Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μιλάνο: Διευθυντής νοσοκομείου αναβάλλει τη θεραπεία ανεμβολίαστων ασθενών

Επι­κίν­δυ­νη ομά­δα συνι­στούν οι μη εμβο­λια­σμέ­νοι ασθε­νείς και είναι ασφα­λέ­στε­ρο για τη δημό­σια υγεία να ανα­βάλ­λο­νται οι θερα­πεί­ες τους, εκτός και αν πρό­κει­ται για επεί­γο­ντα περι­στα­τι­κά, δήλω­σε ο διευ­θυ­ντής του νοσο­κο­μεί­ου Γκα­λε­ά­τσι του Μιλά­νου, Φαμπρί­τσιο Πρε­λιά­σκο, προ­κα­λώ­ντας αίσθη­ση στην Ιταλία.

Κλη­θείς να σχο­λιά­σει σει­ρά δημο­σιευ­μά­των, ο κ. Πρε­λιά­σκο υπο­γράμ­μι­σε ότι στην ουσία οι μη εμβο­λια­σμέ­νοι ασθε­νείς απο­τε­λούν μια νέα ευπα­θή ομά­δα και ότι η εισα­γω­γή τους στο νοσο­κο­μείο θα μπο­ρού­σε να θέσει σε κίν­δυ­νο το σύνο­λο των πολι­τών που θερα­πεύ­ο­νται στους νοσο­κο­μεια­κούς θαλάμους.

«Θερα­πεύ­ου­με τους ανεμ­βο­λί­α­στους ασθε­νείς όταν παρου­σιά­ζουν επεί­γο­ντα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας. Όταν δεν ανή­κουν στα επεί­γο­ντα περι­στα­τι­κά, ανα­βάλ­λου­με τις θερα­πεί­ες τους. Ελπί­ζου­με να μπο­ρέ­σουν να έρθουν στο νοσο­κο­μείο σε έναν μήνα, όταν τα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού δεν θα είναι σε έξαρ­ση», πρό­σθε­σε ο Ιτα­λός καθη­γη­τής ιολογίας.

Σύμ­φω­να με τον Τύπο, λόγω της θέσης του αυτής, ο συγκε­κρι­μέ­νος επι­στή­μο­νας έγι­νε στό­χος προ­πη­λα­κι­σμών και απει­λών από αντιεμ­βο­λια­στές και αρνη­τές. Κάποιοι, μάλι­στα, δημο­σιο­ποί­η­σαν στο δια­δί­κτυο τη διεύ­θυν­ση του σπι­τιού του και τον αριθ­μό τηλε­φώ­νου του.

Πολ­λοί σχο­λια­στές, πάντως, ανα­φέ­ρουν ότι, λόγω και της στά­σης των πολι­τών που αρνού­νται να εμβο­λια­στούν, με το νέο κύμα της παν­δη­μί­ας ανα­βλή­θη­καν εξε­τά­σεις και αγω­γές πολ­λών καρ­κι­νο­πα­θών, οι οποί­οι κιν­δυ­νεύ­ουν να αντι­με­τω­πί­σουν αρνη­τι­κές επι­πτώ­σεις στην κατά­στα­ση της υγεί­ας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο