«Μικρογραφία», αυτοβιογραφικό ποίημα του Κ. Βάρναλη

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ο Κώστας Βάρ­να­λης γεν­νή­θη­κε στις  14 Φλε­βά­ρη 1884 (ανα­λυ­τι­κά ΕΔΩ) και τη Δευ­τέ­ρα 16 Δεκέμ­βρη 1974, στις 10μ.μ «έφυ­γε» από τη ζωή (ανα­λυ­τι­κά ΕΔΩ), γεμά­τος χρό­νια έργο και δόξα ο Κώστας Βάρ­να­λης . Με αφορ­μή αυτή την επέ­τειο δημο­σιεύ­ου­με το ποί­η­μά του «Μικρο­γρα­φία» (από τη συλ­λο­γή «Ελεύ­θε­ρος κόσμος», 1966) όπου ιστο­ρεί … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Μικρο­γρα­φία», αυτο­βιο­γρα­φι­κό ποί­η­μα του Κ. Βάρ­να­λη.