Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια νεκρή και δύο τραυματίες στον ποταμό Έβρο, όταν μετανάστες βρέθηκαν σε διασταυρούμενα πυρά

Μια γυναί­κα σκο­τώ­θη­κε στον Έβρο, όταν Τούρ­κοι και Έλλη­νες συνο­ριο­φύ­λα­κες άνοι­ξαν πυρ κατά μετα­να­στών που προ­σπα­θού­σαν να φτά­σουν στην ελλη­νι­κή όχθη του ποτα­μού Έβρου.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη περί τις 9 το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, με τις ελλη­νι­κές αρχές να ανα­φέ­ρουν ότι απά­ντη­σαν σε πυρο­βο­λι­σμούς από την τουρ­κι­κή πλευ­ρά όταν προει­δο­ποί­η­σαν βάρ­κα με 10–11 μετα­νά­στες στον Έβρο να μην πλη­σιά­σει την ελλη­νι­κή. Συγκε­κρι­μέ­να Έλλη­νες συνο­ριο­φύ­λα­κες εντό­πι­σαν μια βάρ­κα με μετα­νά­στες που βρι­σκό­ταν στην τουρ­κι­κή πλευ­ρά του ποτα­μού που χωρί­ζει Ελλά­δα και Τουρ­κία και προ­σπα­θού­σε να τον δια­σχί­σει για να περά­σει στις ελλη­νι­κές όχθες. Στο σημείο οι Έλλη­νες συνο­ριο­φύ­λα­κες διέ­κρι­ναν περί­πο­λο της στρατοχωροφυλακης.

Στην προει­δο­ποί­η­ση για απο­μά­κρυν­ση με φωτει­νά σήμα­τα (από φακούς) της ελλη­νι­κής συνο­ριο­φυ­λα­κής, όχι μόνο δεν άλλα­ξε πορεία η βάρ­κα αλλά και άρχι­σαν οι πυρο­βο­λι­σμοί από την τουρ­κι­κή πλευ­ρά, με την ελλη­νι­κή να απα­ντά με βολές στον αέρα.

Τελι­κά οι ελλη­νι­κές αρχές εντό­πι­σαν και περι­συ­νέ­λε­ξαν τέσ­σε­ρις μετα­νά­στες, και συγκε­κρι­μέ­να τρεις άνδρες Πακι­στα­νούς και μια γυναί­κα από την Ερυ­θραία ενώ μια γυναί­κα, πιθα­νώς και αυτή από την Ερυ­θραία, περι­συ­νε­λέ­γη νεκρή. Η βάρ­κα επέ­στρε­ψε στην Τουρ­κία αφού άφη­σε τους μετα­νά­στες στα ελλη­νι­κά νερά.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που επι­κα­λεί­ται η Καθη­με­ρι­νή, το πτώ­μα της άτυ­χης μετα­νά­στριας έφε­ρε τραύ­μα από σφαί­ρα στη δεξιά θωρα­κι­κή χώρα. Ιατρο­δι­κα­στης που έκα­νε νεκρο­ψία τα ξημε­ρώ­μα­τα διε­πί­στω­σε ότι η γυναί­κα χτυ­πή­θη­κε από πολύ κοντι­νή από­στα­ση, και συμπε­ρα­σμα­τι­κά εκτι­μά η ελλη­νι­κή πλευ­ρά ότι χτυ­πή­θη­κε από πυρά Τούρκων.

Στο Σου­φλί βρέ­θη­κε αρχι­κά ο Αστυ­νο­μι­κός Υπο­διευ­θυ­ντής Αλε­ξαν­δρού­πο­λης κ. Ντά­σκα­ρης, ο Αστυ­νο­μι­κός Διευ­θυ­ντής Περι­φέ­ρειας Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης Πασχά­λης Συρι­τού­δης και ο Αστυ­νο­μι­κός Διευ­θυ­ντής Λάμπρος Τσιάρας.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο