Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια …ωραία παρέα με παρελθόν και σαφή αποστολή

Ντό­ρος από φιλο­ΣΥ­ΡΙ­ΖΑϊ­κά ΜΜΕ για τους τύπους με πολι­τι­κά και μαύ­ρες κου­κού­λες πλάι πλάι με τους άνδρες των ΜΑΤ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη χτες. Σκη­νές που έχου­με δει πολ­λά­κις τα τελευ­ταία χρό­νια. Οι αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές στη­ρί­ζο­νται στην κατα­στο­λή και οι δυνά­μεις κατα­στο­λής χρειά­ζο­νται τους κου­κου­λο­φό­ρους. Γι’ αυτό και φωτο­γρα­φί­ες και βίντεο που δεί­χνουν κου­κου­λο­φό­ρους , αστυ­νο­μι­κούς, άνδρες με πολι­τι­κά και άνδρες των ΜΑΤ, δίπλα δίπλα, μια παρέα δηλα­δή, δε λεί­πουν από καμία κινη­το­ποί­η­ση του λαού, συνε­πι­κου­ρώ­ντας τις διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ  στο κατα­σταλ­τι­κό τους έργο. Ενα «έργο» που χρειά­ζε­ται και την προ­βο­κά­τσια για να δικαιο­λο­γή­σει το ξύλο και τα χημι­κά κατά των διαδηλωτών.

Να θυμί­σου­με μια χαρα­κτη­ρι­στι­κή περί­πτω­ση των τελευ­ταί­ων ετών. Το 2011 κατά τη δεύ­τε­ρη μέρα της 48ωρης πανελ­λα­δι­κής απερ­γί­ας, η μεγα­λειώ­δης συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγ­μα δέχτη­κε προ­σχε­δια­σμέ­νη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση από δυνά­μεις του παρα­κρά­τους, που δρού­σαν παράλ­λη­λα με τον κατα­σταλ­τι­κό μηχα­νι­σμό του κράτους.

Αυτή την πρα­κτι­κή χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι κυβερ­νή­σεις ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ και οι μνη­μο­νια­κές κυβερ­νή­σεις συνερ­γα­σί­ας (τους) με ΔΗΜΑΡ, ΛΑΟΣ, ΑΝΕΛ. Το «παρα­κρά­τος» είναι χρή­σι­μο στή­ριγ­μα του συστή­μα­τος και εργα­λείο του αστι­κού πολι­τι­κού προσωπικού.

Και επει­δή σε κάποιες περι­πτώ­σεις το παρα­κρά­τος είναι ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό, βλέ­πε Συν­δι­κα­λι­στι­κό της Ασφά­λειας, τότε έρχο­νται οι νομο­θε­τι­κές παρεμ­βά­σεις, όπως το ηλε­κτρο­νι­κό μητρώο και η ηλε­κτρο­νι­κή ψηφο­φο­ρία — το μακρύ χέρι του κρά­τους και της εργο­δο­σί­ας, που επι­διώ­κουν να βάλουν μέσα στις εργα­τι­κές συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, να χτυ­πή­σουν την απερ­γία. Είχε προη­γη­θεί η αντια­περ­για­κή διά­τα­ξη της Αχτσιό­γλου, για το “50% συν ένα” στις συνε­λεύ­σεις των σωματείων

Ετσι για να βγαί­νουν και συμπε­ρά­σμα­τα για τους μηχα­νι­σμούς, τις τακτι­κές και τις πρα­κτι­κές στή­ρι­ξης των αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών και την προ­σπά­θεια να μπουν στο γύψο ο λαός και οι εργαζόμενοι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο