Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια συνηθισμένη είδηση από τις ΗΠΑ: Μακελειό σε νοσοκομείο

Άνδρας οπλι­σμέ­νος με του­φέ­κι και πιστό­λι, ηλι­κί­ας μετα­ξύ 35 και 40 ετών, σκό­τω­σε τέσ­σε­ρις ανθρώ­πους και τραυ­μά­τι­σε αρκε­τούς ακό­μη μέσα στις εγκα­τα­στά­σεις νοσο­κο­μεί­ου στην Τάλ­σα, στην πολι­τεία Οκλα­χό­μα, προ­τού αυτο­κτο­νή­σει, ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μία, δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι η ταχεία επέμ­βα­ση των ανδρών της συνέ­βα­λε να απο­τρα­πεί ο κίν­δυ­νος να θρη­νη­θούν περισ­σό­τε­ρα θύματα.

Αστυ­νο­μι­κοί έφθα­σαν στον χώρο του νοσο­κο­μεί­ου Σεντ Φράν­σις τρία λεπτά αφού έλα­βαν κλή­ση για πυρά και ακο­λού­θη­σαν τον ήχο των εκπυρ­σο­κρο­τή­σε­ων ως τον δεύ­τε­ρο όρο­φο του κτι­ρί­ου Νάτα­λι, διευ­κρί­νι­σε ο υπαρ­χη­γός της αστυ­νο­μί­ας στην Τάλ­σα, ο Έρικ Νταλ­γκλίς, μιλώ­ντας σε δημοσιογράφους.

Εντό­πι­σαν θύμα­τα και τον ύπο­πτο πέντε λεπτά αργό­τε­ρα, πρό­σθε­σε ο κ. Νταλγκλίς.

Ο τρό­πος που αντι­δρά η αμε­ρι­κα­νι­κή αστυ­νο­μία στα συμ­βά­ντα του είδους μπή­κε στο μικρο­σκό­πιο μετά το μακε­λειό σε σχο­λείο στην πόλη Ουβάλ­ντε της πολι­τεί­ας Τέξας, όπου δεκα­ο­κτά­χρο­νος σκό­τω­σε 19 μικρούς μαθη­τές και μικρές μαθή­τριες και δύο δασκά­λες προ­τού σκο­τω­θεί και ο ίδιος από πυρά ομά­δας επέμ­βα­σης της συνο­ριο­φυ­λα­κής, σχε­δόν μία ώρα αφού άρχι­σε να εκτυ­λίσ­σε­ται η τραγωδία.

Ερω­τη­θείς από δημο­σιο­γρά­φους αν οι αστυ­νο­μι­κοί έκα­ναν νέα εκπαί­δευ­ση, ή αν είχαν στο μυα­λό τους τι συνέ­βη στην Ουβάλ­ντε, ο κ. Νταλ­γκλίς περιο­ρί­στη­κε να πει «νομί­ζω πως αυτό είναι ακό­μα νωπό στα μυα­λά των πάντων».

Η επί­θε­ση στο ιατρι­κό κέντρο στην Τάλ­σα προ­στέ­θη­κε στη σει­ρά των mass shootings ‑των επι­θέ­σε­ων με τη χρή­ση πυρο­βό­λων όπλων που έχουν τέσ­σε­ρα ή περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα, στην ορο­λο­γία των αμε­ρι­κα­νι­κών υπη­ρε­σιών επι­βο­λής του νόμου- που σόκα­ραν τις ΗΠΑ και ανα­ζω­πύ­ρω­σαν τον δημό­σιο διά­λο­γο για τον έλεγ­χο της οπλο­κα­το­χής. Δύο εβδο­μά­δες πριν από τα γεγο­νό­τα στην Ουβάλ­ντε, νεα­ρός λευ­κός ρατσι­στής σκό­τω­σε 10 ανθρώ­πους σε σού­περ μάρ­κετ στη συνοι­κία Μπά­φα­λο, όπου ζουν κυρί­ως Αφρο­α­με­ρι­κα­νοί, στη Νέα Υόρκη.

Στην Τάλ­σα, η αστυ­νο­μία προ­σπα­θεί ακό­μη να εξα­κρι­βώ­σει την ταυ­τό­τη­τα του δράστη.

Στο κτί­ριο Νάτα­λι βρί­σκο­νται γρα­φεία για­τρών και το ορθο­πε­δι­κό τμή­μα του νοσο­κο­μεί­ου. Τα θύμα­τα ήταν εργα­ζό­με­νοι και ασθε­νείς, εκτι­μά η αστυνομία.

Η Τάλ­σα, πόλη περί­που 411.000 κατοί­κων, βρί­σκε­ται 160 χιλιό­με­τρα βορειο­α­να­το­λι­κά από την Οκλα­χό­μα Σίτι, την πρω­τεύ­ου­σα της πολι­τεί­ας του αμε­ρι­κα­νι­κού Νότου.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο