στή­λη «Η Άπο­ψή μας» .…
«Ριζο­σπά­στης», Τετάρ­τη 1 Γενά­ρη 2020


Καλή χρονιά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο