Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μινωταυρομαχία Pablo Picasso

SC19768

To 1935 ο Πικά­σο φιλο­τέ­χνη­σε τη Μινω­ταυ­ρο­μα­χία, συνε­χί­ζο­ντας την ενα­σχό­λη­ση του με το θέμα του Μινώ­ταυ­ρου, που είχε ξεκι­νή­σει με τη Σουί­τα Βολάρ και τον απα­σχό­λη­σε κατά την περί­ο­δο 1930–37. Η προ­σωπική εξο­μο­λό­γη­ση του ζωγρά­φου μέσω αυτής της σει­ράς έφτα­σε στο από­γειο της με τη Μινω­ταυ­ρο­μα­χία, οξυ­γρα­φία στην οποία τα στοι­χεία της μεσο­γεια­κής μυθο­λο­γί­ας συν­δυά­ζο­νται με τη «συμ­βο­λο­λο­γία» του Πικάσο.

Όπως μπο­ρού­με να παρα­τη­ρή­σου­με στο δεξιό άκρο της σύν­θε­σης, ο Μινώ­ταυ­ρος κινεί­ται με απει­λη­τι­κές δια­θέ­σεις προς ένα αθώο και εύθραυ­στο κορί­τσι, το οποίο βρί­σκε­ται πιο αρι­στε­ρά. Το κορί­τσι, που φορά μπε­ρέ και κρα­τά στα χέρια του κερί και μπου­κέ­το, προ­α­ναγ­γέ­λει μια από τις μορ­φές της Γκερ­νί­κα . Ανά­με­σα στις δυο μορ­φές απει­κονίζεται μια πλη­γω­μέ­νη φορά­δα (όπως και στη Γκερ­νί­κα), που φέρει στη ράχη μια γυναί­κα ταυ­ρο­μά­χο, ηττη­μέ­νη και με ξεγυ­μνω­μέ­νο το στή­θος, το προ­φίλ της οποί­ας ανή­κει στη Μαρί-Τερέζ Βαλ­τέρ. Η Μαρί-Τερέζ ήταν ερω­μέ­νη του Πικά­σο εκεί­νη την επο­χή, και μαζί απέ­κτη­σαν μια κόρη, τη Μάγια, η οποία γεν­νή­θη­κε τον Οκτώ­βριο της ίδιας χρο­νιάς. Αρι­στερά, ένας γενειο­φό­ρος που τρέ­χει να ξεφύ­γει από τον Μινώ­ταυ­ρο ανε­βαίνει μια σκά­λα. Στο παρά­θυ­ρο στο βάθος έχουν κουρ­νιά­σει δυο περι­στέρια, σύμ­βο­λα της ειρή­νης. Πίσω δια­κρί­νο­νται τα πρό­σω­πα δυο γυναι­κών που παρα­τη­ρούν τη σκη­νή, ενώ στο βάθος ένα ιστιοφόρο.

Με αυτόν τον πίνα­κα ο Πικά­σο στρα­τεύ­ε­ται υπέρ της ειρή­νης, καθώς επί­κει­ται ο Ισπα­νι­κός Εμφύ­λιος Πόλε­μος (1936–39), και αμέ­σως μετά ο Δεύ­τε­ρος Παγκό­σμιος Πόλε­μος (1939–45).

Οξυγραφία, 31,5x42 εκ. Έτος 1935
Λονδίνο, Μουσείο Μπρούκλιν
πηγή :Βιβλιοθήκη Τέχνης .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο