Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μικρές ιστορίες, μακρά ιστορία» στα 40 χρόνια Φεστιβάλ Δράμας

Το Φεστι­βάλ Ται­νιών Μικρού Μήκους Δρά­μας, σε λίγες μέρες έχει γενέ­θλια: κλεί­νει τα 40 του χρό­νια και το γιορ­τά­ζει από τις 18 έως τις 23 Σεπτεμ­βρί­ου, με τον πλέ­ον ουσια­στι­κό τρό­πο, επι­φυ­λάσ­σο­ντας στο κοι­νό του εκπλή­ξεις και βέβαια, τις καλύ­τε­ρες ται­νί­ες της φετι­νής παραγωγής.

Με ρεκόρ αιτή­σε­ων συμ­με­το­χής φέτος, το 40ο Φεστι­βάλ Ελλη­νι­κών Ται­νιών Μικρού Μήκους Δρά­μας θα διε­ξα­χθεί στα «Ολύ­μπια» και το Δημο­τι­κό Ωδείο, δίνο­ντας το καθιε­ρω­μέ­νο του ραντε­βού με το πιο ζωντα­νό κομ­μά­τι της ελλη­νι­κής κινη­μα­το­γρα­φί­ας: τους νέους Έλλη­νες μικρο­μη­κά­δες, αλλά και αυτούς που επι­μέ­νουν στην μικρή φόρ­μα, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας την μικρού μήκους ται­νία ως ένα αυτό­νο­μο έργο τέχνης.

Στη φετι­νή διορ­γά­νω­ση, που τελεί υπό την αιγί­δα της Βου­λής των Ελλή­νων, θα προ­βλη­θούν συνο­λι­κά 161 ται­νί­ες από 54 χώρες (σε όλα τα προ­γράμ­μα­τά της). Ειδι­κό­τε­ρα, στο Ελλη­νι­κό Δια­γω­νι­στι­κό, από τις 223 αιτή­σεις που κατα­τέ­θη­καν φέτος (τις περισ­σό­τε­ρες στην ιστο­ρία του), επι­λέ­χθη­καν 66 ται­νί­ες που θα διεκ­δι­κή­σουν τα βρα­βεία του φεστι­βάλ. Ανά­με­σά τους 4 ντο­κι­μα­ντέρ και 2 animation.

Αξί­ζει να ανα­φέ­ρου­με πως στην φετι­νή διορ­γά­νω­ση, το ένα τρί­το των σκη­νο­θε­τών είναι γένους θηλυ­κού, ενώ μια γυναί­κα, η διευ­θύ­ντρια φωτο­γρα­φί­ας Κατε­ρί­να Μαρα­γκου­δά­κη, προ­ε­δρεύ­ει στην κρι­τι­κή επι­τρο­πή, τα μέλη της οποί­ας είναι κινη­μα­το­γρα­φι­στές που στο παρελ­θόν βρα­βεύ­θη­καν στο Φεστι­βάλ Δρά­μας (Ιφι­γέ­νεια Κοτσώ­νη, Θέλ­για Πετρά­κη, Γιάν­νης Σακα­ρί­δης, Σπύ­ρος Ταρα­βή­ρας και Γιάν­να Αθανασάτου).

Οι φετι­νές «μικρές» που δια­γω­νί­ζο­νται, είναι ανε­ξάρ­τη­τες, στην πλειο­νό­τη­τά τους, παρα­γω­γές. H οικο­νο­μι­κή κρί­ση και το προ­σφυ­γι­κό συνε­χί­ζουν να απα­σχο­λούν μια μερί­δα των νεα­ρών δημιουρ­γών: ανερ­γία, φτώ­χια, τοκο­γλυ­φία, επαγ­γελ­μα­τι­κή κατάρ­ρευ­ση, άστε­γοι, τρά­πε­ζες, γιά­πη­δες σε κρί­ση. Όμως φέτος, φαί­νε­ται πως νέες θεμα­τι­κές ενό­τη­τες έχουν έρθει στο προ­σκή­νιο: τα γηρα­τειά, το αλτσχάϊ­μερ, η κακο­ποί­η­ση των ζώων και τα κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την έμφυ­λη ταυ­τό­τη­τα, μοιά­ζουν να κυριαρ­χούν ‑χωρίς να λεί­πουν οι κωμω­δί­ες, οι ται­νί­ες φαντα­σί­ας, ακό­μα και οι μετα­α­πο­κα­λυ­πτι­κές ιστο­ρί­ες που αξιο­ποιούν με ευφά­ντα­στο τρό­πο την λαϊ­κή παράδοση.

Οι ανθρώ­πι­νες σχέ­σεις, η δια­χεί­ρι­ση της απώ­λειας και ο έρω­τας (ακό­μα και στην τρί­τη ηλι­κία) συνε­χί­ζουν να εμπνέ­ουν τους δημιουρ­γούς, όπως και η γενι­κευ­μέ­νη δυσα­νε­ξία απέ­να­ντι στη δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τα. Η εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα των μίντια και τα αδιέ­ξο­δα των νέων στην επαρ­χία, βρί­σκο­νται στον πυρή­να κάποιων άλλων ιστο­ριών. Το λεγό­με­νο «weird cinema» επί­σης δεν λεί­πει, αλλά οι νέοι κινη­μα­το­γρα­φι­στές το «υπη­ρε­τούν» με έναν φρέ­σκο, δημιουρ­γι­κό και αστείο πολ­λές φορές τρόπο.

Περισ­σό­τε­ροι από κάθε άλλη χρο­νιά, είναι και οι δημο­φι­λείς ηθο­ποιοί που πρω­τα­γω­νι­στούν στις ται­νί­ες του δια­γω­νι­στι­κού. Ενδει­κτι­κά ανα­φέ­ρου­με τους: Γ. Στάν­κο­γλου, Μ. Παπα­δη­μη­τρί­ου, Μ. Μαυ­ρο­μα­τά­κη, Α. Καρα­ζή­ση, Κ. Καρ­βού­νη, Μ. Σκου­λά, Ε. Λίτση, Ξ. Καλο­γε­ρο­πού­λου, Μ. Καλ­λι­μά­νη, Πρ. Αλει­φε­ρό­που­λο, Υ. Μαλ­τέ­ζου, Μ. Ζορ­μπά, Μ. Κεχα­γιό­γλου, Α. Σακελ­λα­ρο­πού­λου, Φ. Βαξε­βά­νη και Μ. Αλιφέρη.

Σε ρόλους έκπλη­ξη εμφα­νί­ζο­νται, επί­σης, ο γνω­στός σκη­νο­θέ­της, Γιώρ­γος Τσε­μπε­ρό­που­λος, ο Αντώ­νης Ρέλ­λας, σκη­νο­θέ­της με ανα­πη­ρία, ακτι­βι­στής κι ένα από τα ιδρυ­τι­κά μέλη της Κίνη­σης Καλ­λι­τε­χνών με Ανα­πη­ρία, αλλά και η ηθο­ποιός και τρανς performer Εύα Κουμαριανού.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Το Φεστι­βάλ, που φέτος συμπλη­ρώ­νει 23 χρό­νια από την διε­θνο­ποί­η­σή του, θα προ­βάλ­λει 54 ται­νί­ες από 48 χώρες του κόσμου που περι­λαμ­βά­νουν μέχρι και το Περού.

Ανά­με­σα τους, η γερ­μα­νι­κή ται­νία «Chuckwall» καθώς και το αυστρα­λέ­ζι­κο «Goat boy» που κατα­πιά­νο­νται με ελλη­νι­κά θέμα­τα, η ται­νία «The Guilt, probably» που πέρυ­σι βρα­βεύ­τη­κε στις Κάν­νες στο τμή­μα Cinefondation, το βασι­σμέ­νο σε αλη­θι­νή ιστο­ρία αντι­να­ζι­στι­κό τσέ­χι­κο animation «Shadow over Prague», η ισπα­νι­κή ται­νία «Miss Wamba» με πρω­τα­γω­νί­στρια τη Ρουθ Ντί­αζ και η ιτα­λι­κή «Papillon» του Στέ­φα­νο Παρα­ντί­ζο, ο οποί­ος έχει εργα­στεί ως κάμε­ρα­μαν στο Χόλυ­γουντ, σε ται­νί­ες όπως ο περ­σι­νός «Μπεν Χούρ» αλλά και ο «Αμε­ρι­κά­νος» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ακό­μη, στο Διε­θνές Δια­γω­νι­στι­κό επε­λέ­γη­σαν να συμ­με­τά­σχουν από την Ελλά­δα: το «Play» του Β. Λυμπε­ρό­που­λου, το «Φράγ­μα» του Γ. Τελ­τζί­δη και οι «Ράγες» της Ε. Φέσ­σα και από την Κύπρο: «Η ασή­μα­ντη ζωή της Έλλης Παυ­λή» του Μ. Χαπέσιη.

Αξί­ζει να ανα­φερ­θεί, πως περισ­σό­τε­ρες από τις μισές ται­νί­ες που δια­γω­νί­ζο­νται είναι παρα­γω­γής 2017, ενώ η κρι­τι­κή επι­τρο­πή που θα απο­φα­σί­σει για τα βρα­βεία, απο­τε­λεί­ται από τους: Νίνο Φένεκ Μικε­λί­δη, Katia Scarton Kim (Γαλ­λία), Christie Huysmans (Βέλ­γιο), Goran Radovanovic (Σερ­βία), Filipe Pereira (Πορ­το­γα­λία) και την Manuela Cernat (Ρου­μα­νία). Και φέτος, η Fipresci (Διε­θνής Ομο­σπον­δία Κρι­τι­κών Κινη­μα­το­γρά­φου) και η Βου­λή των Ελλή­νων θα απο­νεί­μουν το δικό τους βρα­βείο στο Διε­θνές Τμή­μα του Φεστι­βάλ, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας και τιμώ­ντας την προ­σφο­ρά του.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από το φετι­νό πρό­γραμ­μα δεν θα λεί­πει και ο επι­τυ­χη­μέ­νος θεσμός της διορ­γά­νω­σης, τα «Αίθρια Λογο­τε­χνι­κά Μεση­μέ­ρια» (19–22/9) σε παρου­σί­α­ση και επι­μέ­λεια του συγ­γρα­φέα-δημο­σιο­γρά­φου, Παύ­λου Μεθε­νί­τη. Μετα­ξύ των φετι­νών καλε­σμέ­νων είναι οι: Ζυράν­να Ζατέ­λη, Γιώρ­γος Σκα­μπαρ­δώ­νης, Βασί­λης Βασι­λι­κός, Τεύ­κρος Μιχαη­λί­δης, Κάλ­λια Παπα­δά­κη, Γιού­λη Ανα­στα­σο­πού­λου και οι Κύπριοι ποι­η­τές, Πανα­γιώ­της Νικο­λαϊ­δης και Μιχά­λης Παπαδόπουλος.

Στο υπό­λοι­πο πρό­γραμ­μα συνα­ντά­με το «SHORT MATTERS! 2016» με τις υπο­ψή­φιες ται­νί­ες για τα βρα­βεία της Ευρω­παϊ­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου 2016 (EFA awards), προ­βο­λές και εργα­στή­ριο ραδιο­φώ­νου για παι­διά, εκθέ­σεις εικα­στι­κών σε συνερ­γα­σία με ανε­ξάρ­τη­τους καλ­λι­τέ­χνες και τοπι­κούς φορείς, καθώς και το 3ο Βαλ­κα­νι­κό Πανό­ρα­μα που φιλο­ξε­νεί μια επι­λο­γή σημα­ντι­κών ται­νιών τελευ­ταί­ας παρα­γω­γής που δια­γω­νί­σθη­καν σε Φεστι­βάλ στις όμο­ρες χώρες.

Τέλος, το Φεστι­βάλ Δρά­μας συνε­χί­ζει να υπο­στη­ρί­ζει την παρα­γω­γή ται­νιών μικρού μήκους και να επι­μορ­φώ­νει τους νέους σκη­νο­θέ­τες. Στο πλαί­σιο της εκπαι­δευ­τι­κής του πλατ­φόρ­μας «DRAMA MINI TALENT LAB», πραγ­μα­το­ποιεί και φέτος εργα­στή­ριο παρου­σί­α­σης οπτι­κο­α­κου­στι­κών σχε­δί­ων μικρού μήκους σε παρα­γω­γούς και χρη­μα­το­δό­τες, ενώ δίνει την ευκαι­ρία στους συμ­με­τέ­χο­ντες να παρου­σιά­σουν το πρό­τζεκτ τους σε σημα­ντι­κούς υπο­ψή­φιους χρη­μα­το­δό­τες και παρα­γω­γούς από την Ελλά­δα και το εξωτερικό.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο