Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με το συνήθη αντικομμουνισμό προσπάθησε να ξεφύγει ο κ. Κοντζαμάνης από τις ερωτήσεις του «Ριζοσπάστη»

Αντί να απα­ντή­σει στα πολύ συγκε­κρι­μέ­να ερω­τή­μα­τα που έθε­σε ο Ριζο­σπά­στης, ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας κ. Κοτζα­μά­νης, κατέ­φυ­γε στην αερο­λο­γία και στον αντικομμουνισμό.

Ενό­ψει των αυξη­μέ­νων απαι­τή­σε­ων των νοσο­κο­μεί­ων στη νεα κατά­στα­ση έτσι όπως θα δια­μορ­φω­θούν απο αύριο, η ερώ­τη­σεις ήταν:

Για­τί ενώ οι ελλεί­ψεις στα νοσο­κο­μεία ανέρ­χο­νται σε 30.000 η κυβέρ­νη­ση περιο­ρί­ζε­ται στις 4.000 προ­σλή­ψεις που λέει ότι έκα­νε, για­τί δεν μονι­μο­ποιεί τους χιλιά­δες υγειο­νιο­μι­κούς, με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας, για­τί δεν είναι τα παο­γευ­μα­τι­νά ατρεία δωρε­άν, για­τί δεν προ­χω­ρά σε έναν εθνι­κο σχε­δια­σμό όπου θα εντά­ξει τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες για­τρούς για να προ­σφέ­ρουν δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες στο λαό.

Σε αυτά τα ερω­τή­μα­τα εν ολί­γοις ο κ. Κοτζα­μά­νης κατέ­φυ­γε εν ολί­γοις ότι αυτά παρα­πέ­μπουν σε κατα­δι­κα­σμέ­να συστή­μα­τα που σήμε­ρα δεν υπάρ­χουν παρά μόνο σε τρεις τέσ­σε­ρις χώρες.

Δε θα υπεν­θυ­μί­σου­με στον κ. Κοτζα­μά­νη το διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νο επί­πε­δο υπη­ρε­σιών Υγεί­ας της Σοβιε­τι­κής Ενώ­σης. Θα του δεί­ξου­με τη γει­το­νι­κή (ανε­πτυγ­μέ­νη καπι­τα­λι­στι­κά) Ιτα­λία που ζήτη­σε βοή­θεια από την Κού­βα (μία από τις 3–4 «κατα­δι­κα­σμέ­νες» χώρες). Η Κού­βα που αντι­με­τω­πί­ζει με μονα­δι­κό τρό­πο την επι­δη­μία στη χώρα της και προ­σφέ­ρει βοή­θεια σε άλλες 23 χώρες για να αντι­με­τω­πί­σουν τον Covid-19.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο