Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με το ψιλόβροχο το λεωφορείο έμπασε νερά…

Πάμπολ­λα τα τεκ­μή­ρια που δεί­χνουν την τρα­γι­κή κατά­στα­ση των Μέσων Μετα­φο­ρών. Οι σημε­ρι­νές φωτο­γρα­φί­ες από το εσω­τε­ρι­κό του εινο­νι­ζό­με­νου λεω­φο­ρεί­ου είναι ενδει­κτι­κές. Με το ψιλό­βρο­χο στην Αθή­να, το λεω­φο­ρείο έμπα­σε νερά.

Τα σχό­λια είναι περιττά…

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο