Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μοιραία στην ώρα της ανάγκης…

Η περι­πέ­τεια που είχε με την υγεία του στε­νός συγ­γε­νής βου­λευ­τή της ΝΔ, με μοι­ραία δυστυ­χώς κατά­λη­ξη, έφε­ρε για άλλη μια φορά στην επι­φά­νεια την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, σε βάρος των ασθε­νών, αλλά και των υγειο­νο­μι­κών, που κάνουν τη δου­λειά τους κάτω από πολύ δύσκο­λες συν­θή­κες. Στην ίδια θέση βρί­σκο­νται καθη­με­ρι­νά δεκά­δες άλλοι συγ­γε­νείς αρρώ­στων, που θα μπο­ρού­σαν να έχουν δια­φο­ρε­τι­κή εξέ­λι­ξη αν νοση­λεύ­ο­νταν σ’ ένα σύγ­χρο­νο, δημό­σιο και δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας, χρη­μα­το­δο­τού­με­νο από το κρά­τος στο ύψος των πραγ­μα­τι­κών ανα­γκών. Ομως, η σημε­ρι­νή και όλες οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, με τους νόμους που ψηφί­ζουν, έχουν δια­λύ­σει το σύστη­μα Υγεί­ας, «τρέ­χο­ντας» την πολι­τι­κή της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης. Στην περί­πτω­ση του βου­λευ­τή της ΝΔ, η καταγ­γε­λία του στρέ­φε­ται κατά πάντων, εκτός από την κυβέρ­νη­ση και την πολι­τι­κή της, την οποία μάλι­στα «ξελα­σπώ­νει», λέγο­ντας πως το σύστη­μα δου­λεύ­ει ρολόι, αλλά φταί­νε τρεις κακοί για­τροί. Και δεν θα μπο­ρού­σε να είναι δια­φο­ρε­τι­κά, αφού και ο ίδιος ως βου­λευ­τής έχει ψηφί­σει κάθε νόμο, κάθε άρθρο που κάνει ακό­μα χει­ρό­τε­ρο το σύστη­μα Υγεί­ας για ασθε­νείς και υγειο­νο­μι­κούς, κόβει και ράβει τα πρω­τό­κολ­λα νοση­λεί­ας στα μέτρα της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης και υπο­στε­λέ­χω­σης των νοσο­κο­μεί­ων. Αυτή είναι η πολι­τι­κή του κόστους — οφέ­λους στην Υγεία — εμπό­ρευ­μα, που συχνά απο­δει­κνύ­ε­ται ως και μοι­ραία την ώρα της ανάγκης…

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο