Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια παράκληση για όταν γυρίσει στο σπίτι η Μπέτυ Μπαζιάνα

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής πήγε σήμε­ρα η Μπέτ­τυ Μπα­ζιά­να, σύζυ­γος του πρω­θυ­πουρ­γού Αλέ­ξη Τσί­πρα. Πρά­ξη επαι­νε­τή για οποιον­δή­πο­τε με τον τρό­πο του, με την παρου­σία του δεί­χνει την αλλη­λεγ­γύή του στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των και στέ­κε­ται απέ­να­ντι στους εγκλη­μα­τί­ες Χρυ­σαυ­γί­τες. Και ας είναι προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος και οι συνειρ­μοί (για σκο­πι­μό­τη­τες) αναπόφευκτοι.

Μια παρά­κλη­ση από εμάς, όταν γυρί­σει στο σπί­τι η κ. Μπα­ζιά­να, ας ρωτή­σει το σύζυ­γό της και πρω­θυ­πουρ­γό, πώς το «βλέ­πει», πότε θα ολο­κλη­ρω­θεί η δίκη που σέρ­νε­ται τώρα τέσ­σε­ρα χρό­νια με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σής του; (Και μέσα στα 4 αυτά χρό­νια οι υπουρ­γοί του και στε­λέ­χη του κόμ­μα­τός γέμι­σαν άλμπουμ φωτο­γρα­φι­ζό­με­νοι με χρυσαυγίτες).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο