Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μιχ. Σελέκος: Θέλουμε δήμους που θα παλεύουν για το λαό

Για τα ζητή­μα­τα της κοι­νω­νι­κής πολι­τι­κής, της υγεί­ας και των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων στους δήμους όλης της χώρας, που βιώ­νει ο λαός, ανα­φέρ­θη­κε από το Συνέ­δριο της ΚΕΔΕ, ο δήμαρ­χος Χαϊ­δα­ρί­ου Μιχά­λης Σελέ­κος. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά τόνι­σε πως οι πολί­τες ζουν την ανερ­γία, φτώ­χεια, ανέ­χεια, ανα­σφά­λεια για το μέλ­λον «με τα παι­διά μας να γίνο­νται σύγ­χρο­νοι μετα­νά­στες και λαϊ­κές οικο­γέ­νειες να μην μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν στις στοι­χειώ­δεις ανά­γκες», ενώ οι συντα­ξιού­χοι υπο­λο­γί­ζουν συνε­χώς τις απώ­λειες τους.

«Όλη αυτή την κοι­νω­νι­κή πίε­ση την γνω­ρί­ζου­με και προ­σπα­θού­με να βρού­με κάποιες λύσεις οι δήμοι με τις στοι­χειώ­δεις, υπο­στε­λέ­χω­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες και τα ελά­χι­στα χρή­μα­τα που έχουν απο­μεί­νει στους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς μετά τις περι­κο­πές που γίνο­νται κάθε χρό­νο» είπε ο Μ. Σελέκος.

Υπεν­θύ­μι­σε τους χιλιά­δες πολί­τες που κιν­δυ­νεύ­ουν να μεί­νουν χωρίς σπί­τι, τις οικο­γέ­νειες που έχουν μεί­νει χωρίς ρεύ­μα τους έχουν κοπεί το ρεύ­μα αλλά και τη στά­ση της πλειο­ψη­φί­ας της ΚΕΔΕ στην πρό­τα­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» για τους πλει­στη­ρια­σμούς χρό­νια κάνου­με προ­σπά­θεια, την οποία δε δέχθηκε.

«Για τα κοι­νω­νι­κά θέμα­τα, τι προ­τεί­νει η ΚΕΔΕ; Με δύο λόγια μετα­φο­ρά αρμο­διό­τη­τας στους δήμους. Δηλα­δή μετα­κί­νη­ση κόστους λει­τουρ­γί­ας στους δημό­τες. Σπά­ει ο ενιαί­ος χαρα­κτή­ρας των κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών και δημιουρ­γού­νται δομές υγεί­ας και παι­δεί­ας, πολ­λών ταχυ­τή­των», συνέ­χι­σε ο δήμαρ­χος Χαϊ­δα­ρί­ου και παρέ­θε­σε τα όσα αντι­με­τω­πί­ζουν οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες με τους παι­δι­κούς σταθ­μούς και τα χιλιά­δες παι­διά που έμει­ναν εκτός. «Εμείς πιστεύ­ου­με ότι όλα τα παι­διά έχουν δικαί­ω­μα να πηγαί­νουν σε παι­δι­κούς σταθ­μούς που θα είναι δωρε­άν και θα υπάρ­χουν όλες οι προ­δια­γρα­φές και προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να έχουν καλή φοί­τη­ση. Για τους νέους παι­δι­κούς σταθ­μούς, ξέρε­τε ότι το παρα­μύ­θι για τους 1.800 που θα λει­τουρ­γή­σουν, έχουν μεί­νει στα λόγια όπως άλλα πολύ ωραία που ακού­με για χρη­μα­το­δό­τη­ση και ενί­σχυ­ση των δήμων», ανέφερε.

Για τα νηπια­γω­γεία και την πρό­τα­ση να περά­σουν στους δήμους, επι­σή­μα­νε ότι θα έχου­με «ακρι­βώς την ίδια δια­δρο­μή, τα ίδια προ­βλή­μα­τα, τα ίδια φαι­νό­με­να που έχου­με και με τους παι­δι­κούς σταθ­μούς. Η εκπαί­δευ­ση και ο ενιαί­ος χαρα­κτή­ρας δεν πρέ­πει να σπά­σει». Παράλ­λη­λα είπε ότι η υγεία «από την πρω­το­βάθ­μια μέχρι την τρι­το­βάθ­μια, πρέ­πει να είναι απο­κλει­στι­κά δημό­σια και δωρε­άν. Είναι αγα­θό που πρέ­πει να είναι ενταγ­μέ­νο σε έναν κεντρι­κό σχεδιασμό».

Θύμι­σε επί­σης πως οι πρώ­τοι και πρό­θυ­μοι που άρχι­σαν να υλο­ποιούν τις ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας ήταν οι δήμοι με πρώ­τους αυτούς της δυτι­κής Αττι­κής που είχαν το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό ανερ­γί­ας. Συγκε­κρι­μέ­να είπε ότι «θέλουν εργα­ζό­με­νους που να συμ­βι­βά­ζο­νται με τα λίγα και να ικα­νο­ποιού­νται με ένα κομ­μά­τι ψωμί που τους δίνε­τε» και επι­σή­μα­νε πως στις κινη­το­ποι­ή­σεις που κάνουν οι εργα­ζό­με­νοι των οκτά­μη­νων, εκτός από τους δημάρ­χους της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», δυστυ­χώς η πλειο­ψη­φία των δημάρ­χων δεν συμπα­ρα­στά­θη­κε στα αιτή­μα­τα των εργαζόμενων.

Κατα­λή­γο­ντας, ο Μ. Σελέ­κος, υπο­γράμ­μι­σε πως «εμείς σαν “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” θέλου­με δήμους που θα παλεύ­ουν κατά της ανερ­γί­ας και θα στη­ρί­ζουν τους αγώ­νες εργα­ζο­μέ­νων, διεκ­δι­κώ­ντας παράλ­λη­λα προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού για να καλυ­φθούν οι τερά­στιες ανά­γκες που υπάρχουν».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο