Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ: Στηρίζει την δημοτική Αρχή της Πάτρας και καλεί στην κινητοποίηση στο υπουργείο Εσωτερικών

«Ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου στη­ρί­ζει την κινη­το­ποί­η­ση του Δήμου Πάτρας τη Δευ­τέ­ρα 15 Απρι­λί­ου στο Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών και αντι­προ­σω­πεία της δημο­τι­κής Αρχής θα συμ­με­τέ­χει σε αυτήν», υπο­γραμ­μί­ζει σε δήλω­ση του, ο δήμαρ­χος της πόλης Μιχά­λης Σελέ­κος.

Τονί­ζει πως «τα δίκαια αιτή­μα­τα που προ­βάλ­λει και με αυτήν την κινη­το­ποί­η­ση η Δημο­τι­κή Αρχή Πάτρας για να δοθούν στους δήμους τα χρή­μα­τα που δικαιού­νται, να γίνουν προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα και να υπάρ­ξει κάλυ­ψη των κενών οργα­νι­κών θέσε­ων, να καταρ­γη­θεί η διά­τα­ξη Βορί­δη και να επι­χο­ρη­γη­θούν οι δήμοι για να καλύ­πτουν τη μισθο­δο­σία όσων συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων παρα­μέ­νουν με δικα­στι­κές απο­φά­σεις, είναι και δικά μας αιτή­μα­τα».

Και σημειώ­νει πως «στον Δήμο μας θα πρέ­πει να απο­δί­δο­νται κάθε χρό­νο 14,2 εκατ. ευρώ, ωστό­σο η κεντρι­κή κυβέρ­νη­ση δίνει μόλις 5,8 εκατ. ευρώ, με τον Δήμο να καλεί­ται να καλύ­ψει με τα πενι­χρά του έσο­δα την μισθο­δο­σία και να εξυ­πη­ρε­τή­σει ανά­γκες και υπη­ρε­σί­ες που οι κάτοι­κοι έχουν μεγά­λη ανά­γκη. Την κατά­στα­ση κάνει ακό­μα χει­ρό­τε­ρη το “πετσο­κομ­μέ­νο” προ­σω­πι­κό, αφού μόνο στον δήμο Χαϊ­δα­ρί­ου οι κενές οργα­νι­κές θέσεις ανέρ­χο­νται σε 156, βάζο­ντας και έτσι εμπό­δια στην υλο­ποί­η­ση έργου που θα δώσει ανά­σα στους πολίτες».

«Όμως δεν συμ­βι­βα­ζό­μα­στε! Μαζί με το λαό της πόλης μας διεκ­δι­κού­με τα όσα μας ανή­κουν και δικαιού­μα­στε, για­τί δεν υπάρ­χει χρό­νος για άλλη καθυ­στέ­ρη­ση», ξεκα­θα­ρί­ζει ο δήμαρ­χος Χαϊ­δα­ρί­ου, ο οποί­ος καλεί το λαό της πόλης να δώσει επί­σης μαζι­κό και δυνα­μι­κό «παρών» στην κινη­το­ποί­η­ση του δήμου, την Κυρια­κή 21 Απρι­λί­ου, στις 11 π.μ. στην πλα­τεία δημαρ­χεί­ου, «για να παλέ­ψου­με μαζί για την πόλη και τη ζωή που μας αξί­ζει. Όλη η πόλη μια φωνή για την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών μας!».

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο