Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μιλάνε τα όπλα

Ρεκόρ πωλή­σε­ων στρα­τιω­τι­κού υλι­κού, ειδι­κά προς τους ΝΑΤΟι­κούς «συμ­μά­χους» στην ΕΕ, κατέ­γρα­ψαν οι ΗΠΑ το 2023. «Είχα­με μια τερά­στια αύξη­ση της ζήτη­σης μετά την εισβο­λή των Ρώσων στην Ουκρα­νία», δήλω­σε ο διευ­θυ­ντής της Υπη­ρε­σί­ας Συνερ­γα­σί­ας για την Αμυ­να και την Ασφά­λεια των ΗΠΑ, προ­σθέ­το­ντας ότι «τα ευρω­παϊ­κά κρά­τη — συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της Σου­η­δί­ας, της Πολω­νί­ας και της Ολλαν­δί­ας — έχουν γίνει τερά­στιοι πελά­τες για το στρα­τιω­τι­κό υλι­κό των ΗΠΑ». Όπως προ­κύ­πτει από τα στοι­χεία, οι ΗΠΑ πού­λη­σαν εξο­πλι­σμούς αξί­ας 80,9 δισ. δολα­ρί­ων το 2023, εκ των οποί­ων 24 δισ. προ­ήλ­θαν από συν­διαλ­λα­γές με «συμ­μά­χους» στο ΝΑΤΟ, ένα­ντι 20 δισ. το 2022. Οι μηχα­νές της αμε­ρι­κα­νι­κής πολε­μι­κής βιο­μη­χα­νί­ας δου­λεύ­ουν «στα κόκ­κι­να» εδώ και και­ρό. Μόνο για την παρα­γω­γή πυρο­μα­χι­κών 155 χιλιο­στών η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση έχει υπο­γρά­ψει συμ­βό­λαια ύψους 1,7 δισ. δολα­ρί­ων από τον Αύγου­στο του 2022, ενώ άλλα 1,9 δισ. έχουν επεν­δυ­θεί για την επέ­κτα­ση των δυνα­το­τή­των παρα­γω­γής τέτοιων πυρο­μα­χι­κών. Την ίδια ώρα η Ευρώ­πη κατα­γρά­φει τους υψη­λό­τε­ρους πολε­μι­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο και προ­σπα­θεί να καλύ­ψει μέρος των ανα­γκών της από την ανά­πτυ­ξη της ευρω­παϊ­κής «αμυ­ντι­κής» βιο­μη­χα­νί­ας. Τα όπλα μιλά­νε ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο στο πεδίο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, φέρ­νο­ντας ακό­μα πιο κοντά το ενδε­χό­με­νο ενός γενι­κευ­μέ­νου πολέ­μου. Η ανά­γκη για μαζι­κή λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και στο σάπιο σύστη­μα που τον γεν­νά είναι μεγα­λύ­τε­ρη από ποτέ.
(Πηγή: Ριζο­σπά­στης)
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο