Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μινεάπολη: Εξαπλώνεται στις ΗΠΑ το κίνημα “I can’t breathe” — Στις φλόγες το Αστυνομικό Τμήμα (ΒΙΝΤΕΟ)

Στις φλό­γες για τρί­τη νύχτα είναι παρα­δο­μέ­νη η Μινε­ά­πο­λη των ΗΠΑ καθώς δεν λέει να κοπά­σει η λαϊ­κή οργή για τον άδι­κο θάνα­το του  άοπλου 46χρονου Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη βίαιη σύλ­λη­ψή του από λευ­κούς αστυνομικούς. 

Οι τελευ­ταί­ες του λέξεις πριν χάσει τις αισθή­σεις του “I can’t breathe” (δεν μπο­ρώ να ανα­πνεύ­σω) πυρο­δό­τη­σαν ένα κύμα δια­μαρ­τυ­ρί­ας που εξα­πλώ­θη­κε σε πολ­λές πόλεις των ΗΠΑ.

Στην Μινε­ά­πο­λη, οι εξα­γριω­μέ­νοι δια­δη­λω­τές πυρ­πό­λη­σαν το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα στο οποίο υπά­γο­νταν οι εμπλε­κό­με­νοι αστυ­νο­μι­κοί ενώ ο κυβερ­νή­της της Μινε­σό­τα ανα­πτύσ­σει στους δρό­μους της πόλης άνδρες της Εθνι­κής Φρου­ράς για να βοη­θή­σουν την Αστυ­νο­μία να απο­κα­τα­στή­σει την τάξη.

Παράλ­λη­λα, χιλιά­δες δια­δη­λω­τές βγή­καν στους δρό­μους του Ντέν­βερ, του Κολο­ρά­ντο και άλλων μεγά­λων αμε­ρι­κα­νι­κών πόλε­ων για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για τον θάνα­το του Τζορτζ Φλόιντ, που επα­νέ­φε­ρε στο προ­σκή­νιο την βία και τον ρατσι­σμό ενα­ντί­ον των Αφρο­α­με­ρι­κα­νών στις ΗΠΑ.

Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, βίαιες ταρα­χές ξέσπα­σαν σε δια­δή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Κεντά­κι, όπου ακού­στη­καν πυρο­βο­λι­σμοί και υπάρ­χουν ανα­φο­ρές για θύματα.

Την ίδια στιγ­μή, νέα βίντεο δια­ψεύ­δουν τους ισχυ­ρι­σμούς της αστυ­νο­μί­ας ότι ο Φλόιντ, που κατη­γο­ρεί­ται ότι προ­σπά­θη­σε να περά­σει για αλη­θι­νό ένα πλα­στό χαρ­το­νό­μι­σμα των 20 δολα­ρί­ων, αντι­στά­θη­κε στη σύλληψη.

Στις εικό­νες που τρά­βη­ξε το κλει­στό κύκλω­μα παρα­κο­λού­θη­σης στο εστια­τό­ριο στο οποίο συνε­λή­φθη τον δεί­χνει με τα χέρια πίσω από την πλά­τη, δεμέ­να με χει­ρο­πέ­δες, χωρίς να προ­βά­λει καμία αντί­στα­ση όταν ένας αστυ­νο­μι­κός τον οδη­γεί προς το περιπολικό.

Οι τέσ­σε­ρις αστυ­νο­μι­κοί που εμπλέ­κο­νται στην υπό­θε­ση απο­πέμ­φθη­καν την Τρί­τη από το σώμα, αλλά η από­λυ­σή τους δεν ικα­νο­ποί­η­σε ούτε την οικο­γέ­νεια του θύμα­τος ούτε και την κοι­νή γνώ­μη που απαι­τούν οι 4 αστυ­νο­μι­κοί να μπουν στην φυλα­κή για ανθρωποκτονία. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο