Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με το «Τραγούδι της Γης» η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ξεκινά το γιορτασμό των 75 χρόνων της

Με το «Τρα­γού­δι της Γης» του Γκού­σταβ Μάλερ και σολίστ την κοντράλ­το Γκουάνγκ Γιανγκ και τον τενό­ρο Μάριο Τζε­φί­ρι ξεκι­νά, στις 6 Οκτω­βρί­ου, η νέα σεζόν της Κρα­τι­κής Ορχή­στρας Αθη­νών (ΚΟΑ), που φέτος γιορ­τά­ζει τα 75 χρό­νια από την ίδρυ­σή της.

Ήταν στις αρχές του 1943 που η Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα του Ωδεί­ου Αθη­νών, όπως ονο­μα­ζό­ταν μέχρι τότε, έγι­νε ‑χάρη στις προ­σπά­θειες του τότε διευ­θυ­ντή της και διευ­θυ­ντή του Ωδεί­ου Αθη­νών Φιλο­κτή­τη Οικο­νο­μί­δη- κρα­τι­κός οργα­νι­σμός υπό την αιγί­δα του υπουρ­γεί­ου Παιδείας.

Για την καλ­λι­τε­χνι­κή περί­ο­δο 2017–18 η ΚΟΑ, όπως ανα­κοί­νω­σε ο διευ­θυ­ντής της, Στέ­φα­νος Τσια­λής, συνερ­γά­ζε­ται με διά­ση­μα ονό­μα­τα του διε­θνούς συμ­φω­νι­κού στε­ρε­ώ­μα­τος. Ενδει­κτι­κά: Η θρυ­λι­κή πια­νί­στα Ελί­ζα­μπετ Λεόν­σκα­για θα συμπρά­ξει με την Ορχή­στρα τον Νοέμ­βριο, ενώ τον Μάρ­τιο ο μεγά­λος Βλα­ντι­μίρ Ασκε­νά­ζυ θα επι­στρέ­ψει στο πόντιουμ της ΚΟΑ για να διευ­θύ­νει μία συναυ­λία αφιε­ρω­μέ­νη στη μνή­μη του, πρό­σφα­τα απο­βιώ­σα­ντα, λαμπρού Έλλη­να μου­σι­κού και παι­δα­γω­γού Χαρά­λα­μπου Φαρα­ντά­του, με σολίστ τον μαθη­τή του και κορυ­φαίο κλα­ρι­νε­τί­στα Σπύ­ρο Μου­ρί­κη. Η θεσμο­θέ­τη­ση μίας ευρύ­τα­της και μακρό­πνοης συνερ­γα­σί­ας και η επι­στρο­φή του Λεω­νί­δα Καβά­κου στο πόντιουμ της ΚΟΑ ‑μάλι­στα για συνο­λι­κά τέσ­σε­ρις συναυ­λί­ες- απο­τε­λεί από μόνο της ένα καλ­λι­τε­χνι­κό γεγο­νός. Η βιο­λο­νί­στα Τατιά­να Μαζου­ρέν­κο, ο τσε­λί­στας Αντό­νιο Μενέ­σες, η φλα­ου­τί­στα Μαγκα­λί Μοσ­νιέ είναι μερι­κοί από τους διε­θνούς κύρους μου­σι­κούς που υπο­δέ­χε­ται φέτος η Ορχήστρα.

Επί­σης, τη νέα σεζόν, Έλλη­νες ταλα­ντού­χοι, ανερ­χό­με­νοι μου­σι­κοί συμπρά­τουν με την ΚΟΑ, όπως ο αρχι­μου­σι­κός Γιώρ­γος Μπα­λα­τσι­νός και ο πια­νί­στας Κων­στα­ντί­νος Δεστού­νης. Και, όπως κάθε χρό­νο, σολί­στες της ΚΟΑ, όπως ο εξάρ­χων της Ορχή­στρας Δημή­τρης Σέμ­σης, ο κορυ­φαί­ος κορ­νί­στας Κώστας Σίσκος και ο κλα­ρι­νε­τί­στας Σπύ­ρος Μουρίκης.

Η εναρ­κτή­ρια συναυ­λία της Ορχή­στρας, στις 6 Οκτω­βρί­ου, εισά­γει έναν νέο θεμα­τι­κό κύκλο με τίτλο «Ο άνθρω­πος και η φύση». Εκτός από το μεγα­λειώ­δες «Τρα­γού­δι της Γης» του Γκού­σταβ Μάλερ, η συναυ­λία περι­λαμ­βά­νει την ορχη­στρι­κή εισα­γω­γή «Ήλιος» του Καρλ Νήλσεν.

Ως προς τη διάρ­θρω­ση και τη ροή των τακτι­κών, συμ­φω­νι­κών συναυ­λιών, υπάρ­χουν οι δύο θεμα­τι­κοί «κύκλοι Μάλερ», οι «Συναυ­λί­ες για νέους από 8 ως… 108 ετών» (που περι­λαμ­βά­νει και φέτος, τον Ιανουά­ριο, μία συναυ­λία κατάλ­λη­λη για φιλό­μου­σους-σινε­φίλ, με την προ­βο­λή του εμβλη­μα­τι­κού «Νοσφε­ρά­του» του Φρή­ντριχ Μουρ­νά­ου και την ταυ­τό­χρο­νη ερμη­νεία της πρω­τό­τυ­πης μου­σι­κής του Τζέιμς Μπέρναρντ).

Επί­σης, συνε­χί­ζε­ται και φέτος ο Κύκλος Μου­σι­κής Δωμα­τί­ου «Μου­σι­κοί περί­πα­τοι στα μου­σεία,» που ξεκι­νά τον Οκτώ­βριο με τη συναυ­λία του Κουαρ­τέ­του Εγχόρ­δων «Αένα­ον» στο Μου­σείο της Ακρό­πο­λης. Έπο­νται συναυ­λί­ες μου­σι­κών συνό­λων της ΚΟΑ στο Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, στο Βυζα­ντι­νό Μου­σείο, στους μου­σεια­κούς χώρους της «ομπρέ­λας» του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη, στο Βιο­μη­χα­νι­κό Μου­σείο Φωτα­ε­ρί­ου, στο Ίδρυ­μα Θεο­χα­ρά­κη, στο Επι­γρα­φι­κό και Νομι­σμα­τι­κό Μου­σείο και αλλού.

Ως προς τις διε­θνείς παρου­σί­ες της, εφέ­τος η ΚΟΑ συμ­με­τέ­χει στις εκδη­λώ­σεις του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού «Έτος Ελλά­δας-Κίνας» με δύο συναυ­λί­ες (την εναρ­κτή­ρια και αυτήν της 13ης Οκτω­βρί­ου) και σε τέσ­σε­ρις επε­τεί­ους, αφιε­ρώ­νο­ντάς τους ισά­ριθ­μες συναυ­λί­ες: Για τα 500 χρό­νια από τη Μεταρ­ρύθ­μι­ση του Λού­θη­ρου, τα 70 χρό­νια από την ίδρυ­ση του Ισραη­λι­νού Κρά­τους, τα 100 χρό­νια από το θάνα­το του Κλωντ Ντε­μπυ­σύ και τα 100 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Λέο­ναρντ Μπερνστάιν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο