Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με όλες τις δυνάμεις στη μάχη για την Κοινωνική Ασφάλιση: 30 Νοέμβρη σε όλη τη χώρα

Τη μάχη της πλα­τιάς ενη­μέ­ρω­σης και κινη­το­ποί­η­σης ασφα­λι­σμέ­νων και συντα­ξιού­χων, για τη μαζι­κή συμ­με­το­χή στα συλ­λα­λη­τή­ρια στις 30 Νοέμ­βρη, για την υπε­ρά­σπι­ση της Δημό­σιας Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, δίνουν Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα, Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων και οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις, ενά­ντια στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για την παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­σή της.

✔️  Με όλες τις δυνάμεις στη μάχη για τα συλλαλητήρια για την Κοινωνική Ασφάλιση

✔️   Προετοιμασίες για τα συλλαλητήρια στις 30 Νοέμβρη σε όλη τη χώρα

Στην Αθή­να το συλ­λα­λη­τή­ριο θα γίνει στα Προ­πύ­λαια στις 10.30 π.μ., και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου στις 11 π.μ., ενώ κινη­το­ποι­ή­σεις την ίδια μέρα προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται σε όλη τη χώρα.
ΠΑΜΕ: Η παρέμ­βα­ση του ΣΕΒ επι­βε­βαιώ­νει την ανά­γκη μαζι­κής εργα­τι­κής απάντησης

Την ίδια ώρα, την ταξι­κή στό­χευ­ση του «νέου Ασφα­λι­στι­κού» της ΝΔ, που έρχε­ται να εντεί­νει την ενιαία αντια­σφα­λι­στι­κή επί­θε­ση για λογα­ρια­σμό του κεφα­λαί­ου από εκεί που την έφτα­σε ο ΣΥΡΙΖΑ, επι­βε­βαιώ­νει η ειδι­κή έκθε­ση του ΙΟΒΕ που δημο­σιεύ­τη­κε προχτές.

Σε αυτήν το ινστι­τού­το του ΣΕΒ υπο­γραμ­μί­ζει χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «τα μέτρα ενί­σχυ­σης της εγχώ­ριας κεφα­λαια­γο­ράς και η μεταρ­ρύθ­μι­ση του ασφα­λι­στι­κού συστή­μα­τος λει­τουρ­γούν συμπλη­ρω­μα­τι­κά» και ότι «τα προ­τει­νό­με­να μόνι­μα κίνη­τρα για την τόνω­ση επι­λεγ­μέ­νων κατη­γο­ριών επεν­δύ­σε­ων μπο­ρούν να εντα­χθούν στο πλαί­σιο του εθε­λο­ντι­κού κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κού πυλώ­να ασφά­λι­σης με αυξη­μέ­να όρια φορο­α­παλ­λα­γών και εφό­σον οι συμ­με­το­χές σε αυτόν τον πυλώ­να κατευ­θύ­νο­νται σε επι­λεγ­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες εγχώ­ριων επενδύσεων».

logo ΠΑΜΕ

Σχο­λιά­ζο­ντας την ανοι­χτή παρέμ­βα­ση του ΣΕΒ, το ΠΑΜΕ επισημαίνει:

«Η μελέ­τη του Ινστι­τού­του του ΣΕΒ (ΙΟΒΕ) απο­δει­κνύ­ει το μέγε­θος της νέας επί­θε­σης στο κοι­νω­νι­κο-ασφα­λι­στι­κό σύστημα.

Ο ΣΕΒ απαι­τεί: Νέα φορο­λο­γι­κά κίνη­τρα στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες για την αύξη­ση των κερ­δών τους. Ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και παρά­δο­σή της στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και, όπως το λένε στη μελέ­τη τους, “νέα πλή­ρη κεφα­λαιο­ποί­η­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών”. Νέα μεί­ω­ση των εργο­δο­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών. Οι ίδιοι επί­σης λένε ότι η είσο­δος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στην Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση θα τους απο­φέ­ρει απο­θε­μα­τι­κά 99 δισ. προς επένδυση.

Αυτό θα σημά­νει μεγα­λύ­τε­ρα κέρ­δη για τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και τσα­κι­σμέ­νες παρο­χές και δικαιώ­μα­τα στην Ασφά­λι­ση, στη σύντα­ξη, στην Υγεία, στα επι­δό­μα­τα κ.λπ.».

«Επι­βε­βαιώ­νε­ται επο­μέ­νως η ανά­γκη μαζι­κής, μαχη­τι­κής απά­ντη­σης από τα συν­δι­κά­τα και τους εργα­ζό­με­νους», κατα­λή­γει το σχό­λιο του ΠΑΜΕ και καλεί σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στα συλ­λα­λη­τή­ρια στις 30 Νοέμβρη.

Πρωτοβουλίες για να φτάσει παντού το αγωνιστικό κάλεσμα

 • Πλα­τιά σύσκε­ψη για τις εξε­λί­ξεις στην Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα, Πέμ­πτη, το Εργα­τι­κό Κέντρο Λευ­κά­δας. Η σύσκε­ψη, με ομι­λη­τή τον Γιάν­νη Τασιού­λα, πρό­ε­δρο της Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων και μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, θα γίνει στις 6.30 μ.μ. σε αίθου­σα του Εργα­τι­κού Κέντρου.
 • Σε ανά­λο­γη σύσκε­ψη, επί­σης σήμε­ρα στις 6.30 μ.μ., καλεί το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου — Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, στην αίθου­σα συσκέ­ψε­ών του (Δανου­κά­ρα 7, Λαύριο).
 • Οι Επι­τρο­πές Αγώ­να Μισθω­τών και Αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων Δικη­γό­ρων διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση για την οργά­νω­ση της πάλης και τη συμ­με­το­χή των εργα­ζο­μέ­νων του κλά­δου στο συλ­λα­λη­τή­ριο της 30ής Νοέμ­βρη. Η εκδή­λω­ση θα γίνει την Πέμ­πτη 21/11 στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του ΔΣΑ, στον 1ο όροφο.
 • Στο Εργα­τι­κό Κέντρο Κέρ­κυ­ρας τα επι­χει­ρη­σια­κά σωμα­τεία των ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων του νησιού οργα­νώ­νουν για το θέμα σύσκε­ψη Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων και αντι­προ­σώ­πων στις 18/11.

Περιφερειακές συσκέψεις συνταξιούχων

Στο μετα­ξύ, συνε­χί­ζε­ται και το πρό­γραμ­μα των περι­φε­ρεια­κών συσκέ­ψε­ων των Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων των συντα­ξιου­χι­κών οργα­νώ­σε­ων, για την προ­ε­τοι­μα­σία των συλ­λα­λη­τη­ρί­ων στις 30 Νοέμ­βρη και για το πανελ­λα­δι­κό παν­συ­ντα­ξιου­χι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στις 14 Δεκέμ­βρη στην Αθή­να, που έχει απο­φα­σί­σει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να των Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργανώσεων.

Το πρό­γραμ­μα των συσκέ­ψε­ων συνε­χί­ζε­ται αυτήν τη βδο­μά­δα ως εξής:

 • Σήμε­ρα, Πέμ­πτη, σε Αγρί­νιο (Εργα­τι­κό Κέντρο, 10 π.μ.), Βόλο (Εργα­τι­κό Κέντρο, 11 π.μ.) και Αμφισ­σα (Εργα­τι­κό Κέντρο, 11 π.μ.).
 • Αύριο, Παρα­σκευή, σε Γιάν­νε­να (Εργα­τι­κό Κέντρο, 10.30 π.μ.), Τρί­κα­λα (Εργα­τι­κό Κέντρο, 11 π.μ.) και Ηρά­κλειο (Εργα­τι­κό Κέντρο, 11 π.μ.).  ΚΚΕ logo

Καμιά αναμονή — καμιά ανοχή στο προμελετημένο έγκλημα!

Εκδήλωση της ΚΟ Αττικής με ομιλητή τον Δ. Κουτσούμπα στις 25 Νοέμβρη

Η αφίσα που συνοδεύει το πλατύ άνοιγμα του ΚΚΕ
Η αφί­σα που συνο­δεύ­ει το πλα­τύ άνοιγ­μα του ΚΚΕ

Πλα­τύ άνοιγ­μα πραγ­μα­το­ποιούν Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ σε όλη τη χώρα για την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση. Ηδη είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δεκά­δες συσκέ­ψεις και συγκε­ντρώ­σεις σε κλά­δους και συνοι­κί­ες, ενώ καθη­με­ρι­νά περιο­δεύ­ουν σε χώρους δου­λειάς στε­λέ­χη του Κόμ­μα­τος, συζη­τώ­ντας με τους εργα­ζό­με­νους τις εξε­λί­ξεις και το νέο κύμα της αντια­σφα­λι­στι­κής επίθεσης.Στο πλαί­σιο αυτής της καμπά­νιας, τη Δευ­τέ­ρα 25/11 ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, θα μιλή­σει σε εκδή­λω­ση της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής, στις 6.30 μ.μ., στο ξενο­δο­χείο «Novotel» (Μιχα­ήλ Βόδα 4–6).

Θέμα της μεγά­λης αυτής εξόρ­μη­σης είναι «Η νέα αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση στην Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, που σχε­διά­ζουν κυβέρ­νη­ση και επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, και οι θέσεις του ΚΚΕ». Στό­χος είναι να ανοί­ξει η συζή­τη­ση με τους εργα­ζό­με­νους, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και τη νεο­λαία, γύρω από το δικαί­ω­μα στην Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση που βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο της επί­θε­σης από την κυβέρνηση.

Εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις

Το Σάβ­βα­το 16 Νοέμβρη:

Στις 6.30 μ.μ., στην αίθου­σα συνε­δριά­σε­ων του 2ου Δημο­τι­κού Δια­με­ρί­σμα­τος Αθή­νας (Υμητ­τού και Βίν­κελ­μαν), θα μιλή­σει ο Θανά­σης Γκό­γκος, στέ­λε­χος του ΚΚΕ.

Την Τετάρ­τη 20 Νοέμβρη:

 • Στις 7 μ.μ., στο Γαλά­τσι, στο δημαρ­χείο, θα μιλή­σει ο Γιώρ­γος Πέρ­ρος, μέλος της ΚΕ.
 • Στις 7 μ.μ., στους Αμπε­λό­κη­πους, στο Πολυ­δύ­να­μο Κέντρο του 7ου Δια­με­ρί­σμα­τος Αθή­νας, θα μιλή­σει ο Πέτρος Μαρ­κο­μι­χά­λης, μέλος του Γρα­φεί­ου της ΕΠ της ΚΟ Αττικής.
 • Στις 7 μ.μ., στην Καλ­λι­θέα, στην Πολι­τι­στι­κή Αίθου­σα του δήμου (Πλά­τω­νος 24), θα μιλή­σει η Γιώ­τα Ταβου­λά­ρη, μέλος της ΚΕ.

Την Κυρια­κή 24 Νοέμβρη:

 • Στις 11 π.μ., στον Ταύ­ρο, στην Αίθου­σα 7 (Επτα­λό­φου 2) θα μιλή­σει η Χρι­στί­να Μπέλ­λα, μέλος της ΕΠ της ΚΟ Αττικής.

Περιοδείες σε χώρους δουλειάς

Σήμε­ρα, Πέμπτη:

 • Στις 7 π.μ., η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής, στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη.
 • Στις 7 π.μ., ο Γιώρ­γος Τούσ­σας, μέλος της ΚΕ, στο εργο­τά­ξιο του πρώ­ην «Παπα­στρά­του».
 • Στις 10.30 π.μ., ο Ηλί­ας Τσι­μπου­κά­κης, μέλος της ΕΠ της ΚΟ Αττι­κής, στην εται­ρεία ΟΤΜ.
 • Στις 12 μ., στο εργο­τά­ξιο κατα­σκευ­ής του «St. Catherine’s» στη Λυκό­βρυ­ση, ο Κώστας Ζιώ­γας, μέλος της ΚΕ.
 • Στις 12 μ., η Γιώ­τα Ταβου­λά­ρη, μέλος της ΚΕ, θα επι­σκε­φτεί τα κεντρι­κά γρα­φεία του ΟΣΕ στην οδό Καρό­λου 1–3.
 • Στις 12 μ., ο Βαγ­γέ­λης Μαρού­πας, μέλος της ΚΕ, θα επι­σκε­φτεί το εργο­τά­ξιο του Μετρό στον Πει­ραιά, στο Δημο­τι­κό Θέατρο.
 • Στις 7.30 π.μ., στο αμα­ξο­στά­σιο της ΟΣΥ στο Ρουφ.
 • Στις 9.30 π.μ., στο αμα­ξο­στά­σιο της ΟΣΥ στην Π. Ράλλη.
 • Στις 5 π.μ., στο εργο­στά­σιο «ΙΟΝ».
 • Στις 6 π.μ., στους οδο­κα­θα­ρι­στές του δήμου Νίκαιας — Ρέντη.
 • Στη 1 μ.μ., περιο­δεία στο δημαρ­χείο Πειραιά.
 • Στις 1.30 μ.μ., στο εργο­στά­σιο «ΠΙΤΣΟΣ».
 • Στις 6 μ.μ., περιο­δεία στους εμπο­ρι­κούς δρό­μους και τα μαγα­ζιά στις γει­το­νιές του Α’ Δια­με­ρί­σμα­τος Πειραιά.
 • Στις 6 μ.μ., περιο­δεία στους εμπο­ρι­κούς δρό­μους και τα μαγα­ζιά στις γει­το­νιές της Νίκαιας (Χρυ­σό­στο­μου Σμύρνης).
 • Στις 10 π.μ., στην Καρ­δί­τσα σε εργα­ζό­με­νους του οινο­ποιεί­ου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» θα μιλή­σει η Χαρά Κού­τρα, μέλος της ΤΕ Καρδίτσας.

Αύριο, Παρα­σκευή:

 • Στις 7 π.μ., ο Πανα­γιώ­της Κατη­φές, στέ­λε­χος του ΚΚΕ, θα περιο­δεύ­σει στα ΕΛΤΑ (δια­νο­μή) και στις 8 π.μ. στον Αθλη­τι­κό Οργα­νι­σμό Δήμου Νίκαιας — Ρέντη.
 • Στις 9 π.μ., η Ελευ­θε­ρία Παπου­τσι­δά­κη, στέ­λε­χος του ΚΚΕ, στις κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες του δήμου Κορυδαλλού.
 • Στις 7.30 π.μ., στο αμα­ξο­στά­σιο της ΟΣΥ στον Πειραιά.
 • Στις 7 π.μ., στο εργο­τά­ξιο της «ORBIT» (Κηφι­σί­ας & Λασκαρίδου).
 • Στις 12 μ., στο εργο­τά­ξιο στην οδό Χρυ­σο­σπη­λιω­τίσ­σης (πρώ­ην Εθνι­κή Τράπεζα).
 • Στις 10 π.μ. στους εργα­ζό­με­νους του Μου­σεί­ου Καρ­δί­τσας ο Αστέ­ρης Χαλά­τσης, μέλος της ΕΠ Θεσσαλίας.

Το Σάβ­βα­το 16 Νοέμβρη:

 • Στις 12 μ., στο ξενο­δο­χείο «Zafolia».

Τη Δευ­τέ­ρα 18 Νοέμβρη:

 • Στη 1 μ.μ., ο Κώστας Παπα­δά­κης, μέλος της ΚΕ και ευρω­βου­λευ­τής, θα επι­σκε­φτεί το ξενο­δο­χείο «Intercontinental».
 • Στις 8 π.μ., στο μηχα­νο­στά­σιο της ΕΕΣΣΤΥ στον Αγ. Ιωάν­νη Ρέντη.
 • Στις 10.30 π.μ., ο Γιώρ­γος Τούσ­σας, μέλος της ΚΕ, στο κεντρι­κό εργο­στά­σιο της ΕΕΣΣΤΥ στον Πειραιά.
 • Στις 12 μ. περιο­δεία στο Κρα­τι­κό Νοσο­κο­μείο Νίκαιας.
 • Στις 7 μ.μ. στο Καλ­λί­θη­ρο θα περιο­δεύ­σει ο Εκτο­ρας Γάζος, μέλος της ΤΕ Καρδίτσας.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο