Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μην καταντάς γελοίος, συγκρατήσου…

Η ικα­νό­τη­τα να χει­ρο­κρο­τάς και στον ύπνο την κυβέρ­νη­ση, πόσο μάλ­λον μεση­με­ριά­τι­κα από τη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση, δεν δίνει το δικαί­ω­μα της χυδαιο­λο­γί­ας σε βάρος ανθρώ­πων που δίνουν μάχη με τον κορο­νο­ϊό στην πρώ­τη γραμ­μή μέσα στα νοσο­κο­μεία ανα­φο­ράς και σε κάθε νοσο­κο­μείο για να προ­στα­τευ­θούν όλοι, κι εκεί­νοι που χυδαιο­λο­γούν ενα­ντί­ον τους.

«Όταν η γελοιό­τη­τα δεν έχει όρια» γρά­φει στο Twitter ο δημο­σιο­γρά­φος της ΕΡΤ Παπα­χλι­μίν­τζος για τους υγειο­νο­μι­κούς που με κινη­το­ποί­η­ση «ειδι­κού σκο­πού και τύπου» στο υπουρ­γείο Υγεί­ας απαί­τη­σαν άμε­σα μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης του κορο­νοϊ­ού και ταυ­τό­χρο­να έδω­σαν απά­ντη­ση και στο απα­ρά­δε­κτο κυβερ­νη­τι­κό μέτρο της απα­γό­ρευ­σης συνα­θροί­σε­ων άνω των 10 ατόμων.

Δεν είναι γελοίο να ζητάς άμε­σο εφο­δια­σμό του υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού με τα ανα­γκαία ατο­μι­κά μέσα προ­στα­σί­ας, να γίνουν άμε­σα μαζι­κές προ­σλή­ψεις, να ανοί­ξουν όλες οι κλί­νες ΜΕΘ και να επι­τα­χθούν οι υπο­δο­μές του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγεί­ας. Αφο­ρούν τη ζωή και την υγεία κάθε Παπαχλιμίντζου!

Δεν είναι γελοίο να στέλ­νεις συμ­βο­λι­κά το μήνυ­μα αντί­στα­σης στο μέτρο της απα­γό­ρευ­σης των δημο­σί­ων συνα­θροί­σε­ων άνω των 10 ατό­μων από 20 για­τρούς που κρα­τού­σαν ένα πανό με μάσκες και γάντια. Θυμί­ζουν άλλες επο­χές τέτοια αστυ­νο­μι­κά μέτρα και δεν είναι για γέλια, όπως δεν γελού­σαν όσοι δια­δή­λω­ναν στην ΕΡΤ ενά­ντια στο «μαύ­ρο» για να έχει δου­λειά ο κάθε Παπαχλιμίντζος.

Αν κάτι χρή­ζει σχο­λια­σμού με αφορ­μή τη δια­μαρ­τυ­ρία είναι η άρνη­ση της ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας να συνα­ντη­θεί με την Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών και να ακού­σει θέσεις και προ­τά­σεις για την παν­δη­μία. Τα στό­μα­τα με μάσκες έχουν φωνή για το καλό όλων μας και είναι γελοίο να μην βοη­θάς να δυνα­μώ­σει. Είναι γελοίο να χει­ρο­κρο­τάς τους υγειο­νο­μι­κούς μόνο όταν στο ζητά η σύζυ­γος του πρωθυπουργού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο