Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια οφειλόμενη απάντηση σε άσπονδους φίλους και «πολιτικούς τουρίστες»…

Κάποιοι “καλο­θε­λη­τές”, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας, μάλι­στα, και τους επι­στη­μο­νι­κούς τίτλους σπου­δών που απέ­κτη­σαν με τη θυσία και τα έξο­δα τότε των κομ­μου­νι­στών και του λαού της πρώ­ην Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, στην προ­σπά­θειά τους να πλή­ξουν το ΚΚΕ, την ΚΝΕ και το πολύ πετυ­χη­μέ­νο 48ο Φεστι­βάλ της, “σπέρ­νουν” στο δια­δί­κτυο μια σει­ρά από ανυ­πό­στα­τες φήμες σε βάρος των προ­σπα­θειών για την εκπλή­ρω­ση του διε­θνι­στι­κού χρέ­ους της ΚΝΕ.

Τους ενο­χλεί αφά­ντα­στα η κρυ­στάλ­λι­νη τοπο­θέ­τη­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και το κάλε­σμα των κομ­μου­νι­στών στο λαό να μην επι­λέ­ξει ληστή-ιμπεριαλιστή.

Κάνουν, λοι­πόν, λόγο πως οι Οργα­νώ­σεις νεο­λαί­ας από τη Ρωσία και την Ουκρα­νία που συμ­με­τεί­χαν στο Φεστι­βάλ «είναι ανύ­παρ­κτες», δεν διστά­ζουν να συκο­φα­ντή­σουν νέους κομ­μου­νι­στές από αυτές τις χώρες, που τοπο­θε­τού­νται ενά­ντια στους σχε­δια­σμούς των αστι­κών τάξε­ων των χωρών τους, απο­κα­λώ­ντας τους «πολι­τι­κούς του­ρί­στες που ήρθαν με όλα τα έξο­δα πληρωμένα»!!!

Μάλι­στα, οι ίδιοι “βγαί­νουν από τα ρού­χα τους” για­τί, όπως γρά­φουν, «ο Περισ­σός μετέρ­χε­ται απα­ρά­δε­κτες μεθό­δους για να στη­ρί­ξει τις θέσεις του για τον πόλεμο».

Φαί­νε­ται πως ενό­χλη­σε απί­στευ­τα τόσο η παρου­σία στο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ νέων κομ­μου­νι­στών από τις δύο εμπό­λε­μες χώρες, όσο και η κοι­νή προ­σέγ­γι­σή τους στο ζήτη­μα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ (αυτό στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τους πεί­ρα­ξε), κι έτσι ξεκί­νη­σαν «λασπο­πό­λε­μο».

Η ΚΝΕ και το ΚΚΕ θα συνε­χί­σουν και θα δυνα­μώ­σουν τη δρά­ση τους με τα ΚΚ και τις ΚΝ, με όλους όσοι και όσες ενα­ντιώ­νο­νται στην «κρε­α­το­μη­χα­νή» του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και δεν “τσι­μπά­νε” στα κάλ­πι­κα προ­σχή­μα­τα των καπι­τα­λι­στών της μιας ή της άλλης πλευράς.

Όσο για τους “καλο­θε­λη­τές”, που κάποιοι από αυτούς θέλουν να παρου­σιά­ζο­νται και ως “φίλοι”, για να μην υπο­φέ­ρουν άλλο, ας κατα­φύ­γουν στο ξύδι.

Άλλω­στε, ράμ­μα­τα για τη γού­να τους, έχου­με πολλά…

Οδη­γη­τής.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο