Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μιχαήλ Ιλαριόνοβιτς Κουτούζοφ, ο νικητής του Ναπολέοντα

Στις 16 Σεπτεμ­βρί­ου 1745 γεν­νιέ­ται ο Μιχα­ήλ Ιλα­ριό­νο­βιτς Κου­τού­ζοφ. Ρώσος στρα­τάρ­χης, εξέ­χου­σα μορ­φή της περιό­δου των Ναπο­λε­ό­ντειων Πολέ­μων, ο επι­κε­φα­λής των επι­χει­ρή­σε­ων που κατέ­λη­ξαν στη συντρι­βή των Γάλ­λων εισβο­λέ­ων και στην υπο­χώ­ρη­σή τους από τη Ρωσία το 1812.

Ο Κου­τού­ζοφ απα­θα­να­τί­στη­κε στην παγκό­σμια ιστο­ρία ως ο ουσια­στι­κός νικη­τής του Ναπο­λέ­ο­ντα. Η στρα­τη­γι­κή του, που συνί­στα­το κυρί­ως στον αιφ­νι­δια­σμό, στις ευέ­λι­κτες μετα­κι­νή­σεις και στην ταχύ­τα­τη εναλ­λα­γή ανά­με­σα στην τακτι­κή της επί­θε­σης και την τακτι­κή της άμυ­νας, ενέ­πνευ­σε πολ­λούς μετα­γε­νέ­στε­ρους στρα­τιω­τι­κούς ηγή­το­ρες και θεω­ρη­τι­κούς του πολέμου.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό του κύρους του είναι ότι το σοβιε­τι­κό κρά­τος καθιέ­ρω­σε ειδι­κό «παρά­ση­μο Κου­τού­ζοφ» κατά το Β΄ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, για να τιμή­σει πρά­ξεις πολε­μι­κής ανδρεί­ας και έδω­σε το όνο­μά του στην επί­λε­κτη μεραρ­χία Κου­του­ζόφ­σκα, που μπή­κε πρώ­τη στο Βερο­λί­νο στις 2 Μάη 1945.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο