Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΟΟΥΙ

Η NEW STAR απο­τί­νει φόρο τιμής στον πολυ­τά­λα­ντο Ντέι­βιντ Μπό­ουι, προ­βάλ­λο­ντας για μία μόνο μέρα το αριστούργημα

«ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΥΡΙΕ ΛΩΡΕΝΣ»
ΤΟΥ ΝΑΓΚΙΣΑ ΟΣΙΜΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ ΤΗΣ ΡΟΚ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΠΟΟΥΙ

Ο Ντέι­βιντ Μπό­ουι, υπο­δύ­ε­ται έναν γεν­νη­μέ­νο αρχη­γό στην ται­νία του Όσι­μα και τον υπο­δύ­ε­ται σαν γεν­νη­μέ­νο αστέ­ρι του κινηματογράφου.

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 στις 22:00
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 3 ΕΥΡΩ

Ο Ντέι­βιντ Μπό­ουι , ήταν ένας πολυ­τά­λα­ντος καλ­λι­τέ­χνης και μία θρυ­λι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα της Ροκ. Έγρα­ψε μερι­κά από τα καλύ­τε­ρα κομ­μά­τια του είδους και συνερ­γά­στη­κε με τους καλύ­τε­ρους. Ήταν ένας χαμαι­λέ­ων και δίδα­ξε σε γενιές μου­σι­κών την δύνα­μη της θεα­τρι­κής παρου­σί­ας επί σκη­νής. Από τον Ziggy Stardust στο “Space Oddity” toy 1969, μέχρι το συγκλο­νι­στι­κό “Lazarus”.

O Μπό­ουϊ, όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά γρά­φουν οι New York Times,  τρα­γου­δού­σε πάντα από την θέση του outsider: ο εξω­γή­ϊ­νος, ο ανδρό­γυ­νος, ο αντι­κοι­νω­νι­κός, ο αστρο­ναύ­της από μακριά.

Λίγα λόγια για την ταινία:

LAWRENCEΟ Λοχί­ας Τζων Λώρενς είναι αιχ­μά­λω­τος των Ιαπώ­νων, το 1942. Απο­τε­λεί αίνιγ­μα ανά­με­σα στους συγκρα­τού­με­νους του καθώς είναι ο μόνος που μπο­ρεί να έχει ένα είδος  eπι­κοι­νω­νί­ας με τους Ιάπω­νες δεσμώ­τες του και μοιά­ζει ν’ αντι­λαμ­βά­νε­ται την κουλ­τού­ρα τους. Οι Ιάπω­νες το γνω­ρί­ζουν και τον προ­κα­λούν φέρ­νο­ντάς τον αντι­μέ­τω­πο με το σύστη­μα αξιών τους. Οι συν­θή­κες δυσκο­λεύ­ουν όταν φέρ­νουν αιχ­μά­λω­το τον σκλη­ρό, υπε­ρή­φα­νο και θαρ­ρα­λέο Λοχα­γό Ζακ Σελιέ. Ο Λώρενς ξέρει πως οι φύλα­κες θα προ­σπα­θή­σουν να σπά­σουν το ηθι­κό του Σελιέ και θα κάνουν τα πάντα γι’ αυτό. Αυτό που θ’ ακο­λου­θή­σει δεν είναι απλά μια μάχη για επι­βί­ω­ση είναι κάτι πολύ περισ­σό­τε­ρο, είναι η μάχη μετα­ξύ δύο κοσμοθεωριών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο