Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μολότοφ σε μπαλκόνι διαμερίσματος όπου διαμένουν πρόσφυγες

Εμπρη­στι­κή επί­θε­ση σε ανώ­γειο δια­μέ­ρι­σμα όπου δια­μέ­νει οικο­γέ­νεια προ­σφύ­γων από το Ιράκ ερευ­νά η Ασφά­λεια Θεσ­σα­λο­νί­κη. Πρό­κει­ται για επί­θε­ση με μία αυτο­σχέ­δια βόμ­βα μολό­τοφ που σημειώ­θη­κε στις 1.30 μετά τα μεσά­νυ­χτα στη Νεά­πο­λη Θεσσαλονίκη.

Σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά, από την μολό­τοφ, η οποία κατέ­λη­ξε στο μπαλ­κό­νι του δια­με­ρί­σμα­τος, προ­κλή­θη­κε φωτιά που σβή­στη­κε από τους ενοί­κους με τη βοή­θεια γει­τό­νων. Δεν ανα­φέρ­θη­καν ζημιές ή τραυ­μα­τι­σμοί, ενώ αστυ­νο­μι­κοί που κλή­θη­καν στο σημείο συνέλ­λε­ξαν υπο­λείμ­μα­τα της μολότοφ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο