Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μηχανογραφικό 2019: Πτώση στις βάσεις του 1ου, 2ου και 3ου πεδίου, οριακές αυξομειώσεις στο 4ο

Μηχα­νο­γρα­φι­κό 2019 ‑Βάσεις 2919: Πέντε ημέ­ρες έχουν μεί­νει μέχρι την τελι­κή προ­θε­σμία για την ορι­στι­κο­ποί­η­ση του μηχα­νο­γρα­φι­κού από τους υπο­ψη­φί­ους για την εισα­γω­γή στα ελλη­νι­κά ΑΕΙ και σήμε­ρα, τα στα­τι­στι­κά κλί­μα­κας μορί­ων που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, επι­βε­βαιώ­νει τις αρχι­κές εκτι­μή­σεις που είχαν γίνει, με την ανα­κοί­νω­ση των βαθμολογιών.

Έτσι, ανα­μέ­νε­ται πτώ­ση στις βάσεις των περι­ζή­τη­των σχο­λών του 1ου, του 2ου και του 3ου πεδί­ου, (νομι­κές, πολυ­τε­χνι­κές, ιατρι­κές και ψυχο­λο­γί­ες). Από την άλλη, οι σχο­λές του 4ου επι­στη­μο­νι­κού πεδί­ου ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σουν ορια­κές αυξομειώσεις.

Όπως σχο­λί­α­σε σχε­τι­κά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώρ­γος Χατζη­τέ­γας, εκπαι­δευ­τι­κός ανα­λυ­τής, αυτό που ανα­δει­κνύ­ουν τα στοι­χεία είναι «εμφα­νής μεί­ω­ση του αριθ­μού των αριστούχων».

«Για παρά­δειγ­μα, στο πρώ­το πεδίο, των ανθρω­πι­στι­κών επι­στη­μών, πάνω από 17.000 μόρια έχουν 400 υπο­ψή­φιοι λιγό­τε­ροι σε σχέ­ση με πέρυ­σι. Αυτό μετα­φρά­ζε­ται σε σημα­ντι­κή πτώ­ση των βάσε­ων στις περι­ζή­τη­τες σχο­λές, όπως είναι οι νομι­κές, στις οποί­ες η πτώ­ση θα είναι της τάξε­ως των 250–300 μορί­ων. Στις ψυχο­λο­γί­ες θα είναι λίγο μεγα­λύ­τε­ρη, λόγω των δύο και­νού­ριων τμη­μά­των, σε Ιωάν­νι­να και Φλώ­ρι­να», είπε ο κ. Χατζητέγας.

Επί­σης, πρό­σθε­σε ότι το γεγο­νός ότι οι υπο­ψή­φιοι του πρώ­του πεδί­ου είναι 2.800 λιγό­τε­ροι φέτος, θα συμπιέ­σει γενι­κά τις βάσεις προς τα κάτω.

Στο δεύ­τε­ρο πεδίο, σύμ­φω­να με τον κ. Χατζη­τέ­γα, η πτώ­ση των βάσε­ων θα αφο­ρά όλο το φάσμα των πολυ­τε­χνι­κών σχολών.

Όσον αφο­ρά στις ιατρι­κές σχο­λές, τις οδο­ντια­τρι­κές και τις φαρ­μα­κευ­τι­κές, σχο­λί­α­σε ότι θα υπάρ­ξει πτώ­ση των βάσε­ων «με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια». «Πάνω από 18.500 μόρια έχουν 403 λιγό­τε­ροι υπο­ψή­φιοι σε σχέ­ση με πέρυ­σι στο τρί­το πεδίο. Έτσι, με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια, οι ιατρι­κές, οι οδο­ντια­τρι­κές και οι φαρ­μα­κευ­τι­κές σχο­λές θα έχουν πτώ­ση. Για παρά­δειγ­μα, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη μπο­ρεί να είναι της τάξε­ως των 300 μορίων.

Τέλος, για το τέταρ­το πεδίο και τις οικο­νο­μι­κές σχο­λές, αν και οι επι­δό­σεις των υπο­ψη­φί­ων ήταν καλύ­τε­ρες φέτος, οι αυξο­μειώ­σεις θα είναι ορια­κές. «Οι επι­δό­σεις στο τέταρ­το πεδίο είναι καλύ­τε­ρες φέτος, αλλά θα πρέ­πει να συνε­κτι­μη­θεί ότι στο συγκε­κρι­μέ­νο πεδίο θα έχου­με αρκε­τά νέα τμή­μα­τα και μεγά­λο μερί­διο των επι­πλέ­ον θέσε­ων εισα­κτέ­ων που δόθη­καν φέτος. Οπό­τε, ανα­μέ­νε­ται στα­θε­ρό­τη­τα στις βάσεις και ορια­κές αυξομειώσεις».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο