Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με υψωμένες γροθιές και το γαρίφαλο στο χέρι τιμήθηκε η «Κόκκινη Πρωτομαγιά — πρωτοπόρα εργατιά» (ΦΩΤΟ)

Με τις γρο­θιές υψω­μέ­νες χιλιά­δες απερ­γοί τρα­γού­δη­σαν τον ύμνο της «Διε­θνούς» στη μεγά­λη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα, ενώ το σύν­θη­μα «Κόκ­κι­νη Πρω­το­μα­γιά — πρω­το­πό­ρα εργα­τιά» αντή­χη­σε στο τέλος της συγκέντρωσης.

Στην εξέ­δρα των ομι­λη­τών το σύν­θη­μα ήταν «Πρω­το­μα­γιά 2021. Τα κέρ­δη τους οι νεκροί μας. Βαδί­ζου­με στο δρό­μο της ανατροπής»

suntagma1

Χαι­ρε­τι­σμό στη συγκέ­ντρω­ση απηύ­θυ­νε ο Ηλί­ας Κανά­κης, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη Speedex, καταγ­γέλ­λο­ντας τα σχέ­δια για κατα­πά­τη­ση του 8ωρου. «Αυτοί που αγω­νί­στη­καν για να έχου­με εμείς το 8ωρο δε λογά­ρια­σαν τίπο­τα», σημεί­ω­σε και κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους να δώσουν με την ίδια απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα τον αγώ­να για τα δικαιώ­μα­τά τους.

Το απερ­για­κό «παρών» των εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία μετέ­φε­ρε η Βού­λα Πάκου, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο ΚΑΤ. «Ο αγώ­νας για την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των μας, της ίδιας μας της ζωής, δεν παίρ­νει ανα­βο­λή, δεν κατα­λα­βαί­νει από απα­γο­ρεύ­σεις ούτε λυγί­ζει στην έντα­ση της κατα­στο­λής», τόνισε.

suntagma2

«Οι παν­δη­μί­ες δεν θα τελειώ­σουν προς όφε­λος του λαού όσο η υγεία που­λιέ­ται», τόνι­σε. «Σήμε­ρα δίνου­με όρκο στους νεκρούς της τάξης μας, στους νεκρούς από το Σικά­γο μέχρι τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Και­σα­ρια­νή, θα συνε­χί­σου­με στον δρό­μο της ανα­τρο­πής» υπογράμμισε

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα χαι­ρέ­τι­σε ο Γιώρ­γος Στε­φα­νά­κης, εργα­ζό­με­νος στην «e‑food» και πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού Ν. Αττικής.

suntagma3

Στην ομι­λία του ανα­φέρ­θη­κε στην σκλη­ρή μάχη των εργα­ζο­μέ­νων του κλά­δου να μεί­νουν όρθιοι και δυνα­τοί και υπο­γράμ­μι­σε: «Αντι­στε­κό­μα­στε στην προ­σπά­θεια να μας κλεί­σουν το στό­μα, να μεί­νου­με σπί­τι, να απο­δε­χτού­με τις απο­λύ­σεις, την εκ περι­τρο­πής εργα­σία, τα επι­δό­μα­τα-ψίχου­λα. Διεκ­δι­κού­με αξιο­πρε­πές εισό­δη­μα, μέτρα προ­στα­σί­ας για τους δια­νο­μείς, υπο­γρα­φή και υπο­χρε­ω­τι­κή εφαρ­μο­γή των ΣΣΕ με 5ήμερο — 8ωρο για όλους».

Κατήγ­γει­λε την διά­λυ­ση του στα­θε­ρού ημε­ρή­σιου χρό­νου εργα­σί­ας «που έχουν επι­βά­λει όλες οι μεγά­λες χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, όλοι οι μεγά­λοι όμι­λοι της Ευρώπης».

suntagma4

Επι­σή­μα­νε ότι «είναι πλέ­ον φως φανά­ρι ότι η κυβέρ­νη­ση τα έχει συμ­φω­νή­σει με την πλειο­ψη­φία της διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ» και κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους σε συνέ­χι­ση και κλι­μά­κω­ση του αγώ­να «κάνο­ντας πέρα τη γραμ­μή του συμ­βι­βα­σμού και της υποταγής».

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα μίλη­σε ο Βάλ­σα­μος Συρί­γος, γραμ­μα­τέ­ας της Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων και μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ.

suntagma5

«Σφίγ­γου­με αγω­νι­στι­κά τη γρο­θιά, σηκώ­νου­με ψηλά τις σημαί­ες του αγώ­να. Τιμού­με τους νεκρούς του Σικά­γο, τους νεκρούς εργά­τες από τις πρώ­τες απερ­γί­ες στη χώρα μας, τιμού­με το Μάη του ’36 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές της Και­σα­ρια­νής την 1η Μάη του 1944 και χιλιά­δες άλλους ανώ­νυ­μους και επώ­νυ­μους αγω­νι­στές που απο­τε­λούν φωτει­νό φάρο στη σημε­ρι­νή μας δρά­ση. Εκφρά­ζου­με τη διε­θνι­στι­κή μας αλλη­λεγ­γύη στους αγω­νι­ζό­με­νους εργά­τες όλου του κόσμου! Εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη μας για της Γης τους κολα­σμέ­νους, τους μετα­νά­στες, πρό­σφυ­γες που δοκι­μά­ζο­νται σήμε­ρα από την παν­δη­μία, τους πολέ­μους, συνο­λι­κά από το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που γεν­νά φτώ­χεια, δυστυ­χία, προ­σφυ­γιά» τόνισε.

«Το ματω­μέ­να που­κά­μι­σα των εργα­τών του Σικά­γο έγι­ναν σύμ­βο­λο πάλης και θυσί­ας και τα διδάγ­μα­τα της εξέ­γερ­σης βρί­σκο­νται στο προ­σκή­νιο. Σήμε­ρα, από εδώ, από την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, στέλ­νου­με το πρώ­το ισχυ­ρό μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση και την εργο­δο­σία ότι το 8ωρο δεν το παρα­δί­δου­με, δεν το χαρί­ζου­με, ότι η παρα­νο­μία με την απορ­ρύθ­μι­ση στον χρό­νο εργα­σί­ας που συμ­βαί­νει σήμε­ρα στους εργα­σια­κούς χώρους, με την ασυ­δο­σία της εργο­δο­σί­ας, θα βρει σθε­να­ρή αντί­στα­ση από τις ασυμ­βί­βα­στες δυνά­μεις των εργα­ζο­μέ­νων, από όλους όσοι σήμε­ρα βρο­ντο­φω­νά­ζουν πως “δού­λοι του 21ου αιώ­να δε θα γίνου­με”» υπο­γράμ­μι­σε ο Β. Συρίγος.

suntagma9

«Βρι­σκό­μα­στε εδώ, μετά από ένα χρό­νο από την ιστο­ρι­κή Πρω­το­μα­γιά του 2020 που έστει­λε το μήνυ­μα σε όλο τον κόσμο ότι σε οποιεσ­δή­πο­τε συν­θή­κες το κίνη­μα αν είναι οργα­νω­μέ­νο και απο­φα­σι­σμέ­νο μπο­ρεί να δρα με οργα­νω­μέ­νη απει­θαρ­χία και να προ­βά­λει τα αιτή­μα­τά του, να ανα­δει­κνύ­ει την αιτία όλων των προ­βλη­μά­των, που είναι ο καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος ανά­πτυ­ξης» πρόσθεσε.

Είπε ότι «μια ακό­μα επί­θε­ση εξε­λίσ­σε­ται αυτές τις μέρες ενά­ντια στα δικαιώ­μα­τά μας» με τις κυβερ­νή­σεις, την ΕΕ και τους θεσμούς τους «πάντα πρό­θυ­μους να υλο­ποι­ή­σουν τον σχε­δια­σμό για λογα­ρια­σμό του κεφα­λαί­ου» με κατάρ­γη­ση του 8ωρου, πλή­ρη απορ­ρύθ­μι­ση στο χρό­νο εργα­σί­ας, τα συν­δι­κά­τα έξω από τους χώρους δου­λειάς, απα­γό­ρευ­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, μετα­τρο­πή της απερ­γί­ας σε συμ­βο­λι­κή πράξη.

suntagma11

Κάλε­σε τους εργά­τες που έζη­σαν κατα­κτή­σεις και δικαιώ­μα­τα, συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, στα­θε­ρό ημε­ρή­σιο χρό­νο εργα­σί­ας «να μη συμ­βι­βα­στούν με τη σημε­ρι­νή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, να μην επι­τρέ­ψουν την προ­πα­γάν­δα του αντί­πα­λου ότι αυτά είναι περα­σμέ­να ξεχα­σμέ­να. Να μπουν μπρο­στά να διεκ­δι­κή­σουν, να τρα­βή­ξουν και τους νέους στη μάχη για βελ­τί­ω­ση του μισθού, των δικαιωμάτων».

Κατήγ­γει­λε τα «καμώ­μα­τα της πλειο­ψη­φί­ας της ΓΣΕΕ, τη συμπαι­γνία της με την κυβέρ­νη­ση για να μην κου­νη­θεί φύλ­λο» σημειώ­νο­ντας «πήραν σήμε­ρα απά­ντη­ση σε όλη τη χώρα» και τονί­ζο­ντας το σύν­θη­μα «Συν­δι­κά­τα εργα­τών, όχι των εργο­δο­τών» είναι επί­και­ρο και ανα­γκαίο για να δυνα­μώ­σει ο ταξι­κός, διεκ­δι­κη­τι­κός αγώ­νας απέ­να­ντι στον συμβιβασμό».

Κατήγ­γει­λε την «προ­κλη­τι­κή στά­ση δυνά­με­ων που έχουν ψηφί­σει μνη­μό­νια και ένα φορ­τη­γό από αντερ­γα­τι­κούς νόμους, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποί­ες θυμή­θη­καν σήμε­ρα τα δικαιώ­μα­τα που μας ξήλω­σαν και ξέχα­σαν γρή­γο­ρα τις 32 Κυρια­κές στο Εμπό­ριο, τη δια­τή­ρη­ση άθι­κτου όλου του αντερ­γα­τι­κού τερα­τουρ­γή­μα­τος από το 2010, τη διευ­θέ­τη­ση του χρό­νου εργα­σί­ας με 10ωρα στον Του­ρι­σμό, 9 μέρες δου­λειάς χωρίς ρεπό στα τρέ­να, 12ωρα στους νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς, την κοροϊ­δία της ΕΓΣΣΕ και τόσα άλλα».

suntagma12

Ο Β. Συρί­γος ανα­φέρ­θη­κε και στην όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών των αστι­κών τάξε­ων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών στην περιο­χή, τονί­ζο­ντας ότι απέ­να­ντι σε αυτή την βαρ­βα­ρό­τη­τα η ελπί­δα είναι στην πάλη των λαών

«Η αλλη­λεγ­γύη των λαών θα νική­σει τους ιμπε­ρια­λι­στές και το σάπιο ξεπε­ρα­σμέ­νο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα» υπογράμμισε.

«Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να κάθε μέρα από σήμε­ρα κιό­λας, έχου­με πολ­λή δου­λειά να κάνου­με, να ανα­τρέ­ψου­με τα σχέ­δια της εργο­δο­σί­ας για να μη γίνου­με σκλά­βοι, για να ξηλώ­σου­με όλο το αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο που έστη­σαν τα προη­γού­με­να χρό­νια. Εμπρός για στα­θε­ρό ημε­ρή­σιο χρό­νο, εμπρός για 6ωρο, 5ήμερο, 30ωρο, τέλος στα ωρά­ρια-λάστι­χο, θέλου­με να ζήσου­με όπως μας αξί­ζει. Καλή δύνα­μη, δόξα και τιμή στους ήρω­ες της τάξης μας. Ένα σύν­θη­μα αντη­χεί παντού στις καρ­διές όλων των κατα­τρεγ­μέ­νων: “Προ­λε­τά­ριοι όλων των χωρών, ενω­θεί­τε!”» κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του.

suntagma15

Το ραντε­βού ανα­νε­ώ­θη­κε για την πλα­τιά σύσκε­ψη τη Δευ­τέ­ρα 10 Μάη στις 6.30 μ.μ. στο Πεδί­ον του Άρε­ως καθώς τα Συν­δι­κά­τα «εντεί­νουν την πάλη για να μην κατα­τε­θεί το νέο αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα και να ξηλω­θεί όλο το αντερ­γα­τι­κό οπλοστάσιο».

Μετά τις ομι­λί­ες ακο­λού­θη­σε καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα με τρα­γού­δια που έχουν συντρο­φεύ­σει τους αγώ­νες των εργα­τών, αλλά και ένα και­νού­ριο τρα­γού­δι εμπνευ­σμέ­νο από τη σημε­ρι­νή μέρα που ερμή­νευ­σαν οι Πολυ­ξέ­νη Καρά­κο­γλου και Δημή­τρης Κανέλ­λος οι οποί­οι, τέλος, ευχα­ρί­στη­σαν τον Πανελ­λή­νιο Μου­σι­κό Σύλλογο.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο