Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΓΥΑΡΟ 🚩 Ένας πραγματικός άθλος…

🔻🔻

Ένας πραγ­μα­τι­κός άθλος, μικρή απο­πλη­ρω­μή του χρέ­ους στους χιλιά­δες αλύ­γι­στους της Γυά­ρου, ήταν η κατα­σκευή και η τοπο­θέ­τη­ση του Μνη­μεί­ου του ΚΚΕ, σε όλες τις φάσεις του έργου: Από την ολο­κλή­ρω­σή του στο μηχα­νουρ­γείο των αδερ­φών Παπα­δά­κη, μέχρι την απο­κά­λυ­ψή του το Σάβ­βα­το στο θανα­το­νή­σι.

Η απο­στο­λή αυτή δεν θα μπο­ρού­σε να γίνει εφι­κτή, αν δεν υπήρ­χε από πίσω η δου­λειά δεκά­δων συντρό­φων, στο σχε­δια­σμό μέχρι και της τελευ­ταί­ας λεπτο­μέ­ρειας για την μετα­φο­ρά και εγκα­τά­στα­ση του μνη­μεί­ου στη Γυάρο.

Αν δεν υπήρ­χε από πίσω η αυτα­πάρ­νη­ση, η καρ­τε­ρι­κό­τη­τα, το πεί­σμα, ο ενθου­σια­σμός, αλλά και η τέχνη όλων των μελών της ομά­δας των συντρό­φων που ανέ­λα­βε να σηκώ­σει το εμβλη­μα­τι­κό Μνη­μείο στον κακο­τρά­χα­λο και άνυ­δρο τόπο της Γυάρου.

Της ομά­δας που έφτια­ξε μέχρι και «κατα­πέλ­τη» με μαδέ­ρια και σκα­λω­σιές στην γκρε­μι­σμέ­νη απο­βά­θρα, για να μπο­ρέ­σουν τα πλοία να απο­βι­βά­σουν με τη μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή ασφά­λεια τον κόσμο που θα έφτα­νε το Σάβ­βα­το στο νησί.

🔻🔻

Αν δεν υπήρ­χε από πίσω η μεθο­δι­κή και επί­μο­νη δου­λειά των συντρό­φων από τις Μετα­φο­ρές, οι ακα­τά­λυ­τοι δεσμοί των κομ­μου­νι­στών ναυ­τερ­γα­τών με τον κλά­δο τους, που έκα­νε εφι­κτό να βρε­θούν τα πλοία για μια τέτοια δύσκο­λη απο­στο­λή, με κόντρα τον και­ρό και σε ένα νησί που το δέρ­νει ο αέρας, με μικρά μόνο δια­λείμ­μα­τα στη διάρ­κεια του χρόνου.

Σ’ ένα νησί όπου η μονα­δι­κή απο­βά­θρα στέ­κει ρημαγ­μέ­νη στην παρα­λία του 4ου όρμου, σημά­δι εγκα­τά­λει­ψης, αυτού του ιστο­ρι­κού, μαρ­τυ­ρι­κού τόπου, όπως άλλω­στε και τα ενα­πο­μεί­να­ντα κτί­ρια, όπου χάσκουν γκρε­μι­σμέ­να ντου­βά­ρια και πεσμέ­νες σκε­πές, από την «επί­θε­ση» του χρό­νου, αλλά και του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, που τα χρη­σι­μο­ποιού­σε σε για πολ­λά χρό­νια ως στό­χο στις ασκή­σεις του.

Η απο­στο­λή αυτή δεν θα γινό­ταν εφι­κτή αν δεν υπήρ­χε από πίσω η αίσθη­ση της μεγά­λης ευθύ­νης εκα­το­ντά­δων μελών, οπα­δών και φίλων του κόμ­μα­τος, που ανέ­λα­βαν ανά­με­σα σε χιλιά­δες άλλους να ταξι­δέ­ψουν στη Γυά­ρο μέσα σε αντί­ξο­ες συν­θή­κες για να απο­τί­σουν τον ανα­γκαίο φόρο τιμής, για λογα­ρια­σμό όλων εκεί­νων που ήθε­λαν να κάνουν το ταξί­δι, αλλά οι δυσκο­λί­ες της απο­στο­λής έκα­ναν απα­γο­ρευ­τι­κή μια πιο μαζι­κή μετα­κί­νη­ση στο θανα­το­νή­σι για την απο­κά­λυ­ψη του Μνημείου.

🔻🔻

Ήταν λοι­πόν ένα έργο μεγά­λο, σύν­θε­το και δύσκο­λο. Ένα στοί­χη­μα που έπρε­πε να κερ­δη­θεί κόντρα σε πολ­λές υπαρ­κτές και αντι­κει­με­νι­κές δυσκολίες.

Και κερ­δή­θη­κε. Με τη συλ­λο­γι­κή ευθύ­νη και δου­λειά του Κόμ­μα­τος, όσες αντι­ξο­ό­τη­τες ή δυσκο­λί­ες κι αν προ­έ­κυ­ψαν σε κάθε φάση της προ­ε­τοι­μα­σί­ας και της υλο­ποί­η­σή του.

🔻 Από το μηχανουργείο στο θανατονήσι🔻

Πάνω από μισό χρό­νο, παράλ­λη­λα με τη φιλο­τέ­χνη­ση του Μνη­μεί­ου από τον Α. Μυρω­διά, ξεκί­νη­σαν όλες οι εργα­σί­ες για την εγκα­τά­στα­ση του Μνη­μεί­ου στη Γυάρο.

Και μόνο κοι­τά­ζο­ντας στον χάρ­τη αυτόν τον δυσπρό­σι­το τόπο που η αστι­κή τάξη επέ­λε­ξε για τόπο ψυχο­λο­γι­κής, σωμα­τι­κής, ακό­μα και φυσι­κής εξό­ντω­σης χιλιά­δων κομ­μου­νι­στών και άλλων αγω­νι­στών, κατα­λα­βαί­νει πως τίπο­τα δεν μπο­ρού­σε να αφε­θεί στην τύχη, από την ώρα που το καρά­βι θα φόρ­τω­νε τα ανα­γκαία υλι­κά για τη μετα­φο­ρά του Μνη­μεί­ου στην Γυά­ρο, πριν από είκο­σι και πλέ­ον μέρες: Από τα σκα­πτι­κά εργα­λεία, τους γερα­νούς, τις πέτρες και τα άλλα οικο­δο­μι­κά υλι­κά, μέχρι τα χρεια­ζού­με­να για την επι­με­λη­τεία, που λει­τούρ­γη­σε υπο­δειγ­μα­τι­κά όλες αυτές τις μέρες, δια­σφα­λί­ζο­ντας τις καλύ­τε­ρες δυνα­τές συν­θή­κες δια­βί­ω­σης στο νησί για τους δεκά­δες της ομά­δας που δού­λευαν ατε­λεί­ω­τες ώρες, χωρίς να λογα­ριά­ζουν κού­ρα­ση, αν είναι μέρα ή νύχτα, αν έχει ήλιο ή βροχή.

Υπήρ­χε αυστη­ρό χρο­νο­διά­γραμ­μα, από την ομά­δα ευθύ­νης, έχο­ντας πλή­ρη επί­γνω­ση των εργα­σιών και της αλλη­λου­χί­ας τους.

Πρώ­το καθή­κον ήταν η επί­σκε­ψη στο νησί. Να δουν από κοντά τους χώρους, να υπάρ­ξει τοπο­γρα­φι­κή απο­τύ­πω­ση, να κατα­γρα­φούν τα υψό­με­τρα κ.λπ. Και στη συνέ­χεια, η κατα­γρα­φή όλων των μηχα­νη­μά­των και των υλι­κών που χρειά­ζο­νταν για την εγκα­τά­στα­ση του Μνημείου.

Η φρο­ντί­δα να υπάρ­χουν ανταλ­λα­κτι­κά, για ότι μπο­ρού­σε να προ­βλε­φθεί ότι μπο­ρεί να χάλα­γε, αφού κάθε απώ­λεια σήμαι­νε μέρες ανα­μο­νής για να βρε­θούν και να φτά­σουν τα ανταλ­λα­κτι­κά στη Γυάρο.

🔻🔻

Είχαν μελε­τη­θεί ακό­μα και τα στα­τι­στι­κά του και­ρού την τελευ­ταία 50ετία, για να βρε­θεί το κατάλ­λη­λο «παρά­θυ­ρο», με τη μικρό­τε­ρη δυνα­τή έντα­ση των ανέ­μων, ώστε να γίνει εφι­κτή η μετα­φο­ρά των βαρέ­ων υλι­κών στη Γυά­ρο, η ανέ­γερ­ση του επι­βλη­τι­κού Μνη­μεί­ου και φυσι­κά η απο­κά­λυ­ψή του.

Έτσι προ­έ­κυ­ψε το 20ήμερο από τα μέσα Σεπτέμ­βρη μέχρι τις πρώ­τες μέρες του Οκτώ­βρη, η τελευ­ταία ευκαι­ρία πριν το χει­μώ­να για να ολο­κλη­ρω­θεί η δύσκο­λη αποστολή.

Οι μηχα­νι­κοί, οι ηλε­κτρο­λό­γοι, οι οικο­δό­μοι που συνέ­βαλ­λαν στην εγκα­τά­στα­ση του Μνη­μεί­ου, περή­φα­να «εξέ­τα­ζαν» τη δου­λειά τους το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το κάνο­ντας απολογισμό.

Τα πρό­σω­πά τους φωτι­σμέ­να, γεμά­τα συγκί­νη­ση και ικα­νο­ποί­η­ση όταν μας υπο­δέ­χτη­καν στην προ­βλή­τα το Σάββατο.

Μοι­ρά­στη­καν μαζί μας ιστο­ρί­ες και πει­ράγ­μα­τα από τη δια­μο­νή τους στο Νησί. Θυμού­νται την πρώ­τη τους μέρα, που έφτα­σαν στις 2 το βρά­δυ και δού­λευαν επί 16 ώρες, για να αδειά­σουν το καρά­βι, να δια­νοί­ξουν και να καθα­ρί­σουν τους δρό­μους, να στή­σουν την επι­με­λη­τεία τους, τα ηλε­κτρο­λο­γι­κά και τις αντλί­ες με τις σωλη­νώ­σεις, για να προ­μη­θεύ­ο­νται νερό από το πηγάδι.

Αλλά και την τέταρ­τη μέρα που στή­θη­κε το κύριο σώμα του Μνη­μεί­ου, το πιο δύσκο­λο κομ­μά­τι. Η ανα­κού­φι­σή τους, η απί­στευ­τη χαρά τους, ότι η απο­στο­λή τους στέ­φθη­κε με επιτυχία.gif Banner Γυάρος

Και μια ήταν η λέξη που ξεχώ­ρι­ζες… Το καθή­κον: Το καθή­κον απέ­να­ντι στους αλύ­γι­στους της ταξι­κής πάλης, το καθή­κον απέ­να­ντι στο Κόμ­μα που γέν­νη­σε τέτοιους ήρωες.

🔻 Εν πλω προς τη Γυάρο🔻

Και ήρθε η μέρα της εκδή­λω­σης. Πριν ακό­μα χαρά­ξει, το «Καπε­τάν Κώστας» και το «Ελισ­σά­βετ — Δήμη­τρα» έλυ­ναν κάβους από το λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου. Ενθου­σια­σμός και προ­σμο­νή, ανυ­πο­μο­νη­σία να βγουν τα καρά­βια στα ανοι­χτά, να πιά­σουν πορεία για τη Γυάρο.

Η ενη­μέ­ρω­ση για τον και­ρό έλε­γε «5 με 6» μπο­φόρ, αλλά από την αρχή φάνη­κε ότι το ταξί­δι θα ήταν δύσκο­λο. Αφή­νο­ντας αρι­στε­ρά τη Μακρό­νη­σο, όπου το επό­με­νο διά­στη­μα θα γίνει κι εκεί η εγκα­τά­στα­ση του δεύ­τε­ρου Μνη­μεί­ου, ο και­ρός έδει­ξε τα δόντια του. Και η θάλασ­σα το ίδιο…

Πάνω από τέσ­σε­ρις ώρες δύσκο­λο ταξί­δι, μέχρι να φανεί από μακριά ο ξερό­το­πος της Γυά­ρου. Δέος. Σημαί­ες ξεδι­πλώ­νο­νται, το κατά­στρω­μα και στα δυο καρά­βια που πλέ­ουν δίπλα δίπλα, «ταλαι­πω­ρη­μέ­να» από την πολύ­ω­ρη μάχη με τα κύμα­τα και τους αέρη­δες, γεμί­ζει ασφυ­κτι­κά και ντύ­νε­ται στα κόκκινα.

Τα πρώ­τα συν­θή­μα­τα πέφτουν λίγο πριν τα πλοία δια­σχί­σουν το γλα­ρο­νή­σι, τη μικρή νησί­δα στη μύτη της Γυά­ρου, για να βγουν στην ανα­το­λι­κή πλευ­ρά του νησιού που βρί­σκο­νται οι όρμοι: «Ούτε στα ξερο­νή­σια, ούτε στις φυλα­κές, ποτέ τους δε λυγί­σα­νε οι κομ­μου­νι­στές», «Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία».

🔻🔻

Από μακριά φαί­νο­νται πλέ­ον μισο­γκρε­μι­σμέ­να τα κτί­ρια στον 4ο όρμο: Οι φυλα­κές, το εργο­στά­σιο ηλε­κτρι­σμού, το νοσο­κο­μείο. Και βέβαια το μνη­μείο, να στέ­κει ανά­με­σά τους αγέ­ρω­χο, πραγ­μα­τι­κός νικη­τής στην πάλη του παλιού με το νέο.

Αν το ταξί­δι ήταν δύσκο­λη υπό­θε­ση, η απο­βί­βα­ση δεν απο­δεί­χτη­κε ευκο­λό­τε­ρο έργο. Μετά από πολ­λές μανού­βρες, το πρώ­το καρά­βι κατά­φε­ρε να δέσει κοντά στην προ­βλή­τα και επε­κτεί­νο­ντας με πρό­σθε­τα μέλη τον κατα­πέλ­τη του, μπό­ρε­σε να επι­βι­βά­σει τους πρώ­τους επιβάτες.

Το πλή­ρω­μα του δεύ­τε­ρου πλοί­ου, μικρό­τε­ρου από το πρώ­το, ανέ­λα­βε ακό­μα πιο δύσκο­λη απο­στο­λή: Να δέσει δίπλα στο πρώ­το και να δεθεί μαζί του και από τον στε­νό­τε­ρο κατα­πέλ­τη του να απο­βι­βά­σει με ασφά­λεια τους επι­βά­τες, πολ­λοί απ’ αυτούς μεγα­λύ­τε­ρης ηλικίας.

Πει­θαρ­χη­μέ­να, με τη βοή­θεια του πλη­ρώ­μα­τος, των συντρό­φων της ομά­δας της Γυά­ρου, αλλά και όσων είχαν ήδη πατή­σει στη στε­ριά, ένας ένας βγή­καν στο νησί και συγκρο­τώ­ντας μια μεγά­λη πορεία πήραν το δρό­μο για το χώρο του μνημείου.

Παρά τις δυσκο­λί­ες, αφού ήδη δυο πλοία βρί­σκο­νταν δεμέ­να στον στε­νό ντό­κο, απο­βί­βα­σε τους επι­βά­τες και το τρί­το πλοιά­ριο, αυτό που απέ­πλευ­σε από τη Σύρο για να μετα­φέ­ρει στο νησί συντρό­φους από τις Κυκλά­δες, αλλά και τον ΓΓ της  ΚΕ του ΚΚΕ, με άλλα στε­λέ­χη του Κόμματος.

Νωρί­τε­ρα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας είχε περά­σει από τη Σύρο. Εκεί, με μια αγκα­λιά λου­λού­δια, πολ­λά χαμό­γε­λα και κόκ­κι­νες σημαί­ες τον υπο­δέ­χτη­καν το πρωί του Σαβ­βά­του. Παρό­ντες και ο δήμαρ­χος του νησιού Ν. Λει­βα­δά­ρας, ο Λιμε­νάρ­χης Σύρου, Πλω­τάρ­χης ΛΣ Γ. Βαμ­βα­κού­σης, ο αντι­διοι­κη­τής της περι­φέ­ρειας του Λιμε­νι­κού Πλοί­αρ­χος, Ι. Γκί­ζης. Χωρίς να χαθεί χρό­νος, μαζί με τους συντρό­φους από τη Σύρο και τα γει­το­νι­κά νησιά, στο καΐ­κι για τα τελευ­ταία — δύσκο­λα εννιά μίλια για το θανα­το­νή­σι, πάνω από δυο ώρες δρό­μο, με τον και­ρό κόντρα. Λίγο πιο μετά μας λένε οι λιμε­νι­κοί ‑σαν να απο­λο­γού­νται για τη θάλασ­σα — και η πρό­σβα­ση θα ήταν αδύνατη…

🔻 Η επιστροφή🔻

Μετά τη συγκλο­νι­στι­κή εκδή­λω­ση και τη σύντο­μη περι­ή­γη­ση στις εγκα­τα­στά­σεις του 4ου όρμου, έμε­νε η ασφα­λής επι­στρο­φή για να ολο­κλη­ρω­θεί αυτό το ανε­πα­νά­λη­πτο, φορ­τι­σμέ­νο με απε­ρί­γρα­πτη συγκί­νη­ση ταξίδι.

Όμως κι εδώ, η θάλασ­σα και ο και­ρός έβα­λαν τους δικούς του όρους. Η φουρ­τού­να στα ανοι­χτά της Γυά­ρου και μέχρι το Λαύ­ριο καθι­στού­σε ιδιαί­τε­ρα επι­κίν­δυ­νο το ταξί­δι και αμέ­σως απο­φα­σί­στη­κε τα καρα­βά­κια να κατευ­θυν­θούν στη Σύρο.

Η από­το­μη μετα­βο­λή του και­ρού συντό­μευ­σε και την παρα­μο­νή στο θανα­το­νή­σι, αλλά η νέα πορεία απο­ζη­μί­ω­σε και με το παρα­πά­νω τους επι­σκέ­πτες: Δια­σχί­ζο­ντας εν πλω όλη την ανα­το­λι­κή πλευ­ρά του νησιού, είχα τη δυνα­τό­τη­τα να δουν και τους άλλους τρεις όρμους (ο πέμ­πτος, ο όρμος ‑τάφος όπως τον έλε­γαν οι κρα­τού­με­νοι- βρί­σκε­ται προς την άλλη κατεύ­θυν­ση, πίσω από το κτί­ριο των φυλα­κών), τα ερεί­πια των κτι­ρί­ων, τις συστά­δες των δέντρων στον 1ο όρμο που πίσω τους έκρυ­βαν την τρο­με­ρή συκιά του Γλά­στρα, όπου μαρ­τυ­ρού­σαν δεμέ­νοι από τους αγκώ­νες οι εξόριστοι.

Χωρίς κανείς να αισθά­νε­ται κού­ρα­ση, το ταξί­δι προς τη Σύρο φάνη­κε να διήρ­κε­σε ελά­χι­στα και μετά από ολι­γό­ω­ρη παρα­μο­νή στο νησί, όλοι όσοι είχαν ανα­χω­ρή­σει το πρωί από την Αττι­κή, επέ­στρε­ψαν με πλοίο της γραμ­μής στον Πειραιά.

🔻🔻

Μια συγκλο­νι­στι­κή εκδή­λω­ση, που θα τη συζη­τά­με για χρό­νια, είχε ολο­κλη­ρω­θεί με τον καλύ­τε­ρο τρόπο.

Η σπου­δαία αυτή απο­στο­λή, όμως, έχει ακό­μα δρό­μο μπρο­στά της, μέχρι να επι­στρέ­ψει και ο τελευ­ταί­ος από όσους έμει­ναν πίσω στην Γυά­ρο, για να οργα­νώ­σουν την μετα­φο­ρά των υλι­κών πίσω στην Αθήνα.

Αλλά και μέχρι να δημιουρ­γη­θούν οι κατάλ­λη­λες υπο­δο­μές από το κρά­τος, πρώ­τα απ’ όλα με την κατα­σκευή μιας σύγ­χρο­νης και ασφα­λούς προ­βλή­τας, που θα κατα­στή­σει τον ιστο­ρι­κό αυτό τόπο επι­σκέ­ψι­μο από το ευρύ κοι­νό, κυρί­ως από τη νεολαία.

gif Banner Γυάρος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο