Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με 20 εκατ. χιόνι ξύπνησε η Σκιάθος (ΦΩΤΟ)

Σφο­δρή χιο­νό­πτω­ση σημειώ­νε­ται, από το πρωί, στο Πήλιο και έχει σκε­πά­σει τα πάντα, ενώ στα λευ­κά ξύπνη­σε και ο Βόλος αφού χιό­νι έχει αρχί­σει να πέφτει, από τα ξημε­ρώ­μα­τα, και στην πρω­τεύ­ου­σα της Μαγνησίας.

Στον ορει­νό όγκο του Πηλί­ου η χιο­νό­πτω­ση είναι πολύ έντο­νη και πυκνή και κυρί­ως στο Ανα­το­λι­κό Πήλιο, αφού η περιο­χή βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο της κακο­και­ρί­ας. Ηδη, στη Ζαγο­ρά το χιό­νι έχει ξεπε­ρά­σει τα 10 εκα­το­στά, ενώ σε υψη­λό­τε­ρα χωριά, όπως ο Κισ­σός, φτά­νει περί­που στα 20 εκα­το­στά και το χιό­νι εξα­κο­λου­θεί να πέφτει πολύ πυκνό.

Σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο Ζαγο­ράς-Μου­ρε­σί­ου Πανα­γιώ­τη Κοτσά­φτη, ο οποί­ος μίλη­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, φυσούν άνε­μοι και ανα­μέ­νε­ται πολύ χιό­νι στην περιο­χή, αλλά οι δρό­μοι παρα­μέ­νουν ανοι­χτοί και κατα­βάλ­λο­νται προ­σπά­θειες να κρα­τη­θούν ανοι­χτοί και τις επό­με­νες ώρες τόσο οι κεντρι­κοί δρό­μοι, όσο και οι εκεί­νοι που οδη­γούν στο Κέντρο Υγεί­ας Ζαγοράς.

   Τα σχο­λεία στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ζαγο­ράς σήμε­ρα και αύριο θα είναι κλειστά.

Κλει­στά είναι σήμε­ρα και αύριο τα σχο­λεία και στον δήμο Νοτί­ου Πηλί­ου μετά την από­φα­ση του δημάρ­χου Μιχά­λη Μιτζι­κού, λόγω των χιο­νο­πτώ­σε­ων και του παγε­τού που επι­κρα­τούν στην περιοχή.

   Τη σφο­δρό­τη­τα της κακο­και­ρί­ας ζουν και οι Σπο­ρά­δες αφού το ξημέ­ρω­μα βρή­κε και τα τρία νησιά να έχουν καλυ­φθεί από χιό­νι και η χιο­νό­πτω­ση συνε­χί­ζε­ται με ιδιαί­τε­ρη ένταση.

Στη Σκό­πε­λο και την Αλόν­νη­σο το ύψος του χιο­νιού έχει φτά­σει σε πολ­λά σημεία και τα 30 εκα­το­στά, ιδί­ως στα ορει­νά περά­σμα­τα, ενώ στη Χώρα Σκο­πέ­λου στα 20 εκατοστά.

   Τα σχο­λεία είναι κλει­στά, αλλά οι δρό­μοι είναι ανοιχτοί.

Στη Σκιά­θο το χιό­νι έφτα­σε μέχρι και τη θάλασ­σα και το νησί είναι κατά­λευ­κο αφού από τη συνε­χι­ζό­με­νη σφο­δρή και πυκνή χιο­νό­πτω­ση το ύψος του χιο­νιού ακό­μη και στη Χώρα της Σκιά­θου έχει φθά­σει τα 20 εκα­το­στά, αλλά σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο Θοδω­ρή Τζού­μα οι δρό­μοι του νησιού, και κυρί­ως ο άξο­νας Σκιά­θου-Κου­κου­να­ριών, είναι ανοι­χτοί αφού 14 απο­χιο­νι­στι­κά του Δήμου και της Περι­φέ­ρειας κινού­νται συνε­χώς για να κρα­τή­σουν ανοι­χτό το οδι­κό δίκτυο.

    Στα λευ­κά ξύπνη­σε και ο Βόλος, αφού όλο το πολε­ο­δο­μι­κό συγκρό­τη­μα ακό­μη και τα παρα­λια­κά προ­ά­στιά του, έχουν καλυ­φθεί από ένα στρώ­μα χιο­νιού όπου στα προ­ά­στια προς το Πήλιο ξεπερ­νά και τα 5 εκα­το­στά. Η θερ­μο­κρα­σία στον Βόλο είναι στον 1 βαθ­μό, αλλά ο άνε­μος που φυσά δίνει την αίσθη­ση για χαμη­λό­τε­ρη θερμοκρασία.

Τα σχο­λεία σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα και αύριο Τρί­τη, θα είναι κλει­στά σε όλη την περιοχή.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο