Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μιχαλολιάκος-Κασιδιάρης: Τα ναζιστόμουτρα σε… εμφύλιο πόλεμο

Στα… «χαρα­κώ­μα­τα» βρί­σκο­νται πλέ­ον ο φυρε­ρί­σκος της Χρυ­σής Αυγής Ν. Μιχα­λο­λιά­κος και το πρώ­ην πρω­το­πα­λί­κα­ρο του, Ηλί­ας Κασι­διά­ρης, έπει­τα από την από­φα­ση του τελευ­ταί­ου να απο­χω­ρή­σει από τη ναζι­στι­κή οργάνωση.

Στο διάγ­γελ­μα απο­χώ­ρη­σής του ο υπό­δι­κος Κασι­διά­ρης άφη­σε υπό­νοιες για «λάθη» της ηγε­σί­ας, δεί­χνο­ντας ουσια­στι­κά τον — επί­σης υπό­δι­κο — Μιχα­λο­λιά­κο ως υπεύ­θυ­νο για την πορεία διά­λυ­σης στην οποία βρί­σκε­ται η εγκλη­μα­τι­κή συμμορία.

Ο Μιχα­λο­λιά­κος από την πλευ­ρά του δεν άφη­σε ανα­πά­ντη­τες τις «βολές» Κασι­διά­ρη. Σε ανα­κοί­νω­ση του χαρα­κτη­ρί­ζει, εμμέ­σως πλην σαφώς, το άλλο­τε πρω­το­πα­λί­κα­ρο του ως «πεμ­πτο­φαλ­λαγ­γί­τη» και «ψευ­το­πα­τριώ­τη».

Ανα­δη­μο­σιεύ­ο­ντας περ­σι­νό σχό­λιο του στο Twitter, ο φυρε­ρί­σκος αφή­νει σαφείς αιχ­μές κατά Κασι­διά­ρη-Λαγού και άλλων μεγα­λο­στε­λε­χών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που απο­χώ­ρη­σαν, ανα­φέ­ρο­ντας ότι το μεγα­λύ­τε­ρο του λάθος ήταν που τους εμπι­στεύ­τη­κε: «Μια απά­ντη­ση σε όσους μιλούν (εκ των υστέ­ρων…) για λάθη: Το μεγά­λο μου λάθος που παρα­δέ­χο­μαι ήσα­σταν εσείς», έγρα­ψε ο επι­κε­φα­λής της ναζι­στι­κής συμμορίας.

Σύμ­φω­να με έγγρα­φο που έβγα­λε στο φως της δημο­σιό­τη­τας η «ΕφΣΥΝ» και ο δημο­σιο­γρά­φος Δ. Ψαρ­ράς, ο Κασι­διά­ρης είχε συντά­ξει πρό­τα­ση μετε­ξέ­λι­ξης της Χρυ­σής Αυγής, η οποία και απορ­ρί­φθη­κε. Μετα­ξύ άλλων, όπως σημειώ­νε­ται στο δημο­σί­ευ­μα, ο Κασι­διά­ρης ζητού­σε να του… μετα­βι­βα­στεί η αρχη­γία. Μάλι­στα πρό­τει­νε και συγκε­κρι­μέ­νη δια­δι­κα­σία που προ­έ­βλε­πε να «εκλε­γεί» αρχη­γός της ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας το στέ­λε­χος με τα υψη­λό­τε­ρα ποσο­στά στις εκλο­γές, δηλα­δή ο… ίδιος!

Μιχαλολιάκος σε Κασιδιάρη: «Είσαι ρουφιάνος!»

Τα «αλλη­λο­μα­χαι­ρώ­μα­τα» μετα­ξύ των πρώ­ην «συνα­γω­νι­στών» στην εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση δεν στα­μα­τούν εδώ. Με πρό­σφα­το κεί­με­νο που δημο­σί­ευ­σε στην ιστο­σε­λί­δα της Χρυ­σής Αυγής, ο Μιχα­λο­λιά­κος χαρα­κτη­ρί­ζει «προ­δό­τη» τον Κασι­διά­ρη, αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι αυτός έδω­σε το έγγρα­φο στο δημο­σιο­γρά­φο της «ΕφΣΥΝ».

Γρά­φει ο φυρε­ρί­σκος: «Δεν λέει λέξη όμως, ο Δημή­τρης Ψαρ­ράς για το ποιος του έδω­σε αυτό το “ντο­κου­μέ­ντο”, που δεν είναι τίπο­τε άλλο από τρεις σελί­δες χωρίς αρχή και τέλος. Τον προ­κα­λού­με και περι­μέ­νου­με την απά­ντη­σή του να απο­κα­λύ­ψει τους ρου­φιά­νους του, να μη πει και πάλι, όπως είπε στην δίκη μας, με το δήθεν κατα­στα­τι­κό ότι του το έστει­λαν… ταχυδρομικά!».

Κασιδιάρης για Μιχαλολιάκο: «Πατριώτης της κονόμας» και «προδότης».

Όπως ανα­φέ­ρει το jailgoldendawn.com, ο Κασι­διά­ρης αντα­πά­ντη­σε στον πρώ­ην αρχη­γό του μέσω ανάρ­τη­σης σε ιστο­λό­γιο, που φέρει την υπο­γρα­φή του Άρη Σπί­νου. Στο κεί­με­νο αυτό, ο Μιχα­λο­λιά­κος χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως «πατριώ­της της κονό­μας» και «προ­δό­της».

Γρά­φει ο Σπί­νος: «Για εμάς δεν υπάρ­χει καμία αμφι­βο­λία, επει­δή γνω­ρί­ζου­με πρό­σω­πα και πράγματα,ότι το έγγρα­φο αυτό το έδω­σε στην εφη­με­ρί­δα ο “Πατριώ­της της Κονό­μας” δια της παρέ­ας του Παπαγ­γε­λό­που­λου με την οποία δια­τη­ρεί άρι­στες σχέσεις,προκειμένου να εκθέ­σει ως προ­δό­τη και δού­ρειο ίππο της Χ.Α. τον Κασιδιάρη…».

Να τους καταδικάσει ο λαός

Ο «εμφύ­λιος πόλε­μος» που έχει ξεσπά­σει μετα­ξύ των υπό­δι­κων ναζί της Χρυ­σής Αυγής, τα αλλη­λο­μα­χαι­ρώ­μα­τα και η ευκο­λία με την οποία κατη­γο­ρούν ο ένας τον άλλο, απο­δει­κνύ­ει για άλλη μια φορά ότι η φασι­στι­κή συμ­μο­ρία λει­τουρ­γεί με όρους μαφίας.

Έχο­ντας βρε­θεί ενώ­πιον της δικαιο­σύ­νης για τα εγκλή­μα­τα που έχουν δια­πρά­ξει, οι υπο­τι­θέ­με­νοι «πατριώ­τες» εγκα­τα­λεί­πουν τη ναζι­στι­κή οργά­νω­ση όπως τα ποντί­κια το σαπιο­κά­ρα­βο που βουλιάζει.

Μιχα­λο­λιά­κος, Κασι­διά­ρης, Λαγός, Παπ­πάς και τα λοι­πά ναζι­στό­μου­τρα είναι ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της εγκλη­μα­τι­κής συμ­μο­ρί­ας που δολο­φό­νη­σε τον Π. Φύσ­σα και τον Σ. Λουκ­μάν, που οργά­νω­σε και εκτέ­λε­σε εκα­το­ντά­δες επι­θέ­σεις σε εργά­τες και μετα­νά­στες, που απο­τέ­λε­σε το «μακρύ χέρι» και μαντρό­σκυ­λο των εφο­πλι­στών στη ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή ζώνη.

Απο­δε­δειγ­μέ­νοι υμνη­τές του Χίτλερ, του φασί­στα Μετα­ξά και της απρι­λια­νής χου­ντι­κής συμ­μο­ρί­ας, οι χρυ­σαυ­γί­τες δεν αλλά­ζουν όσο κι’ αν παρα­στή­σουν τους «πατριώ­τες», όσο κι’ αν απαρ­νη­θούν την ίδια τους την σάπια ιδε­ο­λο­γία. Ήταν και είναι ναζί και εγκληματίες.

Όσοι ανεκ­δι­ή­γη­τοι εισαγ­γε­λείς (τύπου Αδα­μα­ντί­ας Οικο­νό­μου) κι’ αν βρε­θούν να τους ξεπλύ­νουν, οι χρυ­σαυ­γί­τες θα κατα­δι­κα­στούν μια για πάντα στην συνεί­δη­ση των εργα­ζό­με­νων, της νεο­λαί­ας και του λαού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο