Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μη χάσετε το Ριζοσπάστη του Σ/Κ 9–10 Μάη!

✔️   Σε μια μοναδική επετειακή έκδοση ο «Ριζοσπάστης» αυτού του Σαββατοκύριακου


9 Μάη 1945, Μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών

Οι λαοί γιορ­τά­ζουν τη λήξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, τη συντρι­βή του φασι­σμού και του ναζισμού.
Η μεγά­λη νίκη των λαών κατά του φασι­στι­κού — ιμπε­ρια­λι­στι­κού άξο­να Γερ­μα­νί­ας — Ιτα­λί­ας — Ιαπω­νί­ας και των συμ­μά­χων τους επι­βλή­θη­κε κάτω από τον καθο­ρι­στι­κό ρόλο της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης, με τις αμέ­τρη­τες θυσί­ες, τα περισ­σό­τε­ρα από 20 εκα­τομ­μύ­ρια νεκρούς της, των κομ­μου­νι­στών και αντι­στα­σια­κών σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα πεδία των μαχών μέσα στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και σε σει­ρά χωρών της καπι­τα­λι­στι­κής Ευρώπης.

9 MAH 45

Ο λαός μας τιμάει όλους όσοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν.

Τιμά­ει τους χιλιά­δες αξιω­μα­τι­κούς, υπα­ξιω­μα­τι­κούς των Ενό­πλων Δυνά­με­ων που πολέ­μη­σαν, μέσα από τον ΕΛΑΣ, τους ναζι­στές Γερ­μα­νούς, τους φασί­στες Ιτα­λούς, Βούλ­γα­ρους κατα­κτη­τές και τους συνερ­γά­τες των Γερ­μα­νών κατα­κτη­τών, τους ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, προ­γό­νους των χρυ­σαυ­γι­τών, και τους Αγγλο­α­με­ρι­κα­νούς ιμπεριαλιστές.

Την 9η Μάη η ιμπε­ρια­λι­στι­κή ΕΕ την ανα­κή­ρυ­ξε «Μέρα της Ευρώ­πης», με σκο­πό την παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας. Ταυ­τό­χρο­να, προ­ω­θεί τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, την ταύ­τι­ση του κομ­μου­νι­σμού με τον φασι­σμό. Στο παι­χνί­δι της παρα­χά­ρα­ξης συμ­με­τέ­χει και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συγ­χέ­ει σκό­πι­μα και ανι­στό­ρη­τα την επέ­τειο της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης με τη «Μέρα της ΕΕ».

75 χρό­νια από το τέλος του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, που ήταν απο­τέ­λε­σμα της μεγά­λης όξυν­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων και αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη, οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί οξύ­νο­νται η κυβέρ­νη­ση ΝΔ στα χνά­ρια του ΣΥΡΙΖΑ προ­ω­θεί την ενί­σχυ­ση της παρου­σί­ας του συν­δι­κά­του πολέ­μου, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη χώρα μας και εμπλέ­κει το προ­σω­πι­κό των Ενό­πλων Δυνά­με­ων στους επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, που τίπο­τε καλό δεν προ­οιω­νί­ζο­νται για τα λαϊ­κά συμφέροντα.

Το ΚΚΕ με συνέ­πεια αγω­νί­ζε­ται ενά­ντια στην παρου­σία των ΗΠΑ στη χώρα μας, για την απο­χώ­ρη­ση από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ. Να κλεί­σουν τώρα όλες οι βάσεις στη χώρα μας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο