Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΝΗΜΕΙΟ του ΚΚΕ στη ΓΥΑΡΟ 🚩 Στην τελική ευθεία οι εργασίες για την ανέγερση: Το Σάββατο η εκδήλωση με ομιλητή τον Δ. Κουτσούμπα

Μια συγκι­νη­τι­κή εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 12 Οκτώ­βρη, στις 12 το μεση­μέ­ρι, στη Γυά­ρο, όπου η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ θα προ­χω­ρή­σει σε απο­κα­λυ­πτή­ρια μνη­μεί­ου (δεί­τε πάνω βίντεο από τις εργα­σί­ες για την ανέ­γερ­ση του μνη­μεί­ου στη Γυά­ρο) και θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.

Όπως σημειώ­νει σε σχε­τι­κή της ανα­κοί­νω­ση η ΚΕ του ΚΚΕ, η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται ως «ελά­χι­στος φόρος τιμής σε όλους όσοι φυλα­κί­στη­καν, εξο­ρί­στη­καν, βασα­νί­στη­καν ή άφη­σαν τη ζωή τους σ’ αυτό το μαρ­τυ­ρι­κό νησί κατα­με­σής του Αιγαί­ου» και οργα­νώ­νει απο­στο­λή, που θα ανα­χω­ρή­σει το πρωί του Σαβ­βά­του από το λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου, δίνο­ντας προ­τε­ραιό­τη­τα στους αγω­νι­στές που εξο­ρί­στη­καν ή φυλα­κί­στη­καν στο «θανα­το­νή­σι», καθώς και στις οικο­γέ­νειές τους.

🔻 Στην τελική ευθεία οι εργασίες για την ανέγερση της «Ρωγμής» 🔻🔻

Το μνη­μείο που θα απο­κα­λυ­φθεί, με τίτλο «Ρωγ­μή», φιλο­τέ­χνη­σε ο γλύ­πτης Αντώ­νης Μυρω­διάς, ο οποί­ος συμ­με­τεί­χε σε πανελ­λή­νιο καλ­λι­τε­χνι­κό δια­γω­νι­σμό που είχε προ­κη­ρύ­ξει η ΚΕ του ΚΚΕ για τη φιλο­τέ­χνη­ση και εγκα­τά­στα­ση Μνη­μεί­ων στη Γυά­ρο και τη Μακρό­νη­σο και έλα­βε την πρώ­τη θέση, όσον αφο­ρά το δια­γω­νι­σμό για τη Γυά­ρο. Για το έργο ο ίδιος ο δημιουρ­γός σημειώ­νει πως «στο “σώμα” του είναι καρ­φω­μέ­να είκο­σι ένα (όσα και τα χρό­νια λει­τουρ­γί­ας των κολα­στη­ρί­ων) πρί­σμα­τα, θραύ­σμα­τα από υλι­κό ανο­ξεί­δω­το, μόνι­μα λαμπε­ρό και αναλ­λοί­ω­το στο χρό­νο. Είναι η αντι­δια­στο­λή: Το φωτει­νό μέλ­λον λαμπε­ρό στην αντί­θε­ση με το ζοφε­ρό, δια­βρω­μέ­νο παρελ­θόν. Οι “Ρωγ­μές” με τις έντο­νες εξάρ­σεις προσ­δί­δουν έντο­να δρα­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα στην πάλη μετα­ξύ των δύο ιδε­ο­λο­γιών. Τα πρί­σμα­τα και το αναλ­λοί­ω­το υλι­κό τους είναι η ανα­φο­ρά στους κρα­τού­με­νους κομ­μου­νι­στές που υπέ­φε­ραν, βασα­νί­στη­καν ή έχα­σαν τη ζωή τους για τις ιδέ­ες τους, παρέ­μει­ναν ωστό­σο αμε­τα­κί­νη­τοι σε αυτές».

gif Banner Γυάρος

Για την εγκα­τά­στα­ση του μνη­μεί­ου, όσο και για τη δια­μόρ­φω­ση του περι­βάλ­λο­ντος χώρου, εδώ και μέρες δεκά­δες οικο­δό­μοι, μηχα­νι­κοί, ηλε­κτρο­λό­γοι, χτί­στες και άλλες ειδι­κό­τη­τες, μέλη και φίλοι του ΚΚΕ, βρί­σκο­νται στο νησί, κάνο­ντας κάτω από αντί­ξο­ες συν­θή­κες τη νύχτα μέρα προ­κει­μέ­νου όλα να είναι έτοι­μα ενό­ψει της εκδή­λω­σης, ενώ σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται και η κατα­σκευή του δεύ­τε­ρου Μνη­μεί­ου που θα τοπο­θε­τη­θεί στη Μακρό­νη­σο.

Μνημείο ΚΚΕ 100 Γυάρος Ρωγμή Α Μυρωδιάς

Επι­πλέ­ον, οι εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» ετοι­μά­ζο­νται να κυκλο­φο­ρή­σουν ειδι­κή έκδο­ση, με τίτλο «Γυά­ρος — Θανα­το­νή­σι και Κάστρο Αγώ­να — “…μια η απά­ντη­σή μας: Ζήτω το ΚΚΕ”», το οποίο έχει επι­με­λη­θεί η Υπη­ρε­σία Αρχεί­ου της ΚΕ του ΚΚΕ και περιέ­χει πλού­το ιστο­ρι­κών και άλλων ντο­κου­μέ­ντων και στοι­χεί­ων και για τις τρεις περιό­δους λει­τουρ­γί­ας της Γυά­ρου ως τόπου εξο­ρί­ας (1947–1952, 1955–1961, 1967–1974).

🔻«Οι χαράδρες της Γιούρας είναι γιομάτες από αίμα και φρίκη»🔻🔻

«Η Γιού­ρα είναι ο τόπος του μαρ­τυ­ρί­ου, βασα­νι­στη­ρί­ων και της εξό­ντω­σης χιλιά­δων αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως. Είναι η μελε­τη­μέ­νη προ­σπά­θεια να “μεί­νουν τα κόκα­λά μας” εκεί και να μη γυρί­σει πίσω κανείς. Η πεί­να, η δίψα, οι πρω­τά­κου­στοι ξυλο­δαρ­μοί, η μέχρι λιπο­θυ­μί­ας κατα­να­γκα­στι­κή δου­λειά, η εγκα­τά­λει­ψη στο έλε­ος του κρύ­ου, της σκό­νης, της ζέστης και της αρρώ­στιας ήταν τα μέσα που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν. Οι χαρά­δρες της Γιού­ρας είναι γιο­μά­τες από αίμα και φρί­κη» (από κεί­με­νο κρα­του­μέ­νων της Γυάρου).

χαράδρες Γιούρας γιομάτες αίμα φρίκη

Το Μνη­μείο της Γυά­ρου είναι ένας ελά­χι­στος φόρος τιμής στους χιλιά­δες κομ­μου­νι­στές και αγω­νι­στές, που φυλα­κί­στη­καν, εξο­ρί­στη­καν, βασα­νί­στη­καν, πολ­λοί απ’ αυτούς άφη­σαν και την τελευ­ταία πνοή τους σε αυτόν τον τόπο. Το Μνη­μείο εντάσ­σε­ται κι αυτό με τη σει­ρά του σε ένα δίκτυο ιστο­ρι­κών χώρων και μνη­μεί­ων που φιλο­τέ­χνη­σε το ΚΚΕ, τιμώ­ντας την 100χρονη Ιστο­ρία του, τις κορυ­φαί­ες στιγ­μές και τους χιλιά­δες αλύ­γι­στους της ταξι­κής πάλης, συμ­βάλ­λο­ντας να δια­τη­ρη­θεί η μνή­μη ζωντανή.

Σημειώ­νε­ται ότι τα κτί­ρια των φυλα­κών και άλλες εγκα­τα­στά­σεις της Γυά­ρου έχουν αφε­θεί στη φθο­ρά του χρό­νου, τις διά­φο­ρες λεη­λα­σί­ες και έχουν υπο­στεί πολ­λα­πλές κατα­στρο­φές, ακό­μα και από βολές του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού. Η τοπο­θέ­τη­ση μνη­μεί­ου από την ΚΕ του ΚΚΕ συμ­βάλ­λει στη δια­τή­ρη­ση της ιστο­ρι­κής μνή­μης και την ανά­δει­ξη της Γυά­ρου ως ιστο­ρι­κού τόπου. Απο­τε­λεί ζήτη­μα αγω­νι­στι­κής διεκ­δί­κη­σης η δημιουρ­γία προ­βλή­τας για τη διευ­κό­λυν­ση της πρό­σβα­σης, καθώς και οι σωστι­κές παρεμ­βά­σεις στα κτί­σμα­τα που καταρρέουν.

Ατέχνως_logo

 

<|- ΣΧΕΤΙΚΑ

 


902 logo

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο