Μνημείο αναλγησίας και υποκρισίας με στόχο την συγκάλυψη του εγκλήματος η ομιλία του Κ. Καραμανλή

Μόνο ως απα­ρά­δε­κτη, προ­σβλη­τι­κή και εξορ­γι­στι­κή μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί η παρου­σία του πρώ­ην υπουρ­γού Μετα­φο­ρών, Κώστα Καρα­μαν­λή, στην συζή­τη­ση για την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας στην Βου­λή. Ο υπουρ­γός της ΝΔ, επί των ημε­ρών του οποί­ου σημειώ­θη­κε το τρα­γι­κό έγκλη­μα των Τεμπών, συνέ­χι­σε προ­κλη­τι­κά την χυδαία προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης των ευθυ­νών, τόσο του ιδί­ου, της κυβέρ­νη­σης, αλλά και της … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μνη­μείο αναλ­γη­σί­ας και υπο­κρι­σί­ας με στό­χο την συγκά­λυ­ψη του εγκλή­μα­τος η ομι­λία του Κ. Καρα­μαν­λή.