Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις

Θέμα συζή­τη­σης η φωτο­γρα­φία της βου­λευ­τί­νας του ΚΚΕ Ελέ­νης Γερα­σι­μί­δου, η οποία μετά την ψηφο­φο­ρία για Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας περι­μέ­νει το λεω­φο­ρείο στη στά­ση. Πολ­λούς τους εξέ­πλη­ξε, όσους δεν ήξε­ραν ή είχαν ξεχά­σει ότι οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ παραι­τού­νται των προ­νο­μί­ων τους και αμεί­βο­νται από το κόμ­μα τους με το μέσο μισθό του ιδιω­τι­κού τομέα. Επί­σης είναι γνω­στή η θέση του ΚΚΕ για μεί­ω­ση των βου­λευ­τι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων και κατάρ­γη­ση των προνομίων.

Όπως και να έχει, στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση ισχύ­ει η ρήση μια φωτο­γρα­φία χίλιες λέξεις. Μια ακό­μα επι­βε­βαί­ω­ση της συνέ­πειας λόγου και πρά­ξης και δικαί­ω­ση της στά­σης των κομ­μου­νι­στών και του τρό­που που βλέ­πουν τη σχέ­ση τους με το λαό. Οπως λέει και το σχε­τι­κό δημο­σί­ευ­μα των ΝΕΩΝ, άλλο να το ακούς και άλλο να το βλέπεις.

Ηρα­κλής Κακαβάνης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο