Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με χρυσαυγίτες απαντά η «COSCO» στην απεργία των εργατών για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Οργιο τρο­μο­κρα­τί­ας που έχουν εξα­πο­λύ­σει «COSCO» και εργο­λά­βοι, στο λιμά­νι για να σπά­σουν την απερ­γία των εργα­τών που με από­φα­σή τους συνε­χί­στη­κε και σήμε­ρα, διεκ­δι­κώ­ντας την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας με αυξή­σεις, για μόνι­μη στα­θε­ρή εργα­σία με πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, για έντα­ξη στα ΒΑΕ, για λήψη μέτρων υγιει­νής και ασφά­λειας στους χώρους δουλειάς,

Αρχι­κά με αγω­γή ακύ­ρω­σης της απερ­γί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ που κατέ­θε­σαν σήμε­ρα το πρωί (Πέμ­πτη 31 Μάη), η «COSCO» και οι εργο­λά­βοι (εκδι­κά­στη­κε το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης στο Πρω­το­δι­κείο Πει­ραιά, ανα­μέ­νε­ται να εκδο­θεί την Παρα­σκευή 1 Ιούνη).

Αγω­γή κατέ­θε­σε και ο ΟΛΠ κατά της 24ωρης απερ­γί­ας που πραγ­μα­το­ποιεί σήμε­ρα Πέμ­πτη από τις 6.00 π.μ. η Ένω­ση Λιμε­νερ­γα­τών ΟΛΠ, ως ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης και συμπα­ρά­στα­σης στους εργαζόμενους.

Των αγω­γών ακο­λού­θη­σε λίγη ώρα αργό­τε­ρα η προ­σπά­θειά τους  να στή­σουν απερ­γο­σπα­στι­κό μηχα­νι­σμό, μετα­φέ­ρο­ντας με μικρό του­ρι­στι­κό πλοίο κάποιους, ανά­με­σά τους και χρυ­σαυ­γί­τες, από την προ­βλή­τα του Φαλή­ρου (ΣΕΦ) στις προ­βλή­τες της «COSCO» για να δουλέψουν.

Από το Σωμα­τείο έγι­νε παρέμ­βα­ση τόσο στον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, όσο και στον υπουρ­γό Ναυ­τι­λί­ας, προει­δο­ποιώ­ντας ότι ανα­λαμ­βά­νουν τερά­στια ευθύ­νη για τον απερ­γο­σπα­στι­κό μηχα­νι­σμό που στή­νε­ται με πλοία.

Η τρο­μο­κρα­τία της «COSCO» ξεκί­νη­σε από χτες Τετάρ­τη όταν και απει­λού­σε ευθέ­ως με μηνύ­σεις και αγω­γές σε βάρος εργα­ζο­μέ­νων και του Σωμα­τεί­ου τους σπεύ­δο­ντας να παραλ­λη­λί­σει το δικαί­ω­μα στην απερ­γία με συμπε­ρι­φο­ρές που «προ­ά­γουν την οποια­δή­πο­τε μορ­φή απει­λής ή και βίας».

Χτες πρώ­τη μέρα της απερ­γί­ας, για πρώ­τη φορά, μετά τη λει­τουρ­γία του λιμα­νιού του Πει­ραιά από την «Cosco», το λιμά­νι «πάγω­σε» από την απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων, καθώς καμία εργα­σία φορ­το­εκ­φόρ­τω­σης δεν πραγ­μα­το­ποιεί­ται, με τις γερα­νο­γέ­φυ­ρες να έχουν σταματήσει.

Μεγάλο κύμα αλληλεγγύης

Οι τρο­μο­κρα­τι­κές πρα­κτι­κές της COSCO ενα­ντί­ον του δίκαιου αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων κατα­δι­κά­ζο­νται Εργα­τι­κά Κέντρα, ομο­σπον­δί­ες και δεκά­δες εργα­τι­κές και συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις από την Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Από πολ­λά συν­δι­κά­τα του εξω­τε­ρι­κού, που εκφρά­ζουν την αλλη­λεγ­γύη τους στους απερ­γούς της «COSCO» στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ για υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης, έχουν φτά­σει στο ΠΑΜΕ  μηνύ­μα­τα Αλληλεγγύης.

Την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη στους απερ­γούς εργα­ζό­με­νους στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ της «COSCO» εκφρά­ζουν με τη μαζι­κή τους παρου­σία στο Ικό­νιο του Πει­ραιά εργα­ζό­με­νοι από άλλους κλά­δους, συν­δι­κα­λι­στές, φοι­τη­τές από το Πανε­πι­στή­μιο Πει­ραιά, μαθη­τές από σχο­λεία του Περάματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο