Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μονή Πετράκη: Επίθεση με καυστικό υγρό σε μητροπολίτες από ιερέα

Στην Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Αθη­νών έχει οδη­γη­θεί ο 37χρονος ιερέ­ας που συνε­λή­φθη μετά την επί­θε­ση με καυ­στι­κό υγρό σε επτά μητρο­πο­λί­τες του Συνο­δι­κού Δικα­στη­ρί­ου, στη Μονή Πετρά­κη, καθώς και σε έναν αστυ­νο­μι­κό που έτρε­ξε να βοηθήσει.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, από αστυ­νο­μι­κές πηγές, ο ιερέ­ας δεν έχει πει λέξη σε αστυ­νο­μι­κούς, σχε­τι­κά με το κίνη­τρο της επί­θε­σής του. Πηγές της ΕΛΑΣ ανέ­φε­ραν ότι ο ιερέ­ας, που ανή­κει στην Μητρό­πο­λη Βέροιας, φέρε­ται να εμπλε­κό­ταν σε υπό­θε­ση ναρκωτικών.

Ο εν λόγω κλη­ρι­κός, τον απο­σχη­μα­τι­σμό του οποί­ου απο­φά­σι­σε το Συνο­δι­κό Δικα­στή­ριο στο οποίο μετέ­χουν οι επτά μητρο­πο­λί­τες, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, έρι­ξε βιτριό­λι κατά των μητρο­πο­λι­τών στα χέρια και στο πρόσωπο.

Η κατά­στα­ση της υγεί­ας των τραυ­μα­τιών στη Μονή Πετρά­κη, που νοση­λεύ­ο­νται σε «Γ. Γεν­νη­μα­τάς» και ΚΑΤ δεν κρί­νε­ται ανησυχητική

Στο ΓΝΑ «Λαϊ­κό» δια­κο­μί­στη­καν το βρά­δυ της Τετάρ­της από τη Μονή Πετρά­κη, με μέρι­μνα του ΕΚΑΒ,  6 Μητρο­πο­λί­τες και ο Γραμ­μα­τέ­ας των Συνο­δι­κών Δικα­στη­ρί­ων. Ο Μητρο­πο­λί­της ‘Αρτας που μετέ­βη με ίδιον μέσο στο ΚΑΤ έχει λάβει εξιτήριο.

Στο Νοσο­κο­μείο «Γ. Γεν­νη­μα­τάς» έχουν δια­κο­μι­στεί οι Μητρο­πο­λί­τες Κηφι­σιάς, Γου­μέ­νισ­σας, Κονί­τσης και Κασ­σαν­δρεί­ας για οφθαλ­μο­λο­γι­κή παρα­κο­λού­θη­ση. Στην Πλα­στι­κή Χει­ρουρ­γι­κή του ΚΑΤ έχουν δια­κο­μι­στεί οι Μητρο­πο­λί­τες Γλυ­φά­δας και Ζακύν­θου και ο Γραμ­μα­τέ­ας των Συνο­δι­κών Δικαστηρίων.

Η κατά­στα­ση της υγεί­ας τους δεν κρί­νε­ται ανη­συ­χη­τι­κή και τέθη­καν σε ιατρι­κή παρακολούθηση.

O αστυ­νο­μι­κός έχει δια­κο­μι­στεί στο 401 ΓΣΝ Αθηνών.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο ιερο­μό­να­χος είχε σε α΄βαθμό καθαι­ρε­θεί και το από­γευ­μα της Τετάρ­της το δευ­τε­ρο­βάθ­μιο Συνο­δι­κό Δικα­στή­ριο επρό­κει­το να επι­κυ­ρώ­σει την καθαί­ρε­σή του.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο απο­σχη­μα­τι­σμός του δρά­στη είχε να κάνει για παρα­πτώ­μα­τα που αφο­ρούν σε υπό­θε­ση ναρ­κω­τι­κών, όπως δήλω­σε εξερ­χό­με­νος της Μ. Πετρά­κη, ο Μητρο­πο­λί­της Στα­γών και Μετε­ώ­ρων Θεό­κλη­τος που ήταν παρών στο περι­στα­τι­κό. Την πλη­ρο­φο­ρία επι­βε­βαιώ­νουν και πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Αίφ­νης, ο ιερο­μό­να­χος, που όπως απε­δεί­χθη κου­βα­λού­σε πάνω του μπου­κά­λια με βιτριό­λι, το έβγα­λε από την τσά­ντα του και το έρι­ξε στα πρό­σω­πα και τα χέρια των παρι­στά­με­νων Μητρο­πο­λι­τών, τραυ­μα­τί­ζο­ντας επτά από αυτούς.

Πρόκειται για τους Μητροπολίτες Κασσανδρείας Νικόδημο, Άρτης Καλλίνικο, Δρυϊνουπόλεως Ανδρέα, Ζακύνθου Διονύσιο Δ’, Κηφισιάς Κύριλλο, Γουμενίσσης Δημήτριος και Γλυφάδας, Αντώνιο.

Έντεκα οι τραυματίες

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των τραυ­μα­τιών είναι έντε­κα, καθώς πέραν των επτά Μητρο­πο­λι­τών, έχουν τραυ­μα­τι­σθεί ο Γραμ­μα­τέ­ας των Συνο­δι­κών Δικα­στη­ρί­ων, ο αστυ­νο­μι­κός που συνέ­λα­βε τον δρά­στη, καθώς και ακό­μη δύο άτο­μα, δικη­γό­ροι στο επάγγελμα.

Ο δρά­στης συνε­λή­φθη ενώ στο «Λαϊ­κό» έσπευ­σαν ο Υπ. Υγεί­ας Βασί­λης Κικί­λιας, καθώς και ο Αρχιε­πί­σκο­πος Ιερώνυμος.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο