Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μητσοτάκης — Ερντογάν: Συμφώνησαν στα επόμενα βήματα αναζήτησης επικίνδυνων διευθετήσεων

Στο χρο­νο­διά­γραμ­μα και στο επί­πε­δο που θα γίνουν τα επό­με­να βήμα­τα ανα­ζή­τη­σης επι­κίν­δυ­νων διευ­θε­τή­σε­ων στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά συμ­φώ­νη­σαν ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης με τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν που συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα Πέμ­πτης στη Νέα Υόρ­κη, στο περι­θώ­ριο της ΓΣ του ΟΗΕ.

Η συνά­ντη­ση έγι­νε υπό το φόντο της δια­σφά­λι­σης της ευρω­α­τλα­ντι­κής συνο­χής στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και αμέ­σως μετά ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης δήλω­σε ότι «είχα­με μία παρα­γω­γι­κή συζή­τη­ση» και ανέ­φε­ρε πως «συμ­φω­νή­σα­με να συνε­χί­σου­με να εργα­ζό­μα­στε ώστε να εμβα­θύ­νου­με το θετι­κό κλί­μα στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, το οποίο έχει εγκα­θι­δρυ­θεί τους τελευ­ταί­ους μήνες, και προσ­διο­ρί­σα­με με σαφή­νεια το επί­πε­δο των επα­φών και των συνα­ντή­σε­ων για το επό­με­νο διά­στη­μα σε επί­πε­δο πολι­τι­κού δια­λό­γου, Μέτρων Οικο­δό­μη­σης Εμπι­στο­σύ­νης, αλλά και προ­ώ­θη­σης της θετι­κής ατζέντας».

Ο πρω­θυ­πουρ­γός ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι «συμ­φω­νή­σα­με, επί­σης, το επό­με­νο Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο Συνερ­γα­σί­ας να διε­ξα­χθεί στις 7 Δεκεμ­βρί­ου στη Θεσσαλονίκη».

Οπως δήλω­σε ο Κ. Μητσο­τά­κης έγι­νε συζή­τη­ση «και για μια σει­ρά από κοι­νές προ­κλή­σεις» και ανέ­φε­ρε «το πρό­βλη­μα της παρά­νο­μης μετα­νά­στευ­σης, όπου πιστεύω ότι είναι απα­ραί­τη­τη η συνερ­γα­σία της Τουρ­κί­ας προ­κει­μέ­νου να μειω­θούν στο ελά­χι­στο οι μετα­να­στευ­τι­κές ροές». Φόρ­τω­σε για μια ακό­μα φορά τις κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές και πλημ­μύ­ρες στην κλι­μα­τι­κή αλλα­γή δηλώ­νο­ντας ότι «συζη­τή­σα­με και τα ζητή­μα­τα και τις μεγά­λες προ­κλή­σεις της κλι­μα­τι­κής κρί­σης, καθώς Ελλά­δα και Τουρ­κία είναι δύο μεσο­γεια­κές χώρες, οι οποί­ες και αυτό το καλο­καί­ρι βρέ­θη­καν αντι­μέ­τω­πες με σημα­ντι­κές φυσι­κές κατα­στρο­φές, προ­ϊ­όν της υπερ­θέρ­μαν­σης του πλα­νή­τη και της κλι­μα­τι­κής κρί­σης, η οποία είναι ήδη εδώ μαζί μας. Πιστεύω ότι και αυτό το πεδίο συνερ­γα­σί­ας μπο­ρεί να διε­ρευ­νη­θεί περισ­σό­τε­ρο, έτσι ώστε να τύχει αντι­κεί­με­νο και κάποιων συγκε­κρι­μέ­νων συμ­φω­νιών, οι οποί­ες θα υπο­γρα­φούν στα πλαί­σια του Ανώ­τα­του Συμ­βου­λί­ου Συνερ­γα­σί­ας, τον Δεκέμ­βριο στη Θεσσαλονίκη.»

Δήλωση της Τουρκικής Προεδρίας

Η Τουρ­κι­κή Προ­ε­δρία σε δήλω­ση για τη συνά­ντη­ση ανα­φέ­ρει πως «οι δύο ηγέ­τες επι­βε­βαί­ω­σαν το σημε­ρι­νό θετι­κό κλί­μα στις σχέ­σεις μετα­ξύ Τουρ­κί­ας και Ελλά­δας και την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους να το δια­τη­ρή­σουν. Οι ηγέ­τες επι­βε­βαί­ω­σαν επί­σης τον οδι­κό χάρ­τη και το χρο­νο­διά­γραμ­μα που συμ­φω­νή­θη­καν στη συνά­ντη­ση των Υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών στην Άγκυ­ρα στις 5 Σεπτεμ­βρί­ου, το οποίο περι­λαμ­βά­νει τα ακό­λου­θα στοι­χεία σχε­τι­κά με τις επα­φές μετα­ξύ των δύο χωρών: συνα­ντή­σεις των Υφυ­πουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών που είναι αρμό­διοι για τον πολι­τι­κό διά­λο­γο και τη θετι­κή ατζέ­ντα στα μέσα Οκτω­βρί­ου· Θα υλο­ποι­η­θούν οι συνα­ντή­σεις για τα Μέτρα Οικο­δό­μη­σης Εμπι­στο­σύ­νης τον Νοέμ­βριο και το Συμ­βού­λιο Υψη­λού Επι­πέ­δου Συνερ­γα­σί­ας Τουρ­κί­ας-Ελλά­δας που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 7 Δεκεμβρίου».

Επί­σης ανα­φέ­ρει ότι «οι δύο ηγέ­τες αντάλ­λα­ξαν επί­σης από­ψεις για περι­φε­ρεια­κά και διε­θνή ζητή­μα­τα. Ειδι­κό­τε­ρα, συζή­τη­σαν τα φαι­νό­με­να φυσι­κών κατα­στρο­φών και κλι­μα­τι­κής κρί­σης στην περιο­χή της Μεσο­γεί­ου, τα οποία έχουν επη­ρε­ά­σει σε μεγά­λο βαθ­μό και τις δύο χώρες στο πρό­σφα­το παρελ­θόν. Οι δύο ηγέ­τες συμ­φώ­νη­σαν να ενι­σχύ­σουν τη διμε­ρή συνερ­γα­σία στον τομέα της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας ως υψη­λή προ­τε­ραιό­τη­τα. Γνω­ρί­ζο­ντας ότι το ζήτη­μα της μετα­νά­στευ­σης είναι μια κοι­νή πρό­κλη­ση και για τις δύο χώρες, συμ­φώ­νη­σαν να συνερ­γα­στούν για να αντι­με­τω­πί­σουν αυτό το ζήτη­μα. Στους Υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών ανα­τέ­θη­κε η συνέ­χι­ση της εργα­σί­ας και του συντο­νι­σμού για την προ­ώ­θη­ση του συμ­φω­νη­θέ­ντος οδι­κού χάρτη».

«Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε σε εδαφικά ζητήματα»

Νωρί­τε­ρα, μιλώ­ντας ο Κ. Μητσο­τά­κης στο CNN κατέ­δει­ξε ότι είναι στο τρα­πέ­ζι οι αμφι­σβη­τή­σεις της Τουρ­κί­ας δηλώ­νο­ντας πως «ακό­μη και αν μπο­ρού­με να συμ­φω­νή­σου­με ότι δια­φω­νού­με σε εδα­φι­κά ζητή­μα­τα, μπο­ρού­με να αφή­σου­με την πόρ­τα ανοι­χτή για συνερ­γα­σία σε πολ­λούς άλλους τομείς. Και αυτό είναι που θα προ­σπα­θή­σω να πετύ­χω στη συνά­ντη­σή μου με τον Πρό­ε­δρο Ερντογάν».

Ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι από τη συνά­ντη­ση με τον Ερντο­γάν προ­σβλέ­πει «στο να αξιο­ποι­ή­σου­με τη θετι­κή δυνα­μι­κή που έχει δημιουρ­γη­θεί» στα διμε­ρή, ώστε να «προ­σπα­θή­σου­με να επι­λύ­σου­με» τις «μακρο­χρό­νιες δια­φο­ρές» με την Τουρ­κία, με βάση «το Διε­θνές Δίκαιο και ειδι­κό­τε­ρα το Δίκαιο της Θάλασ­σας», πλαί­σιο το οποίο βέβαια κόβε­ται και ράβε­ται ώστε να υπη­ρε­τη­θούν ιμπε­ρια­λι­στι­κοί σχεδιασμοί.

«Πέραν αυτού, επι­διώ­κου­με να συνερ­γα­στού­με σε διά­φο­ρα άλλα θέμα­τα αμοι­βαί­ου ενδια­φέ­ρο­ντος, π.χ. στην προ­σαρ­μο­γή στην κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, στις προ­κλή­σεις που αντι­με­τω­πί­ζου­με λόγω της υπερ­θέρ­μαν­σης του πλα­νή­τη», πρό­σθε­σε, ανα­πτύσ­σο­ντας μια θεμα­το­λο­γία που βασι­κά λειαί­νει το έδα­φος για τις επό­με­νες, κυριό­τε­ρες διευθετήσεις.

Αλλω­στε, είπε ότι «έχου­με μια σημα­ντι­κή δια­φο­ρά με την Τουρ­κία, και αυτή είναι η οριο­θέ­τη­ση των θαλάσ­σιων ζωνών μας στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο. Δεν είναι ένα εύκο­λο ζήτη­μα να επι­λυ­θεί, δια­φο­ρε­τι­κά θα είχε επι­λυ­θεί. Αλλά αυτό δεν σημαί­νει ότι δεν μπο­ρού­με να συνερ­γα­στού­με σε άλλα θέμα­τα αμοι­βαί­ου ενδια­φέ­ρο­ντος». Αντί­θε­τα, «μπο­ρού­με να αφή­σου­με την πόρ­τα ανοι­χτή για συνερ­γα­σία σε πολ­λούς άλλους τομείς. Και αυτό είναι που θα προ­σπα­θή­σω να πετύ­χω στη συνά­ντη­σή μου με τον Πρό­ε­δρο Ερντο­γάν», είπε, κλεί­νο­ντας το μάτι σε ξένα και ντό­πια κέντρα.

Την περι­λά­λη­τη «κλι­μα­τι­κή κρί­ση» ως ευκαι­ρία για το κεφά­λαιο να επε­κτεί­νει τις μπίζ­νες του παρου­σί­α­σε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης μιλώ­ντας στο CNN, την ώρα που χιλιά­δες άνθρω­ποι είδαν το βιος τους να χάνε­ται στις λάσπες και έμει­ναν αβο­ή­θη­τοι στα ερείπια.

Συγκε­κρι­μέ­να, επι­ση­μαί­νο­ντας την …παρα­γω­γι­κό­τη­τά του για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, τόνι­σε ότι η εγχώ­ρια καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μία «έχει εξαι­ρε­τι­κά καλές επι­δό­σεις» με «την ανα­βάθ­μι­ση σε επεν­δυ­τι­κή βαθ­μί­δα», ενώ εκτί­μη­σε ότι φέτος «θα έχου­με μια σεζόν — ρεκόρ όσον αφο­ρά τον τουρισμό».

Στη δημο­σιο­γρα­φι­κή δια­πί­στω­ση ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώ­πης θα μπο­ρού­σαν να στα­μα­τή­σουν να είναι τόσο ελκυ­στι­κές ως του­ρι­στι­κοί προ­ο­ρι­σμοί αν κάθε χρό­νο η θερ­μο­κρα­σία ξεπερ­νά τους 40 βαθ­μούς, αντέ­τει­νε ότι «αυτό που συμ­βαί­νει πάντως με την του­ρι­στι­κή μας βιο­μη­χα­νία είναι ότι είμα­στε πραγ­μα­τι­κά σε θέση να επε­κτεί­νου­με την του­ρι­στι­κή περί­ο­δο και να επι­κοι­νω­νή­σου­με στον κόσμο ότι είναι εξί­σου εξαι­ρε­τι­κά ευχά­ρι­στο να έρθει στην Ελλά­δα τον Μάρ­τιο, τον Απρί­λιο ή τον Οκτώ­βριο, τον Νοέμ­βριο. Αυτό συμβαίνει».

«Υπό αυτήν την έννοια, η κλι­μα­τι­κή κρί­ση θα μπο­ρού­σε να είναι μια ευκαι­ρία για εμάς ώστε να προ­ω­θή­σου­με την Ελλά­δα όχι μόνο ως έναν προ­ο­ρι­σμό όπου οι επι­σκέ­πτες μπο­ρούν να έρθουν τον Ιού­λιο και τον Αύγου­στο», τόνι­σε. «Αυτά τα ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να είναι πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, επη­ρε­ά­ζουν τους πολί­τες μας που κατοι­κούν στις πλη­γεί­σες περιο­χές, αλλά δεν εκτρο­χιά­ζουν την κύρια του­ρι­στι­κή μας βιο­μη­χα­νία», πρό­σθε­σε, περι­χα­ρής για τα κέρ­δη που μπο­ρούν να δια­σφα­λί­σουν μονο­πώ­λια του Του­ρι­σμού ενώ ο λαός πνί­γε­ται και καίγεται.

Πηγή: 902.gr

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο