Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μητροκτονίες σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη: Σκότωσαν τις γυναίκες που τους έφεραν στον κόσμο

Για τη δολο­φο­νία των μητέ­ρων τους κατη­γο­ρού­νται δύο άνδρες σε δια­φο­ρε­τι­κά εγκλή­μα­τα που κατα­γρά­φη­καν σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και Ηρά­κλειο Κρήτης.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, σε δια­μέ­ρι­σα στη Νεά­πο­λη εντο­πί­στη­κε νεκρή μέσα στην μπα­νιέ­ρα, σε κατά­στα­ση προ­χω­ρη­μέ­νης σήψης, μια 79χρονη γυναίκα.

Παρό­τι η υπό­θε­ση αρχι­κά δεν αντι­με­τω­πί­στη­κε ως δολο­φο­νία, εντού­τοις τα ιατρο­δι­κα­στι­κά ευρή­μα­τα απο­κά­λυ­ψαν ότι η 79χρονη είχε πέσει θύμα εγκλη­μα­τι­κής ενέρ­γειας και ως δρά­στης ταυ­το­ποι­ή­θη­κε ο γιος της, ηλι­κί­ας 50 ετών, με τον οποίο διέ­με­νε μαζί. Ο φερό­με­νος ως δρά­στης προ­σή­χθη στην Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ., ομο­λό­γη­σε την πρά­ξη του.

Στο Ηρά­κλειο, μια 67χρονη έπε­σε νεκρή από τα χέρια του γιου της. Ο 42χρονος άνδρας, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, δεν διέ­με­νε με τη μητέ­ρα του και πήγε λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα στο σπί­τι της, όπου ακο­λού­θη­σε καυ­γάς μετα­ξύ τους.

Σύμ­φω­να πάντα με την αστυ­νο­μία, ο 42χρονος χτύ­πη­σε μέχρι θανά­του την μητέ­ρα του με ξύλι­νο αντι­κεί­με­νο που βρή­κε μέσα στο σπίτι.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο