Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια ταινία για τις ημέρες του #Covid-19: «Λίστα του Σίντλερ »

«Λίστα του Σίντλερ» του Στί­βεν Σπίλ­μπεργκ : Ται­νία γυρι­σμέ­νη σε ασπρό­μαυ­ρο φιλμ, που κατα­γρά­φει τη βαρ­βα­ρό­τη­τα του ναζι­σμού και τη φρί­κη για όσα συνέ­βη­σαν στη ναζι­στι­κή περί­ο­δο. Πρω­τα­γω­νι­στεί ο Λίαμ Νίσον και μαζί του οι Μπεν Κίν­σλεϊ και Ρέι Φάινς.

Η«Λίστα του Σίντλερ» κατα­γρά­φει τις απάν­θρω­πες συν­θή­κες και τα όσα πέρα­σαν οι Εβραί­οι από τους ναζί. Ο Οσκαρ Σίντλερ ήταν Γερ­μα­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας στην Πολω­νία. Εκεί ανοί­γει ένα εργο­στά­σιο κατα­σκευ­ής οικια­κών σκευών και προ­σλαμ­βά­νει ως λογι­στή τον Εβραίο Αϊτζακ Στερν. Μετά από συνεν­νό­η­ση με τους ναζί χρη­σι­μο­ποιεί ως εργά­τες Πολω­νούς Εβραί­ους. Το 1942 όλοι οι Εβραί­οι που ζουν στην Κρα­κο­βία επι­τάσ­σο­νται για να δου­λέ­ψουν σε στρα­τό­πε­δο κατα­να­γκα­στι­κών έργων, στο οποίο διοι­κη­τής είναι ο αλκο­ο­λι­κός και αδί­στα­κτος Εϊμον Γκεθ. Ο Σίντλερ συνει­δη­το­ποιεί ότι το εργο­στά­σιό του, που παρά­γει πλέ­ον πολε­μο­φό­δια για το στρα­τό των Γερ­μα­νών ναζί, απο­τε­λεί τη μονα­δι­κή διέ­ξο­δο για να μην κατα­λή­ξουν οι εργά­τες στα φοβε­ρά στρα­τό­πε­δα. Αρχί­ζει τότε να δωρο­δο­κεί τους ναζί στην προ­σπά­θειά του να προ­σλά­βει στο εργο­στά­σιο περισ­σό­τε­ρους εργάτες.

Η «Λίστα του Σίντλερ » (που στις 22 Μαρ­τί­ου 1994 βρα­βεύ­τη­κε με επτά, συνο­λι­κά, Οσκαρ) γυρί­στη­κε το 1993. Η ται­νία πέρα από την εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία είχε και καλ­λι­τε­χνι­κή αποδοχή.

Την ται­νία μπο­ρεί­τε να βρεί­τε σε δια­δι­κτυα­κές πλατφόρμες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο