Μιχαήλ Καλάσνικοφ: Εγώ πάντα ήθελα να κατασκευάσω μια μηχανή χρήσιμη για τους αγρότες, μια θεριστική μηχανή

Ο Μιχα­ήλ Καλάσ­νι­κοφ πέθα­νε στις 23 Δεκεμ­βρί­ου 2013. Γεν­νή­θη­κε στις 10 Νοεμ­βρί­ου του 1919 σε αγρο­τι­κή οικο­γέ­νεια.  Από μικρός δέθη­κε με τη γη και το κυνή­γι. Έφη­βος δού­λε­ψε ως επι­σκευα­στής τρα­κτέρ. Ο Μ. Καλάσ­νι­κοφ εντά­χθη­κε στον Κόκ­κι­νο στρα­τό το 1938 και πήρε μέρος στον Μεγά­λο Πατριω­τι­κό Πόλε­μο ενά­ντια στους Γερ­μα­νούς Ναζι­στές, υπη­ρέ­τη­σε στα άρμα­τα μάχης (έφθα­σε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μιχα­ήλ Καλάσ­νι­κοφ: Εγώ πάντα ήθε­λα να κατα­σκευά­σω μια μηχα­νή χρή­σι­μη για τους αγρό­τες, μια θερι­στι­κή μηχα­νή.