Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μην παίρνετε σκύλους αν… Θα το μετανιώσετε κι εσείς κι ο σκύλος

Οι σκύ­λοι δεν είναι παι­χνί­δι. Σκύ­λοι που εμείς νομί­ζου­με ότι είναι “του κανα­πέ”, πχ Jack Russel και Westie, είναι κυνη­γό­σκυ­λα και πολύ απο­τε­λε­σμα­τι­κά μάλι­στα. Σκύ­λοι μεγα­λο­σω­μοι όπως καυ­κά­σιοι και ελλη­νι­κοί ποι­με­νι­κοί δεν έχουν θέση στην αυλή άλλα στο βου­νό σε ενα κοπά­δι. Τα Ροτ­βάι­λερ απ την άλλη, είναι φύλα­κες. Αλλά θέλουν εκπαί­δευ­ση. Ειδι­κά τα αρσε­νι­κά. Είναι σκύ­λοι εξαι­ρε­τι­κά έξυ­πνοι ( μέσα στην πρώ­τη δεκά­δα των πιο έξυ­πνων φυλών), αλλά και φοβε­ρά δυνα­μι­κοί. Θέλουν εκπαί­δευ­ση, Θέλουν κηδε­μό­να με εμπει­ρία. Είναι μεγα­λό­σω­μα και πολύ δυνα­τά. Χρειά­ζο­νται άσκη­ση για να απε­λευ­θε­ρώ­νουν την ενέρ­γειά τους. Δεν είναι παι­χνί­δι. Ο σκύ­λος αυτός σύμ­φω­να με το άρθρο, σκό­τω­σε ένα βρέ­φος. Ήταν εκπαι­δευ­μέ­νος; Ήταν οι συν­θή­κες που ζού­σε αυτές που ορί­ζει η ράτσα του; Ήταν τα αφε­ντι­κά του έμπει­ρα; Κοι­νω­νι­κο­ποι­ή­θη­κε όταν έπρε­πε; Το έχω πει και το ξανα­λέω. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Δεν αγο­ρά­ζεις ένα κου­τά­βι, το πετάς στην αυλή και του λες : “Φύλα­ξε”. Είναι οργα­νι­σμός με ανά­γκες, συναι­σθή­μα­τά και για­τί όχι, φοβίες.

Μην παίρ­νε­τε σκύ­λους επει­δή είναι μόδα. Μην παίρ­νε­τε σκύ­λους “για τα παι­διά”, Μην παίρ­νε­τε σκύ­λους αν δεν έχε­τε χρό­νο. Θα το μετα­νιώ­σε­τε κι εσείς κι ο σκύλος.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο