Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια όμορφη και διδακτική εκδήλωση για τον Ρεμπώ

Μέσα σε ζεστό κλί­μα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η παρου­σί­α­ση της έκδο­σης Αρθού­ρος Ρεμπώ Μικρή ανθο­λο­γία — το από­γευ­μα της Κυρια­κής 8 Μαΐ­ου στον όμορ­φο χώρο του cafe του Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου. Όπως  έγρα­ψε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η ποι­ή­τρια Ηλέ­κτρα Στρα­τω­νί­ου, «ήτα­νε ένα πλή­ρες μάθη­μα λογοτεχνίας!».

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Για το βιβλίο μίλη­σαν δύο δια­κε­κρι­μέ­νοι επι­στή­μο­νες — πανε­πι­στη­μια­κοί — άνθρω­ποι του πνεύ­μα­τος — ο Γιώρ­γος Κεντρω­τής, που ως ένας από τους πλέ­ον σημα­ντι­κό­τε­ρους μετα­φρα­στές παγκό­σμιας ποί­η­σης στην Ελλά­δα με πλου­σιό­τα­το έργο, με ζωντα­νό, εκλαϊ­κευ­τι­κό λόγο εστί­α­σε μετα­ξύ άλλων και στις ιδιαι­τε­ρό­τη­τες της μετα­φρα­στι­κής δου­λειάς, στο προ­σω­πι­κό στίγ­μα που αφή­νει ανα­πό­φευ­κτα σε κάθε μετά­φρα­ση η προ­σω­πι­κό­τη­τα του μετα­φρα­στή, οι κατα­βο­λές, οι αντι­λή­ψεις του, η τρό­πος πρό­σλη­ψης του δοσμέ­νου έργου. Κι αυτό υπό προ­ϋ­πο­θέ­σεις μπο­ρεί να δώσει κάθε φορά νέα κίνη­τρα για επα­να­προ­σεγ­γί­σεις ήδη γνω­στών έργων, για την ανά­δει­ξη νέων πτυ­χών τους κρα­τώ­ντας συνε­χώς ζωντα­νές τις αξί­ες τους.

Ο Βασί­λης Αλε­ξί­ου, με σπου­δαίο συγ­γρα­φι­κό έργο στη θεω­ρία της λογο­τε­χνί­ας, με το μεστό του λόγο και το λεπτό του χιού­μορ ανα­φέρ­θη­κε στη δια­χρο­νι­κή αξία της ποί­η­σης του Ρεμπώ και στο πνεύ­μα ελευ­θε­ρί­ας που ανα­δύ­ε­ται από το σύντο­μης διάρ­κειας αλλά ανα­τρε­πτι­κό έργο του.

Την εκδή­λω­ση συντό­νι­σε με υπο­δειγ­μα­τι­κό τρό­πο ο ποι­η­τής και εικα­στι­κός Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, λάτρης και καλός γνώ­στης της ποί­η­σης του Ρεμπώ, που επι­με­λή­θη­κε και την εικα­στι­κή πλευ­ρά της έκδο­σης η οποία βρή­κε πολύ θετι­κή αντα­πό­κρι­ση όπως φάνη­κε από αυθόρ­μη­τες παρεμ­βά­σεις κατά την εκδήλωση.

Το παρών στην εκδή­λω­ση έδω­σε ο Βασί­λης Χατζη­ια­κώ­βου, ο οποί­ος συνε­χί­ζει να στη­ρί­ζει το βιβλίο και τις αξιό­λο­γες εκδο­τι­κές προσπάθειες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο