Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με το «Σμύρνη μου αγαπημένη» ανοίγει το 7ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο

Mε την ται­νία «Σμύρ­νη μου αγα­πη­μέ­νη», του Γρη­γό­ρη Καρα­ντι­νά­κη, σε διε­θνή πρε­μιέ­ρα, ετοι­μά­ζε­ται να σηκώ­σει αυλαία το 7ο Φεστι­βάλ Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου στο Βερο­λί­νο, από 30 Μαρ­τί­ου έως 3 Απρι­λί­ου, στον κινη­μα­το­γρά­φο Babylon.

«Επι­τρε­πού­σης της παν­δη­μί­ας και ακο­λου­θώ­ντας πιστά τις επι­τα­γές των αρχών και της πόλης του Βερο­λί­νου σχε­τι­κά με τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα, το φεστι­βάλ είναι έτοι­μο να υπο­δε­χτεί με ασφά­λεια ξανά τους κινη­μα­το­γρα­φι­στές, τους καλε­σμέ­νους, τους σινε­φίλ και τους αγα­πη­μέ­νους φίλους του, στις σκο­τει­νές αίθου­σες», ανα­φέ­ρουν οι διοργανωτές.

Συνο­λι­κά θα προ­βλη­θούν 36 ελλη­νι­κές ται­νί­ες σε όλα τα τμή­μα­τα του φεστι­βάλ ‑ται­νί­ες μυθο­πλα­σί­ας, ντο­κι­μα­ντέρ, μικρού μήκους, ειδι­κές προ­βο­λές και με κάποιες επα­να­λή­ψεις- στην διάρ­κεια του φεστι­βάλ, «ώστε να τηρού­νται τα μέτρα ασφα­λεί­ας και να παρέ­χε­ται στο κοι­νό ευρύ­τε­ρη δυνα­τό­τη­τα κρά­τη­σης εισιτηρίων».

Ται­νία λήξης του Φεστι­βάλ είναι το «Monday» του Αργύ­ρη Παπα­δη­μη­τρό­που­λου, που ξεκί­νη­σε την φεστι­βα­λι­κή πορεία από το Τορό­ντο και κάνει γερ­μα­νι­κή πρε­μιέ­ρα στο 7ο Φεστι­βάλ Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου στο Βερολίνο.

Το επί­ση­μο δια­γω­νι­στι­κό τμή­μα «Emerging Greeks Competition» περι­λαμ­βά­νει πρώ­τες ή δεύ­τε­ρες ται­νί­ες σκη­νο­θε­τών μυθο­πλα­σί­ας μεγά­λου μήκους και πραγ­μα­το­ποιεί­ται φέτος για τέταρ­τη χρονιά.

Το βρα­βείο συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1.000 ευρώ και προ­σφέ­ρε­ται από το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινηματογράφου.

Δια­γω­νί­ζο­νται οι ται­νί­ες «18» του Βασί­λη Δού­βλη, «Musa» του Νίκου Νικο­λό­που­λου (σε διε­θνή πρε­μιέ­ρα) και οι ται­νί­ες που κάνουν γερ­μα­νι­κή πρε­μιέ­ρα: «dog» της Γιάν­νας Αμε­ρι­κά­νου, «Αγέ­λη Προ­βά­των» του Δημή­τρη Κανελ­λό­που­λου, «Αγία Έμυ» της Αρα­σέ­λη Λαιμού.

Το 7ο Greek Film Festival in Berlin έχο­ντας περά­σει σε μια νέα φάση, με έντο­νο προ­σα­να­το­λι­σμό στην προ­ώ­θη­ση και προ­βο­λή των πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νων κινη­μα­το­γρα­φι­στών από την Ελλά­δα, το φεστι­βάλ θα παρου­σιά­σει ένα δυνα­μι­κό, επί­και­ρο, τολ­μη­ρό πρό­γραμ­μα με ό,τι καλύ­τε­ρο έχει να επι­δεί­ξει η νέα κινη­μα­το­γρα­φι­κή σοδειά της χώρας. Πολυ­μορ­φία, «άνοιγ­μα», ελευ­θε­ρία απο­τε­λούν τα λήμ­μα­τα που σημα­το­δο­τούν την φετι­νή διορ­γά­νω­ση και λει­τουρ­γούν ως έμπνευ­ση για όλα τα τμή­μα­τά του.

Ται­νί­ες, μυθο­πλα­σί­ας, ντο­κι­μα­ντέρ, μικρού μήκους, ειδι­κές προ­βο­λές θα απλω­θούν στις πέντε ημέ­ρες της διορ­γά­νω­σης με κάποιες επα­να­λή­ψεις, ώστε να τηρού­νται τα μέτρα ασφα­λεί­ας και να παρέ­χε­ται στο κοι­νό ευρύ­τε­ρη δυνα­τό­τη­τα κρά­τη­σης εισιτηρίων.

Το “Σμύρ­νη μου αγα­πη­μέ­νη” σε σκη­νο­θε­σία Γρη­γό­ρη Καρα­ντι­νά­κη και σενά­ριο Μιμής Ντε­νί­ση σε συνερ­γα­σία με τον Martin Sherman, είναι βασι­σμέ­νο στο ομώ­νυ­μο θεα­τρι­κό της ιδί­ας. Με μια πλη­θώ­ρα σπου­δαί­ων Ελλή­νων και ξένων ηθο­ποιών, ανά­με­σά τους και ο Rupert Graves, πρό­κει­ται για την Διε­θνή Πρε­μιέ­ρα μιας μεγά­λης παρα­γω­γής με τον υψη­λό­τε­ρο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό που είχε ποτέ ελλη­νι­κή ταινία.

Πριν την ται­νία Εναρ­ξης, τον κόσμο θα υπο­δε­χθεί το Βερο­λι­νέ­ζι­κο ελλη­νο-γερ­μα­νι­κό συγκρό­τη­μα Pascal and the Shades με μου­σι­κές από στοι­χεία Blues, Rock, και Swing, και δείγ­μα­τα γρα­φής με ανα­φο­ρές στο ύφος των παρακ­μια­κών και beat ποι­η­τών, καθώς και των μονα­χι­κών τρο­βα­δού­ρων όπως ο Dylan, ο Cash, ο Jim Morrison και ο Nick Cave.

Ται­νία Λήξης θα είναι το “Monday” σε σκη­νο­θε­σία Αργύ­ρη Παπα­δη­μη­τρό­που­λου, σενά­ριο Rob Hayes με τους Sebastian Stan, Denise Gough και Γιώρ­γο Πυρ­πα­σό­που­λο. H ται­νία θα κάνει Γερ­μα­νι­κή Πρε­μιέ­ρα στο φεστι­βάλ σε μια φεστι­βα­λι­κή πορεία που ξεκί­νη­σε από το Διε­θνές Φεστι­βάλ του Τορόντο.

Πριν την ται­νία θα υπάρ­ξει ένα show – έκπλη­ξη για τους φίλους του φεστι­βάλ και θα γίνει η απο­νο­μή των βρα­βεί­ων παρου­σία των κινη­μα­το­γρα­φι­στών, των καλε­σμέ­νων και της Κρι­τι­κής Επιτροπής.

Το ωρο­λό­γιο Πρό­γραμ­μα του Φεστι­βάλ θα είναι δια­θέ­σι­μο εδώ από τα τέλη Φεβρουα­ρί­ου 2022, όπως και τα εισι­τή­ρια για τις ται­νί­ες. Οι θέσεις του κινη­μα­το­γρά­φου θα είναι αριθ­μη­μέ­νες και για την ομα­λή προ­σέ­λευ­ση, προ­τεί­νε­ται να γίνε­ται ηλε­κτρο­νι­κή κρά­τη­ση εισιτηρίων.

Emerging Greeks Competition

Το επί­ση­μο Δια­γω­νι­στι­κό τμή­μα «Emerging Greeks Competition» περι­λαμ­βά­νει πρώ­τες ή δεύ­τε­ρες ται­νί­ες σκη­νο­θε­τών μυθο­πλα­σί­ας μεγά­λου μήκους και πραγ­μα­το­ποιεί­ται φέτος για τέταρ­τη χρο­νιά. Το πρό­γραμ­μα περιλαμβάνει:

18” του Βασί­λη Δού­βλη (Διε­θνής πρεμιέρα)

.dog” της Γιάν­νας Αμε­ρι­κά­νου (Γερ­μα­νι­κή πρεμιέρα)

Αγέ­λη Προ­βά­των” του Δημή­τρη Κανελ­λό­που­λου (Γερ­μα­νι­κή πρεμιέρα)

Αγία Εμυ” της Αρα­σέ­λη Λαι­μού (Γερ­μα­νι­κή πρεμιέρα)

Musa” του Νίκου Νικο­λό­που­λου (Διε­θνής πρεμιέρα)

Οι ται­νί­ες θα διεκ­δι­κή­σουν το Emerging Greeks Award, το οποίο συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1000 ευρώ και προ­σφέ­ρε­ται από το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινηματογράφου.

Ντοκιμαντέρ 

Αόρα­τοι” της Μαριάν­νας Κακα­ου­νά­κη (Γερ­μα­νι­κή πρε­μιέ­ρα). Μια ται­νία για την τουρ­κι­κή κοι­νό­τη­τα που διώ­κε­ται, τα μέλη της οποί­ας είναι πια έτοι­μα να πουν την ιστο­ρία τους

Ενθύ­μιο” του Νίκου Ζιώ­γα (Διε­θνής πρε­μιέ­ρα). Ένα λυρι­κό ντο­κι­μα­ντέρ μια ελε­γεία στην Ήπει­ρο που χάνε­ται, αλλά και ένας ύμνος στην Ήπει­ρο που επιβιώνει

Νίκος Καρού­ζος – Ο δρό­μος για το Έαρ” του Γιάν­νη Καρ­πού­ζη (Διε­θνής Πρε­μιέ­ρα), πάνω στο ανε­ξε­ρεύ­νη­το έργο του μοντερ­νι­στή ποι­η­τή Νίκου Καρούζου

Μέσα από το Τζά­μι, Τρεις Πρά­ξεις” του Χρή­στου Μπάρ­μπα (Γερ­μα­νι­κή Πρε­μιέ­ρα), η ιστο­ρία ενός γηρο­κο­μεί­ου που την περί­ο­δο του lockdown το προ­σω­πι­κό του απο­φα­σί­ζει να το περά­σουν οι τρό­φι­μοι και οι ίδιοι μέσα στην μονάδα

Ι don’t like the wind, I like the sun” μικρού μήκους της Τόνιας Μισια­λή (Γερ­μα­νι­κή πρε­μιέ­ρα), που κάνει focus στις ζωές μιας ομά­δας παι­διών με νοη­τι­κή αναπηρία.

Ειδικές Προβολές

Στις Ειδι­κές Προ­βο­λές θα παρου­σια­στεί “Ο Ράφτης” της Σόνιας Λίζα Κέντερ­μαν, η ται­νία που έκα­νε το μεγα­λύ­τε­ρο άνοιγ­μα ελλη­νι­κής ται­νί­ας ποτέ στην Γερ­μα­νία και προ­βλή­θη­κε σε 200 κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες σε όλη τη χώρα.

Το φεστι­βάλ θα παρου­σιά­σει, σε Παγκό­σμια Πρώ­τη ως Work in Progress, την πρώ­τη ελλη­νι­κή ται­νία animation για μικρούς και μεγά­λους θεα­τές. Πρό­κει­ται για το “Καρα­γκιό­ζης” των Γ. Καρ­ρά, Κατε­ρί­νας Παπα­γε­ωρ­γί­ου, Χρ. Λει­βα­δί­τη. Η ται­νία έχει κεντρι­κό ήρωα τον Καρα­γκιό­ζη, την μονα­δι­κή, εμβλη­μα­τι­κή μορ­φή της ελλη­νι­κής παρά­δο­σης: φτω­χός αλλά αισιό­δο­ξος, αστεί­ος αλλά σαρ­κα­στι­κός, έξυ­πνος αλλά αφε­λής, λατρεύ­ει να συγ­χρω­τί­ζε­ται με τους συγ­χω­ρια­νούς του και στην ται­νία παίρ­νει ένα δημό­σιο αξί­ω­μα. Γεμά­το με αστεί­ους δια­λό­γους και παρα­δο­σια­κή μου­σι­κή, η ται­νία απο­τε­λεί ένα μωσαϊ­κό γέλιου, συναι­σθη­μά­των, ρυθ­μού και χαράς με τον μονα­δι­κό τρό­πο των κινου­μέ­νων σχε­δί­ων. Η διορ­γά­νω­ση προ­βάλ­λει για πρώ­τη φορά animation μεγά­λου μήκους και αυτή η προ­βο­λή ευχό­μα­στε να συμ­βά­λει στην περαι­τέ­ρω ολο­κλή­ρω­σή της με πολ­λούς σταθ­μούς σε διε­θνή φεστιβάλ.

Αφιέρωμα LGBTQI+

Για το αφιέ­ρω­μα LGBTQI+ έγι­νε μια επι­λο­γή 13 ται­νιών μικρού και μεγά­λου μήκους με ιδιαί­τε­ρη φρο­ντί­δα, σε μια χρο­νιά που συγκο­μι­δή ται­νιών τέτοιας θεμα­τι­κής ήταν μεγά­λη και εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρου­σα. Οι ται­νί­ες του αφιερώματος:

 • Γάμοι της Τήλου” του Πανα­γιώ­τη Ευαγ­γε­λί­δη (Διε­θνής πρε­μιέ­ρα), ντοκιμαντέρ
 • Πικρο­δάφ­νες” της Πάο­λας Ρεβε­νιώ­τη (Πρε­μιέ­ρα Βερο­λί­νου), ντοκιμαντέρ
 • Orfeas2021” Fyta, μυθοπλασία
 • ΕΧ” του Γιώρ­γου Μαρ­κά­κη, μυθοπλασία
 • O Άνθρω­πος με τις Απα­ντή­σεις” του Στέ­λιου Καμ­μί­τση, μυθοπλασία
 • Musa” του Νίκου Νικο­λό­που­λου (Διε­θνής πρε­μιέ­ρα), μυθοπλασία
 • Μr. Dimitris and Mrs. Dimitroula” της Τζέ­λης Χατζη­δη­μη­τρί­ου, ντο­κι­μα­ντέρ μικρού μήκους
 • A Summer Place” της Αλε­ξάν­δρας Ματ­θαί­ου, μικρού μήκους
 • Όλα τα πλά­σμα­τα της Νύχτας” της Μέμης Κού­πα, μικρού μήκους
 • Αμυ­γδα­λή” της Μαρί­ας Χατζά­κου, μικρού μήκους
 • Κορό­να” της Ερω­φύ­λης Κόκ­κα­λη μικρού μήκους

To πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει και δύο μικρού μήκους ται­νί­ες της Μαρί­ας Κατσι­κα­δά­κου aka Maria Cyber, κινη­μα­το­γρα­φί­στριας, curator και δημιουρ­γού του Outview Film Festival, του πρώ­του LGBT φεστι­βάλ της Ελλά­δας, ακτι­βί­στριας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας:

 • Friends & Benefits” (Γερ­μα­νι­κή πρε­μιέ­ρα), με ηρω­ί­δα την Λόρα, λεσβία με σκλή­ρυν­ση κατά πλά­κας, που ζει στο Λον­δί­νο μια ζωή ζηλευ­τή και για αυτούς που έχουν την κινη­τι­κό­τη­τά τους.
 • Dildo Riots” (Γερ­μα­νι­κή πρε­μιέ­ρα), «είναι η ιστο­ρία ενός dildo, ενός πολύ μεγά­λου dildo, και πώς έφτα­σε στα χέρια της Μαρίας».

Μικρού Μήκους

Το πρό­γραμ­μα των Shorts περι­λαμ­βά­νει μια δυνα­τή επι­λο­γή από 9 μικρού και μεσαί­ου μήκους ταινίες:

Το Τέλος του Πόνου (μια πρό­τα­ση)” της Ζακλίν Λέντζου

Traveling” του Άρη Χατζηστεφάνου

Cortázar” των Κατε­ρί­να Strauch και Αργύ­ρης Γερμανίδης

Βαθύ­κο­φτο” της Ιωάν­νας Κρυωνά

Jackpot” του Δημή­τρη Ζαπατίνα

Στο Αερο­δρό­μιο” του Μιχά­λη Μαθιουδάκη

Flick Flock” της Αγγε­λι­κής Παρδαλίδου

Nexting” της Καρί­νας Λογοθέτη

Κέρ­κυ­ρα το Νησί της Τηγα­νί­τας” των Σπύ­ρου Μπά­ντιου & Σπύ­ρου Παϊπέτη

Μετά τις προ­βο­λές των ται­νιών θα ακο­λου­θούν Q&A με τους παρό­ντες κινη­μα­το­γρα­φι­στές, είτε στην αίθου­σα, είτε στο OVAL στον πρώ­το όρο­φο του Babylon.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Masterclass

Το Τhe Greek Film Festival in Berlin έχει την τιμή να ξεκι­νά μια νέα συνερ­γα­σία με το Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών και τον κύκλο ΓΕΦΥΡΕΣ. Στο πλαί­σιο της συνερ­γα­σί­ας αυτής θα διορ­γα­νω­θεί, την Παρα­σκευή, 1 Απρι­λί­ου στις 18:00 στο OVAL του Babylon masterclass με τίτλο “Music and film or Music in the film?”, που θα δοθεί από τον Διευ­θυ­ντή του κύκλου ΓΕΦΥΡΕΣ και Ομό­τι­μο Καθη­γη­τή στο Ιόνιο Πανε­πι­στή­μιο Μου­σι­κής και Παρα­στα­τι­κών Τεχνών κ. Δημή­τρη Μαραγκόπουλο.

To masterclass θα είναι ένα οπτι­κο­α­κου­στι­κό ταξί­δι στα 120 χρό­νια της συναρ­πα­στι­κής σχέ­σης ται­νί­ας-κινού­με­νης εικό­νας και μου­σι­κής. Οι σταθ­μοί του ταξι­διού: από την μονο­διά­στα­τη δομή της πρώ­της, βωβής, κινη­μα­το­γρα­φι­κής περιό­δου (1900–1925) με την παρου­σία του πια­νί­στα που με «αθω­ό­τη­τα» συνό­δευε την ται­νία, μέχρι τον πιο εμπλου­τι­σμέ­νο ρόλο του ερμη­νευ­τή της ορχή­στρας ή το σινε-όργα­νο, στο Καλι­γκά­ρι του Παμπστ. Από τις πρώ­τες ται­νί­ες κινου­μέ­νων σχε­δί­ων του Walt Disney μέχρι τον Μαξ Στάι­νερ, τον Νίνο Ρότα, τον Χατζι­δά­κι και τον Ιγκλέ­σιας μέχρι τον Vangelis για το Blade Runner και τον Νιού­μαν για το Skyfall. Πρό­κει­ται για ένα συναρ­πα­στι­κό ταξί­δι μιας αέναης σχέ­σης που δεν πρέ­πει να χάσει κανείς.

Περι­ή­γη­ση

Στο πλαί­σιο της πολι­τι­στι­κής ανταλ­λα­γής με την πόλη του Βερο­λί­νου, το φεστι­βάλ θα διορ­γα­νώ­σει, το Σάβ­βα­το 2 Απρι­λί­ου 2022, 12:00 – 15:00 για τους κινη­μα­το­γρα­φι­στές και τους καλε­σμέ­νους του μια περι­ή­γη­ση σε αξιο­θέ­α­τα και γει­το­νιές της πόλης, που ενδε­χό­με­να, δεν είχαν την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σουν. Είναι μια ευκαι­ρία να δουν οι καλ­λι­τέ­χνες και οι φεστι­βα­λι­στές την πόλη “με άλλο μάτι” αλλά και να γνω­ρι­στούν μετα­ξυ τους.

Κριτική Επιτροπή

Tην Κρι­τι­κή Επι­τρο­πή του επί­ση­μου δια­γω­νι­στι­κού προ­γράμ­μα­τος Emerging Greeks Competition συν­θέ­τουν οι:

Bernd Buder
Γεν­νή­θη­κε το 1964 στο Δυτι­κό Βερο­λί­νο και σπού­δα­σε Πολι­τι­κές Επι­στή­μες στο Freie Universität. Το διά­στη­μα 1996 – 2005 ήταν διευ­θυ­ντής προ­γράμ­μα­τος στον κινη­μα­το­γρά­φο Berliner Filmkunsthaus Babylon, καθώς και προ­γραμ­μα­τι­στής σε διά­φο­ρα φεστι­βάλ (Turkish Film Week Berlin, goEast Film Festival, dokumentArt Neubrandenburg, Prishtina FilmFestival). Από το 1996 συνερ­γά­ζε­ται με το κινη­μα­το­γρα­φι­κό φεστι­βάλ του Cottbus σε διά­φο­ρες θέσεις: έρευ­να, εκπρό­σω­πος Τύπου, curator. Aπό το 2011 έως 2014 ήταν Διευ­θυ­ντής του connecting cottbus, το ανα­πτυ­ξια­κό τμή­μα του φεστι­βάλ Cottbus και είναι διευ­θυ­ντής Προ­γράμ­μα­τος του φεστι­βάλ από το 2015. Από το 2021 είναι διευ­θυ­ντής Προ­γράμ­μα­τος του Jewish Film Festival Berlin / Brandenburg. Είναι επί­σης προ­γραμ­μα­τι­στής στο “Cinedays” του ευρω­παϊ­κού φεστι­βάλ των Σκο­πί­ων και τελεί σύμ­βου­λος προ­γράμ­μα­τος στο τμή­μα Forum της Berlinale. Εργά­ζε­ται επι­πλέ­ον, ως κρι­τι­κός, ως ομι­λη­τής και είναι Μέλος της Ευρω­παϊ­κής Ακα­δη­μί­ας Κινηματογράφου.

Valeska Neu
Μετά τις σπου­δές της στη Σύγ­χρο­νη Ιστο­ρία, τη Δημο­σιο­γρα­φία και τον Κινη­μα­το­γρά­φο στη Γερ­μα­νία και τη Γαλ­λία, η Valeska ασχο­λεί­ται με το σινε­μά από το 2002 γρά­φο­ντας για ιντερ­νε­τι­κά περιο­δι­κά, διορ­γα­νώ­νο­ντας φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου και δου­λεύ­ο­ντας ως σύμ­βου­λος σε κινη­μα­το­γρα­φι­κά project. Εργά­στη­κε σε εται­ρεί­ες παρα­γω­γής arthouse πριν εντα­χθεί το 2010 στην ομά­δα της εται­ρεί­ας πωλή­σε­ων Films Boutique με έδρα το Βερο­λί­νο. Στην εται­ρεία εργά­στη­κε, αρχι­κά, ως Υπεύ­θυ­νη φεστι­βάλ και από το 2016 είναι Υπεύ­θυ­νη πωλή­σε­ων για τις σκαν­δι­να­βι­κές χώρες, την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και Ασία και επι­βλέ­πει τον τομέα TV και VOD. Η Films Boutique είναι εται­ρεία πωλή­σε­ων που εδρεύ­ει στο Βερο­λί­νο, με focus στις arthouse ται­νί­ες και τα ντοκιμαντέρ.

Νίκος Λυγ­γού­ρης
Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να. Από το 1972 έως το 1979 έγρα­φε κρι­τι­κή κινη­μα­το­γρά­φου στο περιο­δι­κό “Σύγ­χρο­νος Κινη­μα­το­γρά­φος”. Μετα­ξύ 1974 και 1978 σπού­δα­σε σκη­νο­θε­σία και κινη­μα­το­γρά­φο στο Μόνα­χο. Αρχι­σε να γυρί­ζει ται­νί­ες και ντο­κι­μα­ντέρ, κυρί­ως ελλη­νο-γερ­μα­νι­κές συμπα­ρα­γω­γές, μετα­ξύ άλλων: “Ομί­χλη Κάτω απ’ τον Ηλιο” (1979), “Ερε­βος” (1989), “Καρ­διά από Πέτρα” (1994 – Βρα­βείο Σενα­ρί­ου Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης, 1995), “Καλο­και­ρι­νές Αστρα­πές” (2004 – Καλύ­τε­ρη Ται­νία Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Θεσ­σα­λο­νί­κης 2004), “Οι Ερα­στές της Αξού” (2007 – Βρα­βείο Fipresci και Βρα­βείο Ελλη­νι­κού Κέντρου Κινη­μα­το­γρά­φου 2008, Orpheus Award στο Los Angeles Greek Film Festival 2008), “Ξύπνη­σε ο Σουλ­τάν Αχμέτ” (2012), “Ο διά­λο­γος του Βερο­λί­νου” (2017). Επι­πλέ­ον έχει γυρί­σει documentary features με συνε­ντεύ­ξεις καλ­λι­τε­χνών όπως οι Raoul Coutard, Jacques Doillon, Paul Vecchiali, Alexander Sokurov και ο Θόδω­ρος Αγγε­λό­που­λος για το WDR και το 3SAT. Ο Νίκος Λυγ­γού­ρης ζει στο Βερολίνο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο