Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια στη Χρυσή Αυγή και μια στο… πέταλο οι εισαγγελείς

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Προ­σφά­τως, μάθα­με για εισαγ­γε­λέα που κλεί­νει μέσα την Ηριάν­να ως επι­κίν­δυ­νη κι αφή­νει τον Μιχα­λο­λιά­κο έξω ως ακίν­δυ­νο και για άλλον που διώ­κε­ται για­τί «ξεχνά­ει» να μετα­φρά­σει σοβα­ρά δικό­γρα­φα, αλλά επι­μέ­νει να θεω­ρεί επι­κίν­δυ­νη την Ηριάννα.

Τώρα, η εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής ζητά την φυσι­κή παρου­σία των προ­στα­τευό­με­νων μαρτύρων.

Οι συγκε­κρι­μέ­νοι μάρ­τυ­ρες προ­στα­τεύ­ο­νται για ευνό­η­τους λόγους, τους οποί­ους, όπως φαί­νε­ται, αγνο­εί η εισαγ­γε­λέ­ας. Έχουν κατα­θέ­σει εγγρά­φως και με κωδι­κή ονο­μα­σία ώστε να μην απο­κα­λυ­φθούν τα πραγ­μα­τι­κά τους στοι­χεία. Προ­βλε­πό­ταν δε, να κατα­θέ­σουν και ηχη­τι­κά από ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο χώρο στη ΓΑΔΑ.

Ο οποιοσ­δή­πο­τε στοι­χειώ­δους νοη­μο­σύ­νης, όχι όμως και η κα εισαγ­γε­λέ­ας, αντι­λαμ­βά­νε­ται ότι έτσι οι μάρ­τυ­ρες οδη­γού­νται στο στό­μα του λύκου, καθώς η πρό­τα­σή της, τους καρ­φώ­νει στην εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Παρ’ όλα αυτά, η κα εισαγ­γε­λέ­ας υπο­στη­ρί­ζει στην πρό­τα­σή της πως δεν υφί­στα­ται ουδείς κίν­δυ­νος να συμ­βεί κάτι στους μάρτυρες (!!!).

Η κα εισαγ­γε­λέ­ας, για κάποιο άγνω­στο λόγο, αγνο­εί την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Είναι γνω­στή πλέ­ον – ακό­μη και σε δεκα­πε­ντά­χρο­να, η τρα­μπού­κι­κη επί­θε­ση και ο σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός από χρυ­σαυ­γί­τες σε βάρος βασι­κών μαρ­τύ­ρων κατη­γο­ρί­ας, λίγο πριν περά­σουν την πύλη των Γυναι­κεί­ων Φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού όπου γινό­ταν η δίκη.

Επί­σης, γνω­στές είναι και οι απει­λη­τι­κές χει­ρο­νο­μί­ες και ύβρεις που εκτο­ξεύ­ο­νται με κάθε ευκαι­ρία από τους χρυ­σαυ­γί­τες κατη­γο­ρού­με­νους προς μάρ­τυ­ρες, συγ­γε­νείς θυμά­των και δημο­σιο­γρά­φους, όπως «θα τα πού­με», «θα σας λιώ­σου­με σαν σκου­λή­κια» και άλλα παρόμοια.

Αλλά και οι ίδιοι οι μάρ­τυ­ρες που κατέ­θε­ταν στο δικα­στή­ριο, δήλω­ναν ότι φοβού­νται ακό­μα και την ώρα που καταθέτουν.

Όλα αυτά, η κα εισαγ­γε­λέ­ας, παρα­δό­ξως, δεν τα έχει πλη­ρο­φο­ρη­θεί. Δεν έμα­θε ούτε για την κατά­θε­ση του πρώ­ην στε­λέ­χους της Χρυ­σής Αυγής και επι­στη­μο­νι­κού συνερ­γά­τη της, που δήλω­σε ότι δέχτη­κε απει­λές από στε­λέ­χη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, όταν θέλη­σε να φύγει από την οργά­νω­ση το 2013 ή ότι είχε κλει­στεί μήνες στο σπί­τι του και φοβό­νταν να βγει…

Η κα εισαγ­γε­λέ­ας δεν σκέ­φτη­κε ούτε πως με την πρά­ξη της δεν πρό­κει­ται να βρε­θεί στο μέλ­λον μάρ­τυ­ρας να κατα­θέ­σει σε σοβα­ρές υπο­θέ­σεις. Διό­τι αν υπάρ­ξει τέτοιο ζήτη­μα αξιο­πι­στί­ας σ’ αυτή τη δίκη και κάρ­φω­μα των μαρ­τύ­ρων στους κατη­γο­ρού­με­νους, ποιος θα δεχθεί να κατα­θέ­σει σε άλλη δίκη στο μέλλον;

Δεν περ­νά­ει από το μυα­λό της κας εισαγ­γε­λέα πως έτσι δημιουρ­γού­νται οι συν­θή­κες να μην στη­ρι­χθεί η υπό­θε­ση από πλευ­ράς των μαρ­τύ­ρων καθώς θα αντι­με­τω­πί­ζουν σωρεία απει­λών και κιν­δύ­νων ως προς την σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα και την ζωή αυτών και των παι­διών τους. Ούτε το ότι έτσι κιν­δυ­νεύ­ει η υπό­θε­ση να πέσει στα μαλα­κά για τους δολοφόνους

Όλα αυτά τα αγνο­εί η κα εισαγ­γε­λέ­ας. Ή όχι;

 

___________________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis  / ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο