Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μην αδικούνται οι δημοσιογράφοι που προσπαθούν να κάνουν έντιμα τη δουλειά τους… 

Μπο­ρεί η διοί­κη­ση της ΕΡΤ να εξα­κο­λου­θεί να σιω­πά για το «κόψι­μο» της συνέ­ντευ­ξης Τύπου της ΟΕΝΓΕ, των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών δηλα­δή, που αυτές τις μέρες δίνουν ένα τερά­στιο αγώ­να, όμως αυτή η στά­ση δεν πρέ­πει να αδι­κεί δημο­σιο­γρά­φους, που προ­σπα­θούν έντι­μα να κάνουν τη δου­λειά τους.

marina demΌπως ανα­φέ­ρει το ΠΑΜΕ σε ανάρ­τη­σή του στο twitter, «Δεν είναι μόνο η ΕΡΤ! Κανέ­να κανά­λι δεν βρή­κε χρό­νο για να ανα­δεί­ξει τη φωνή αυτών που βρί­σκο­νται στην πρώ­τη γραμμή!».

Ταυ­τό­χρο­να, κοι­νο­ποιεί τη σχε­τι­κή ανάρ­τη­ση της Μαρί­νας Δεμερ­τζιάν, δημο­σιο­γρά­φου της δημό­σιας τηλε­ό­ρα­σης η οποία ανα­φέ­ρει τα παρακάτω:

«Σε ότι με αφο­ρά.. έχω γρά­ψει και σβή­σει αυτήν την ανάρ­τη­ση δεκά­δες φορές, προ­σπα­θώ­ντας να μην αδι­κή­σω κανέ­ναν και ειδι­κά να μην υπο­νο­μεύ­σω μια τερά­στια προ­σπά­θεια που γίνε­ται από τους συνα­δέλ­φους μου στην ερτ, που αυτόν τον και­ρό, σε δύσκο­λες συν­θή­κες έχουν δώσει τον καλύ­τε­ρο εαυ­τό τους.

Χθες λοι­πόν απο­φα­σί­στη­κε να μην μοντά­ρω εγώ το θέμα της συνέ­ντευ­ξης τύπου της ΟΕΝΓΕ (της ομο­σπον­δί­ας των ανθρώ­πων που χει­ρο­κρο­τού­με από ταμπαλ­κό­νια μας) αλλά να “κολ­λή­σει”, μαζί με ρεπορ­τάζ για τα κέντρα υγεί­ας, σε ένα επι­στη­μο­νι­κό θέμα μιας συνα­δέλ­φου που ήταν ήδη επι­φορ­τι­σμέ­νη με δύο βίντεο και δεν προ­λά­βαι­νε να ανα­σά­νει. Μπο­ρεί να έφται­γε το ότι δεν υπήρ­χαν ελεύ­θε­ρα μοντάζ, μπο­ρεί να έγι­νε από ασυ­νεν­νοη­σία, μπο­ρεί και όχι. Δεν ξέρω και δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων.

Θα γρά­ψω μόνο ότι είναι προ­βλη­μα­τι­κό στο 2ωρο κεντρι­κό δελ­τίο να γίνο­νται συνε­χείς και εκτε­νείς ανα­φο­ρές στις ελλεί­ψεις που έχουν τα νοσο­κο­μεία του εξω­τε­ρι­κού (προ­σω­πι­κού, ανα­πνευ­στή­ρων και μέσων προ­στα­σί­ας) και η ενη­μέ­ρω­ση για τις δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει το ΕΣΥ να γίνε­ται με το σταγονόμετρο.

Ναι αυτό συμ­βαί­νει σε όλα τα κανά­λια, κανείς από όσο είδα δεν έπαι­ξε χθες την συνέ­ντευ­ξη τύπου της ΟΕΝΓΕ. Αλλά από την ερτ ο κόσμος έχει παρα­πά­νω απαιτήσεις.

Και είναι κρί­μα για­τί τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες άκου­γα πολ­λά μπρά­βο για την δημό­σια τηλεόραση».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο